Motion av Åsa Sikberg December 2010

Till kommunfullmäktige

Tierps kommun

 Motion                                                                           

Tierps kommun behöver specialpedagoger

 

I dag brottas Tierps skolor med att fler o fler elever inte klarar kunskapsmålen i kärnämnena svenska, matte och engelska i årskurs nio. Tierp ligger under riksgenomsnittet rörande andelen elever som inte klarar G (godkänt) i ett eller flera ämnen.

Andelen var hela 11% 2009.

Nationella prov årskurs 5

Sv  50%  ej nått samtliga mål 2009

Ma 36%

Eng 31%

Det kostar Tierps invånare från ca 77,500:- till 120,000:- per elev som måste gå om ett extra år på Högbergs.

Vi har i dag över 50 elever som går i specialprogram IV ( individuellaprogrammet) och PRIV ( individuella yrkesinriktat). Det är inte meningen att lägga över problemet till Högbergskolan så att de ska ta de stora kostnaderna med individuella program där eleverna får gå ett eller två extra år. Dessa resurser ska läggas tidigt i grundskola och följa med så länge som det finns behov. Det är vårt ansvar som politiker i Tierps kommun att hitta en lösning. Vi har en skyldighet att agera utifrån folkhälsopolicyn och som folkvalda.

I policyn står det bl.a. att kommunen ska erbjuda en trygg förskola och skola som är anpassad till barn och ungdomars olika förutsättningar och behov. Samt att erbjuda stöd till föräldrar under barnens hela uppväxt.

Många av barn mår dåligt, får sämre självkänsla och den psykiska hälsan blir sämre. Detta leder till högre tryck på BUP och socialtjänsten. Detta för att de inte har fått en tidigt riktad insats. Dessa elever måste få hjälp o stöd tidigt samt få en kontenuelig kontakt där de känner sig trygga. Någon som kan se deras behov och lägga upp en individuell plan som sedan kan följas upp och utvärderas  Är man trygg och känner sig sedd, omtyckt och axepterad för den man är då kan man utvecklas. 

En specialpedagog ska arbeta utifrån elevens individuella behov, kartlägga och hittar andra vägar till att lära. T.ex. genom att arbeta praktisk och kopplar in flera sinnen samt att de arbetar i nära samverkan mellan skola och föräldrarna. Detta är en förutsättning för ett gott resultat. De är även specialutbildade på olika handikapp. Om man har en specialpedagog på varje skola, så är det en väl investerad skattekrona. Tidig insats och en långsiktig satsning, ger minskat lidande och bättre psykisk hälsa hos individen och lägre kostnader på lång sikt. En specialpedagog kostar ca 450,000:- året.

Mot bakgrund härav yrkar jag att kommunfullmäktige måtte besluta

Att det ska finnas en specialpedagog tillgänglig och stationerad på varje skola utifrån skolans elevers behov.

Gåvastbo 2010-12-02

Åsa Sikberg (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar