Reservation mot beslut i Utskottet samhällsbyggnad. Tierp 31:1 Ändring av flerbostadshus – utvändig ändring

Bakgrund: Brf Klockan önskar byta portar på sina tre hus, från bruna träportar till bruna aluminiumportar. Bostadshusen ligger i ett område som består av flerfamiljshus från sent förtiotal och tidigt femtiotal. Gällande detaljplan Dp 56 föreskriver inga särskilda områdesbestämmelser för speciellt värdefulla kulturmiljöer. Flera av byggnaderna inom planområdet har tidigare medgivits byte av fasadmaterial till stenbelagd plast eller fasadplåt.

Vid tidigare bedömning har byte av träfönster till aluminiumfönster inte ansetts förändra byggnadernas karaktär då de valda fönstren hade samma storlek och kulör som tidigare träfönster.

Yrkande: Bygglov krävs generellt för byte av fasadbeklädnad eller takmaterial eller på annat sätt avsevärt påverka byggnadens utseende. Då den begärda åtgärden inte avsevärt påverkar byggnadens karaktär så bör bygglov medges. Då nämndens tidigare bedömningar inom området inte präglats av något bevarande intresse, så bör inte detta ärende ges någon speciell längre gående bevarandekrav än för övriga byggnader inom planområdet.

Förslag till beslut

Att bevilja bygglov för byte av portar till bruna aluminiumportar

Sven Lokander (M).

Fastighetsägaren överklagar nu kommunens beslut, vilket Sven Lokander reserverade sig emot. Läs om detta i UNT genom att klicka på länken.

http://www.unt.se/tierp/overklagar-avslag-om-dorrbyte-2227789.aspxInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar