Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun: -Trygg miljö vid kommunens tågstationer.

Många resande upplever miljön runt tågstationerna i vår kommun som otrygg. Där sker överfall, stölder och skadegörelse. Om vi ska kunna få fler invånare att åka kollektivt och därmed nå de politikska målen för ett ökat resande med kollektivtrafik, är en av grund förutsättningarna att resenärerna känner sig trygga.

När det gäller ansvaret för våra tågstationer har Trafikverket ansvar för perronger och trappor till perronger medan kommunen har ansvar för omkringliggande områden såsom cykel och bil parkeringar, gång och cykelvägar med mera.

För att förebygga brott och öka tryggheten kan man exempelvis installera bättre belysning, röja sly samt i vissa fall ha kamera övervakning.

Med anledning av vad jag anfört ovan vill jag därför att kommunfullmäktige beslutar:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur miljön runt kommunens tågstationer kan göras säkrare och tryggare.

Tobo den 26 november 2014

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar