Skolfrågorna i fokus igen

Skolfrågorna ägnades mycket uppmärksamhet under tisdagens kommunfullmäktigesammanträde, och det med rätta. Barnen är allas vår framtid, och att bibringa alla barn en bra utbildning, är en synnerligen viktig samhällsuppgift. Grunden läggs föga förvånande tidigt i livet, varför det är särskilt viktigt med tidiga insatser för att förhindra att vissa barn hamnar på efterkälken kunskapsmässigt, eller i värsta fall rent av slås ut.
I Tierp finns ett trettiotal elever som inte klarar gymnasiet, pga att de tillåtits glida igenom grundskolan, utan att tillägna sig de kunskaper den utbildningsnivån kräver. När dessa ungdomar når gymnasiet, tvingas den utbildningsnivån att försöka reparera det som gått fel i grundskolan för dessa elever. Detta är förstås inte bra för någon, varesig för de enskilda eleverna, eller för samhället.
Tierpsmoderaternas Åsa Sikberg gjorde flera förtjänstfulla och engagerade inlägg i frågan, och hon undrade retoriskt varför den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, kan vara så nöjda, när resultaten ser ut som de gör. Något egentligt svar fick hon inte, trots långa och ordrika inlägg i den vänstra talarstolen.
På liknande sätt blev det när en motion av Åsa Sikberg och Lars-Göran Birkehorn Karlsen rörande barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus, ansågs besvarad av den styrande majoriteten. Det blev fler långa och ordrika svar, vilka alla nogsamt tassade runt det som var motionens kärna.
Kommunledningen tycks ha gjort vad den kunnat för att förhala det fulla införandet av det fria valet av utförare inom vård och omsorg. Socialister tenderar ju att vara mer eller mindre negativt inställda till människors fria val, och kommunister är förstås totalt emot det. Tierpsmoderaterna har dock lyckats få med en skrivning om att det fria valet av utförare skall utredas ytterligare, varför dörren till denna viktiga valfrihetsreform inte smälls igen.
Socialdemokraterna har innehaft makten i 40 år i Tierps kommun. Att kommunen behöver en ny, ansvarsfull kommunledning som vågar ta tag i de uppenbara problem som faktiskt finns, är uppenbart. Så kan en bra kommun bli ännu bättre!
Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar