Ökad tillgänglighet till fullmäktiges sammanträden och digitalt voterings- och närvarosystem.

Kommunfullmäktige i Tierps kommun har under det senaste decenniet fattat ett antal avgörande beslut i syfte att utveckla den politiska debatten och medborgarnas delaktighet och inflytande i det politiska arbetet. Nämnas kan den parlamentariska kommitté som utsågs 2004 och vars arbete ledde fram till den i Sverige då unika politiska organisation som fortfarande är grunden för kommunens arbete. Kommunfullmäktiges sammanträden går sedan ett antal år att följa direkt över webbradion alternativt ta del utav debatten från ”radioarkivet” Efter moderat initiativ har det vidare införts ytterligaren en allmänpolitisk temadebatt och sedan årsskiftet är Demokratiberedningen den enda fasta beredningen vilket borgar för ökat medborgarinflytande i tillfälliga aktuella och sakspecifika beredningar.

Under förra mandatperioden infördes även digitala handlingar via läsplatta till Kommunfullmäktiges ledamöter. Förutom de positiva miljöeffekterna och ekonomiska vinsterna ger det även ledamöterna en helt ny möjlighet att under sittande sammanträden eftersöka och bekräfta sakpolitisk information.

Vi moderateter anser nu att det är läge att ta nästa steg i processen med att vitalisera det politiska arbetet och ytterligare öka den demokratiska närvaron/tillgängligheten.
För att göra detta föreslår vi att kommunfullmäktiges sammanträden utöver ljudstreaming även skall videostreamas samt att implementera ett elektroniskt voterings- och närvaro-system. Detta kan sedan kopplas samman med en bildskärm/projektor för att visa upp dagordning och bilagor för alla närvarande i fullmäktigesalen. Efter en omröstning/votering blir det enkelt och tydligt hur var och en av ledamöterna har röstat.

Liknande system finns redan att tillgå i flera kommuner och landsting i dag. Uppsala läns landsting införde till exempel nyligen elektroniskt närvaro- och voteringssystem.
I Tierps kommun finns redan den grundläggande infrastrukturen och de tekniska förutsättningarna i och med radiostreaming och ledamöternas läsplattor. I allt väsentligt är det endast vissa programvaror som skall kompletteras.

Mot bakgrund av ovanstående yrkas härmed att Kommunfullmäktige måtte besluta:

Att uppdra åt Kommunstyrelsen att införa ett system för videostreaming utav Kommunfullmäktiges sammanträden.

Att uppdra åt Kommunstyrelsen att införa ett elektroniskt närvaro- och voteringssystem som passar Kommunfullmäktiges behov.

Tierp 2015-12-07
Daniel Blomstedt (M) Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar