Stärk den lokala demokratin – vitalisera Kommunfullmäktige i Tierp.

Den 1:a januari 2007 sjösattes en organisation i princip utan nämnder i Tierps kommun. Organisationsstrukturen arbetades fram utav en av kommunfullmäktige utsedd parlamentarisk kommitté. Den politiska organisationen i Tierps kommun har sedan dess varit förebild till flera kommuners organisationsförändringar.

Ett av de bärande incitamenten i den parlamentariska kommitténs arbete var att vitalisera debatten i kommunfullmäktige och därmed stärka fullmäktiges roll i den politiska processen. En av kommitténs lösningar på den frågeställningen var att inrätta ett antal beredningar direkt kopplade till kommunfullmäktige. Beredningarnas arbetssätt skall även bidra till ökat inflytande och medvetenhet bland innevånarna i kommunen.

Parallellt med att verkställa intentionerna om vitalisering har utvecklingsarbetet fortsatt. På moderat initiativ har bland annat en ytterligare fast allmänpolitiskdebatt inrättats och kommunstyrelsen utreder nu förutsättningarna till webbsända sammanträden med datoriserat närvaro/röstningssystem. Vidare har de kommunfullmäktige fattat beslut om att endast nyttja sig av tillfälliga beredningar, med undantag för Demokratiberedningen, vilket bland annat ger ämnesaktuella förtroendeuppdrag att besätta med till exempel sakintresserade förtroendevalda.

Naturligtvis har respektive parti som är representerat i kommunfullmäktige ett särskilt ansvar att utbilda sina förtroendevalda och genom ökad kunskap stärka den enskilde ledamoten i sitt arbete. Organisationsstruktur och kultur tillsammans med stimulerande och meningsfyllda uppdrag är dock avgörande för att lyckas med vitaliseringen.

Efter snart 10 år med beredningar kan det dock konstateras att andelen kommunfullmäktigeledamöter som frekvent är aktiva i talarstolen/debatten inte märkbart ökat. Tonvikten ligger fortfarande på utskotts- och beredningsordförandena, gruppledarna och några få övriga ledamöter. Av dagens 49 ordinarie ledamöter hade närmare 40 % en plats i kommunfullmäktige 2002-2006. Det innebär att det finns en bred erfarenhet bland ledamöterna om att arbeta politiskt i en organisation med eller utan nämnder.

Det är viktigt att vi kontinuerligt arbetar för att stärka demokratin och inte ta den för given. Att lyckas med vitaliseringen av kommunfullmäktiges arbete och öka ledamöternas engagemang bidrar till att aktuella frågor blir belysta ur fler aspekter, debatterna blir livligare/intressantare och medborgardialogen utvecklande. En viktig fråga att ställ är ” Vad kan göras ytterligare för att vitalisera debatten och stärka demokrati och medborgarinflytande?”

Tierps kommun har valt att ha 49 ledamöter i Kommunfullmäktige. Kommunallagen medger att kommuner utav Tierps storlek (16.000-24.000 invånare) har en kommunfullmäktigeförsamling med som lägst 41 ledamöter. Det är allmänt känt att allt färre vill ta på sig politiska uppdrag orsakerna varierar men det är naturligtvis till sist en fråga om personlig prioritering utav den egna tiden. Att ha rätt antal intressanta politiska uppdrag att besätta är därför av stor betydelse.

Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:

att Demokratiberedningen får i uppdrag att tillsammans med kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utvärdera den politiska organisationen och bland annat utröna

Vad som skulle skapa ett bredare engagemang i debatten

Fördelar/nackdelar med nuvarande organisation

Hur skulle organisationen försätta utvecklas

att Demokratiberedningen med utgångspunkt av utvärderingen föreslår kommunfullmäktige åtgärder som leder till ökad vitalisering av fullmäktiges arbete

att fastställa antalet kommunfullmäktigeledamöter till 41 ledamöter från och med nästkommande mandatperiod

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Daniel Blomstedt (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar