Skärpta insatser mot brott som drabbar äldre

För att öka tryggheten hos äldre och motverka den här typen av brottslighet behövs flera insatser. Därför föreslår Moderaterna:

  • Rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra som kan ha svårt att värja sig från brott. Åklagarmyndigheten bör därför ges i uppdrag att följa upp Alliansens straffskärpningsreform från 2010, som bland annat syftade till attstraffskärpningsgrunderna i brottsbalken skulle få större genomslag, och om det behövs föreslå ytterligare skärpningar.
  • Brott mot äldre ska förebyggas och utredas effektivt i hela landet . Polismyndigheten bör därför ges i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet. Arbetet ska redovisas årligen till regeringen.
  • Bättre stöd till äldre brottsoffer. Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen ansvar att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Äldre är en särskilt sårbar grupp och kan ha behov av stöd. Stödet kan dock se mycket olika ut i kommunerna och det finns skäl att skapa en samlad bild av hur stödet fungerar. Socialstyrelsen bör därför ges ett särskilt uppdrag att i dialog med Sveriges kommuner och landsting, SKL, sammanställa aktuell lägesbild i syfte att förbättra stödet till äldre brottsoffer.
  • Tydligare bild av brott mot äldre. Den Nationella trygghetsundersökningen går upp till 79 års ålder.
  • Det bör övervägas om undersökningen ska gå högre upp i åldrarna eller om en särskild nationell trygghetsundersökning för äldre behövs för att få en tydligare bild av de äldstas utsatthet för brott och upplevda trygghet.


Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar