Motion om ökad trafiksäkerhet i Tierps kommun.

Några av de viktigaste förutsättningarna för en god och säker trafikmiljö för samtliga trafikanter, är tydlighet och bra sikt. I Tierps kommun finns hårt trafikerade vägar, som till exempel vägarna 292 och 76, vilka är viktiga pulsådror för kommunikation och utveckling i hela regionen. Vägarna löper i stor utsträckning genom skogsbygd, inte sällan ett stycke utanför samhällen och tätorter.

Avtagsvägarna till dessa orter är dock många gånger svåra att upptäcka i mörker, trots adekvat skyltning. Orsaken till detta är att belysning saknas vid dessa avtagsvägar. Exempel där sådan belysning saknas är södra infarten till Tobo och norra infarten till Örbyhus, båda längs väg 292 samt avfarten till Strömsbergs bruk. I mörker och vid halt väglag är detta en icke obetydlig olycksrisk, som bör elimineras.

Föreningsliv och intresseorganisationerna verkar ofta för en förbättrad lokal trafiksituation gentemot berörda myndigheter. I de allra flesta fall är det inte kommunen som är huvudman för de aktuella avfarterna men har ett inte obetydlig inflytande och påverkansmöjlighet.

Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:
att kommunen själv eller tillsammans lokala aktörer verkar, gentemot berörda instanser, för att aktuella avtagsvägar inventeras, och att det därefter anläggs tydlig markering och/eller belysning där sådan saknas.

Strömsberg och Tobo november 2016

Daniel Blomstedt (M) Christer Bolin (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar