Motion till Kommunfullmäktige i Tierp.

 

Stärk demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun.

I Kommunfullmäktige i December 2016 interpellerade jag Kenneth Gunnarsson om hur utbrett det hedersrelaterade våldet och förtrycket var i Kommunen och vad Kommunen gjort för att motverka hedersrelaterade normer.

I interpellationssvaret stod att:

”Till kommunen har det under senare år flyttat in familjer från länder och områden i världen, där kommunens verksamheter i kontakten med familjerna kan förväntas möta problematik kopplat till starka patriarkala maktstrukturer och till hederskulturer.

Oavsett om det handlar om våld, förtryck, sociala begränsningar, tvångsgiftermål, omskärelse eller annat, är omfattningen mycket svår att bedöma. Mörkertalet förväntas vara mycket stort, vilket elevhälsan och IFO är mycket väl medveten om.

Därför är det viktigt att personal i grundskolan och på gymnasiet får utbildning och stöd för att tidigt identifiera tecken på möjlig problematik. Bra fortbildning på området erbjuds bl.a. av Länsstyrelsen i samarbete med TRIS, Tjejers rätt i samhället.

Elevhälsan har i sin tur erbjudit workshops för personal vid grundskolorna och IFO, men behovet av kompetensutveckling är långt större.

Förskola, skola, vuxenutbildningen/SFI är viktiga arenor för att informera och samtala kring lagar, normer och kulturmöten.”

Kenneth Gunnarssons svar visar att kommunen inte vet omfattningen av problemet i Tierps kommun och att Kommunen nästan inte gjort något för att Motverka Hedersförtryckande normer.

I regeringsformen slås det fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett till exempel ålder, kön eller härstamning. De flesta av reglerna om fri- och rättigheter gäller även utländska medborgare.

Hedersrelaterat våld och förtryck utgör ett allvarligt hot mot mänskliga fri- och rättigheter i vårt land. Vi Moderater vill lyfta fram och öka stödet för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter och jämställdhet, som också är svenska värderingar. Vi måste än mer aktivt än idag gripa in till skydd för de människor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Diskussionen om våra mänskliga fri- och rättigheter, demokratiska värderingar och jämställdhet måste hållas levande. De värderingar som har gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i är värda att försvara.

I Stockholms kommun har man undersökt hur många som lever under hedersförtryckande normer och i Uppsala kommun ska man göra en liknande undersökning under våren 2017. I båda fallen tog man hjälp av föreningen TRIS, tjejers rätt i samhället.

Beräkningar gjorda av Ungdomsstyrelsen visar att cirka 100 000 unga i Sverige lever under hedersförtryck i dag, jämfört med 70 000 för några år sedan. I de länder som vi tar emot många flyktingar från – Syrien, Afghanistan och Irak – finns starka hederskulturer och en annan syn på kvinnan än vi  har i Sverige, vilket förmodligen kommer att leda till att antalet ungdomar som lever under hedersförtryck kommer att öka framöver i Sverige.

Vi behöver erkänna att hedersproblemet finns och vi behöver ta reda på omfattningen av det i Tierps kommun så att kommunen kan vidtaga rätt åtgärder för att bekämpa problemet.

Med anledning av vad jag ovan anfört hemställer jag att Kommunfullmäktige måtte besluta:

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga hur många invånare i Tierps kommun som lever under hedersförtryckande normer.

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga och motverka hedersförtryckande normer.

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar