Snabbutred första linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och unga

På Vårdstyrelsens sammanträde den 15 Juni kommer de Moderata ledamöterna Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Roger Elsborg i ett initiativärende föreslå att Vårdstyrelsen ska snabbutreda första linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och unga.

Regionens revisorer har i sin aktuella granskning av samverkan kring barn- och ungdomspsykiatrin rekommenderat Vårdstyrelsen och Sjukhusstyrelsen att vidta åtgärder för att stärka arbetet gällande barn och ungas psykiska hälsa. Revisionsrapporten stärker vår bild av att första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa fortfarande är bristfällig i vårt län. En mindre och tillfällig summa pengar har avsatts för att starta samtalsmottagningar i Heby, Håbo och Östhammar. Vi anser inte att det räcker. Vi behöver agera omgående för att säkerställa att barn och unga får det stöd de är i behov utav och att de resurser som finns används på bästa sätt. Att tidigt identifiera och nå barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa är viktigt för att förhindra lidande och för att inte svårare psykiatrisk problematik utvecklas.

Det finns idag flera aktörer som arbetar med och möter denna grupp av barn och unga men ansvarsfördelningen är otydlig. Region Uppsala, genom Akademiska sjukhuset och Primärvården, behöver stärka sitt samarbete med kommunernas skolhälsovård och individ- och familjeomsorg för att bättre omhänderta barn och unga som mår dåligt.

Moderaterna föreslår därför

Att ansvarsfördelningen gällande arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa tydliggörs i samverkan med länets kommuner

Att en välförankrad och tydlig ansvarsfördelning presenteras för Vårdstyrelsen senast under september 2017Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar