Motion till Kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Ompröva kommunens bolagsorganisation.

Kommunen har genomfört en omfattande omorganisation sedan 2016, där man bildat två stycken kommunalägda aktiebolag, Tierps kommunfastigheter AB och Tierps energi och miljö AB.

Till dessa nybildade bolag och till har kommunen överfört ägandet och ansvaret för en mycket stor del av kommunens verksamhet och dessutom överfört ägandet av de tidigare kommunägda affärsdrivande bolagen AB Tierpsbyggen och Tierps fjärrvärme AB.

Därmed återstår det endast för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att godkänna bolagens självkostnader och betala den hyra eller de avgifter som bolagen presenterat.

De folkvalda politikerna i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bör återfå makten från aktiebolaget TEMAB.

Det är olyckligt ur demokratisk synpunkt att bolagen är både planerare, beställare och utförare av verksamheterna. Kommunens politiker ges inte möjlighet att debattera lämpligheten av besluten. Inte heller har de möjlighet att anmäla alternativa lösningar eller reservationer.

Det är inget som hindrar att kommunen upphandlar utförandetjänster i konkurrens där även det kommunala bolagen kan lämna anbud. Det bör vara kommunen själv som upphandlar och köper sina tjänster efter en demokratisk politisk prövning. Vi vill att Temab blir ett kommunalt tjänsteföretag som endast arbetar i konkurrens med andra privata utförare på affärsmässiga villkor. Vissa fastigheter ur Tierpsbyggens och delar av Tierps Kommunfastigheters bestånd samt hela Temab:s entreprenadverksamhet kan avyttras.

Större investeringar i kommunens bolag bör underställas kommunen innan igångsättnings beslut. Detta för att alla kostnader för drift och investering slutligen drabbar kommunen som brukare och hyresgäst.

Ansvaret för kommunens monopolverksamheter bör ligga på de folkvalda politikerna och inte på bolagsstyrelserna.

Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå hur ägande och rådighet över kommunens monopolverksamheter kan återgå till kommunen.
  • Att affärsdrivande verksamheter i de kommunala bolagen i möjligaste mån avyttras till externa intressenter.
  • Att Temab förhindras att göra fastighetsaffärer som kan påverka bolagets självkostnader och därmed förutses bli avgiftsfinansierade.
  • Att större investeringar i kommunens bolag ska underställas kommunen innan igångsättnings beslut.
  • Att ledande politiker i kommunstyrelsen inte bör inneha ordförandeplatser i de kommunala bolagens styrelser.

Sven Lokander och Lars-Göran Birkehorn KarlsenInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar