Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Tierp till och med 2022

För en hoppfull framtid för Tierp!

Moderaterna i Tierp vill fokusera på de kommunala kärnverksamheterna såsom skola, vård och omsorg, och vi sätter mycket höga kvalitets- och resultatmål. Vi vill se en kostnadseffektivisering genom en betydligt bättre målstyrning och ekonomisk hushållning, detta för att kunna ge Tierp och dess medborgare mer valfrihet, mångfald och kvalitet. Med lägre kostnader kan vi sänka skatten.

 • Fokus på kärnverksamheter såsom skola, vård och omsorg.
 • Utökad valfrihet, mångfald och kvalitet.
 • Mer kostnadseffektivitet.
 • Kommunalskatten skall inte höjas.

Hög studiekvalitét i skolan

Tierps skolor lägger grunden för ett samhälle som håller ihop. Vårt mål är att 100% av våra elever ska nå kunskapsmålen i årskurs 9.

Moderaterna vill införa en nolltolerans mot dåliga skolor. Alla skolor ska hålla en hög nivå och att de skolor som inte gör det ska få åtgärder som vänder resultaten. Varje elev har rätt till bra utbildning. Ingen ska behöva oroa sig för att utsättas för kränkande behandling.

Svensk skola har ett tydligt huvuduppdrag och det är att garantera att varje elev får den kunskap som han eller hon behöver för att bli en god samhällsmedborgare och kunna bidra till den allmänna välfärden. Varje skolas resultatmål som varje skola måste uppnå i varje årskurs ska bedömas mot en tydlig betygsskala. Resultaten ska finnas lättillgängliga för elever och föräldrar. Vi Moderater är för en mångfald av skolor och att skolorna har sin egen profil. Vi är för det fria skolvalet. Elever ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan och religiös särbehandling skall inte förekomma.

Föräldrar ska fritt kunna välja privat eller offentlig barnomsorg utifrån barnets och föräldrarnas behov. Elever ska erbjudas en meningsfylld fritid utanför skoltid för att stimulera elevernas lärande och utveckling, t.ex. läxhjälp och kamratskap. Elever som lätt uppnår läroplanens mål ska erbjudas stimulans och utmaningar att utvecklas enligt sina förutsättningar och ges möjlighet till snabbare skolgång

Överlämning mellan förskola och nästa skolform samt mellan årskurser skall kvalitetssäkras. Elever som behöver extra undervisningsstöd eller läxhjälp för att komma ifatt studierna i något ämne skall erbjudas detta, alternativt sommarskola.

För att vara behörig att påbörja gymnasiestudier ska man ha godkända betyg från grundskolan samt äga god färdighet i det svenska språket för att kunna tillgodogöra sig den undervisning som ges. Gymnasieskolan skall förbereda till högre studier eller arbete. Efter genomgången gymnasieskola skall samtliga elever vara anställningsbara inom den yrkeslinje som eleven valt eller godkänd för antagande till högre studier. Vi Moderater anser att specialinriktningar såsom crossåkning eller dylikt som komplement aldrig kan ersätta en bra undervisning. Gymnasieskolan måste kunna leverera den kompetens som det lokala näringslivet och den offentliga sektorn har behov av.

 • Valfrihet inom barnomsorgen
 • Meningsfylld fritidsverksamhet
 • Kvalitet i grundskolan där alla klarar kunskapsnivån för respektive årskurs.
 • Attraktiv gymnasieskola som blir förstahandsval för alla som uppfyller inträdeskraven.
 • Arbetsmarknadens kompetensbehov ska säkerställas genom de program som gymnasieskolan erbjuder och marknadsför.

Bättre ekonomisk hushållning av skattepengarna

Hur det går för Sveriges ekonomi är avgörande för Tierp. Kommunerna beskattar vanliga människors löne- och pensionsinkomster, och då betyder sysselsättning och lönenivå väldigt mycket. Antalet arbetade timmar, arbetslöshet och sysselsättningsgrad är avgörande för skatteinkomsterna.

Tierps kommun skall drivas effektivt. Alla som bor här skall få ut mesta möjliga för de pengar de betalar i skatt. Där privata utförare, föreningar eller fler kommuner tillsammans har förutsättningar att driva verksamheten bättre, skall denna konkurrensutsättas. Kommunens verksamhet skall delta vid prövningen av bästa utförare.

Kommunen har god erfarenhet av gränsöverskridande samarbeten för att hitta bättre lösningar, till exempel kommunöverskridande IT- och lönehantering, samt räddningsnämnd. Även här finns ytterligare områden att arbeta vidare med, till exempel upphandling.

En god ekonomisk hushållning gör att vi står ekonomiskt starka och oberoende oavsett konjunkturläge. Att sänka kommunens skuldnivå ger oss finansiellt handlingsutrymme, i tider då vi behöver bygga skolor, äldreboenden, eller något annat.

Kommunens verksamheter har under många år tyvärr gjort av med mer pengar än man haft tillgång till, vilket äventyrat både kvalitet och framtida satsningar inom kärnverksamheterna. Moderaterna anser inte att medborgarna skall tvingas stå för notan för politiska misslyckanden. Tierp kan verkligen bättre!

För oss i Moderaterna är det viktigt att den enskilde aldrig betalar mer skatt, än vad som verkligen är nödvändigt. Ett lågt skattetryck innebär frihet att själv bestämma över de resurser vi arbetat ihop. Detta är en viktig del av vår ideologi, där den enskildes makt att få bestämma över sitt liv är i centrum.

 • En ansvarsfull ekonomisk politik som säkrar välfärden, nu och i framtiden.
 • Effektivare verksamhet som ger lägre låneskuld och sänkt skatt.
 • Tydliga ägardirektiv till de kommunala bolagen med krav på kostnadseffektivitet.
 • Öka samarbetet med alternativa utförare, gärna lokala företag.
 • Kommunalskatten skall inte höjas.

Integration

Sverige skall vara ett öppet och inkluderande land som tar tillvara på alla människors kunskaper. Många i vår kommun kommer från andra länder och kulturer. Moderaterna i Tierps kommun anser att arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället, och att en individanpassad introduktion som präglas av valfrihet, är rätt väg in på den svenska arbetsmarknaden. En snabb validering av den nyanländes utbildning och kompetens från ursprungslandet så att SFI kan anpassa för snabb arbetslivsintroduktion.

Möjlighet till egen försörjning är nyckeln till god integration. Därför är arbetslinjen också den bästa och mest humana integrationspolitiken. Insatser skall göras för att ytterligare stärka möjligheterna att så tidigt som möjligt etablera sig på arbetsmarknaden. Inriktningen skall vara att nyanlända skall få arbete, kunskaper i svenska och om hur det svenska samhället fungerar. Det skall finnas en bra skola för barnen, och en bostad där man trivs och kan känna trygghet.

SFI-undervisningen skall förbättras med stärkt koppling till arbetsmarknaden. Instegsjobb, insatser för rådgivning och mentorskap till stöd för företagande skall utvecklas. För att stimulera till resultatförbättringar kan resurserna till vissa skolor behöva förstärkas.

Målsättningen skall vara att alla ska få den kompetens de behöver för att så snabbt som möjligt kunna försörja sig själva.

 • Utveckla och utöka SFI-undervisningen från 15 till 30 timmar per vecka.
 • Fokusera SFI undervisningen på svenska språket, svenska värderingar samt lag och rätt.
 • Religiös särbehandling skall inte förekomma.

Fri företagsamhet

Kommunen skall aldrig konkurrera på fria marknader. Detta rubbar den fria konkurrensen och kan i värsta fall slå ut bra lokala företag. Tillväxt får inte vara en målsättning för de kommunala bolagen, utan där skall istället målsättningen vara att minska verksamheten genom försäljning och överlåtelse till privata initiativ och utförare.

Det som kan utföras av annan än kommunen ska med fördel upphandlas i konkurrens. Kommunens upphandlingar skall därför kvalitetssäkras så att inga diskriminerande villkor ingår som kan försvåra möjligheten för mindre företag eller kollektiv att medverka.

Kommunen äger mark, både inom tätorten och på landsbygden. Sådan mark som inte behövs för att genomföra strategiska markbyten vid etableringar skall avyttras. Intäkterna skall användas för att betala av kommunens skulder, och/eller för att köpa annan mark som kan användas för framtida investeringar. Stora markområden har inrättats som naturreservat, och därmed för all framtid blivit undantagna från att utnyttjas rationellt som produktiv skogsmark. Moderaterna i Tierps kommun är restriktiva till att ytterligare reservat inrättas.

 • Allt som kan upphandlas ska upphandlas i konkurrens.
 • Större upphandlingar ska delas upp för att ge möjlighet för lokala företag att kunna delta.
 • Öka samarbetet med alternativa utförare, gärna lokala.
 • Egen-regiarbeten skall endast tillämpas i undantagsfall.

Omsorg efter val och behov

Samhället har en skyldighet att se till att den som behöver vård och omsorg också får det. Ansvaret är ibland delat mellan Region Uppsala som svarar för sjukvården, och kommunen som svarar för omsorgen.

En god äldreomsorg är en hjärtefråga för oss. Det handlar bland annat om att kunna välja vilken hjälp man får, och av vem. Lagen om Valfrihetssystem (LOV) innebär att företag och organisationer kan erbjuda omsorg. Moderaterna vill använda alla möjligheter som LOV ger, och stimulera nya vårdgivare att etablera sig i kommunen. Det är inte acceptabelt att äldre som känner sig ensamma eller otrygga tvingas bo kvar hemma. Därför vill vi satsa på fler boendeformer, utformade för olika människors skiftande behov. Att själv ha möjlighet att bestämma hur man skall bo, är en central del av alla människors självbestämmande.

 • Lagen om Valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas fullt ut.
 • Nya alternativa vårdgivare ska uppmuntras.
 • Byggande för olika boendeformer skall uppmuntras.

Demokrati och jämställdhet

Vår politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet. Vi arbetar för en levande demokrati och vill stärka de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett fritt och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande värden i en demokrati.

Vi vill att varje person ska känna att han eller hon styr över sin egen vardag. Det innebär bland annat att flytta beslut från politikerna till medborgarna. Valfrihet, till exempel när det gäller offentligt finansierade välfärdstjänster, ger människor möjlighet till ökat inflytande över sin egen situation. Vi tycker att alla beslut ska fattas så nära de människor som påverkas som möjligt och står bakom det kommunala självstyret.

Kommunens fysiska drift och investeringsverksamhet ligger numera i bolag. Därmed så minskas och försvåras den demokratiska församlingens insyn och påverkansmöjlighet. För att säkerställa att bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med kommunens intentioner och med god ekonomisk hushållning så krävs nya  omfattande och detaljerade ägardirektiv

 • Beslut ska fattas nära de som påverkas.
 • Valfrihet ökar individens inflytande.
 • De stora besluten ska tas i Kommunfullmäktige med stor öppenhet.
 • Kommunstyrelsen ska representeras på stämman i de kommunala bolagen.
 • De kommunala bolagens verksamhet skall begränsas så långt som möjligt.
 • De kommunala bolagens tillgångar ska så långt det är möjligt avyttras.

Kommunledningens ansvar

Ledningen för den kommunala politiken och tjänstemännen skall agera tillsammans mot de övergripande målen med respekt för respektive ansvarsområde. Det är politiken som formulerar målen och kraven, men det är tjänstemännen som verkställer dem. Delegationsrätt till enskilda eller till bolagsstyrelser får inte vara så omfattande att kommunledningens ansvar för verksamheten ifrågasätts.

 • Begränsa tjänstemännens delegationsrätt.
 • Begränsa bolagsstyrelsernas delegationsrätt.
  Kultur och fritid

Kultur och fritid

Fritidsverksamheten hör inte till kommunens kärnområden, men har en viktig roll för en god folkhälsa. Föreningslivet ger gemenskap och skapar delaktighet. Idrotts- och syföreningar, jaktlag, frivilligorganisationer och andra sammanslutningar betyder mycket för många människors livskvalitet. Moderaterna prioriterar stöd till barn och unga, medan vuxenverksamhet, såsom elitidrott, i större utsträckning bör stå för sina egna kostnader.

Idrottsplatser och kommunala fritidslokaler ska drivas och uppföras med stort fokus på god ekonomisk hushållning och upphandlas i konkurrens.

 • Bidrag till investeringar i fritidslokaler eller idrottsanläggningar ska endast göras om det finns privat intresse och engagemang i projektet.

För en hoppfull framtid för Tierp!