Motion angående växelvis barnomsorg

Till Kommunfullmäktige Tierps kommun

Idag lever många barn med föräldrar som separerat. I Sverige finns en halv miljon barn med föräldrar som separerat och nästan en tredjedel av dessa har växelvis boende. Ibland bor föräldrarna i olika kommuner och det växelvisa boendet sker därmed över kommuners gränser. För dessa familjer finns stora utmaningar, bland annat vad gäller barnomsorg. Vi tycker därför att det är viktigt att lyfta frågan om möjlighet till barnomsorg i två kommuner.

Utgångspunkten i vår politik är alltid barnets bästa. Alla barn ska garanteras en trygg uppväxtmiljö med lika förutsättningar. Oavsett om föräldrarna har separerat eller ej ska barnet ges en bra barnomsorg.

Enligt en lagändring från år 2009 är en kommun skyldig att ta emot ett barn från en annan kommun om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att delta i barnomsorgen i den kommunen. Denna kommunala skyldighet gäller däremot inte om ett barn redan har barnomsorg i en annan kommun.

Ett argument mot växelvis barnomsorg är barnets behov av trygghet och kontinuitet. Det varierar i olika åldrar och från barn till barn. Det finns utmaningar kopplade till att ett barn har dubbla förskoleplatser samtidigt som livspusslet kanske inte medger någon annan lösning. Den ena föräldern kan tvingas flytta till en annan kommun på grund av arbete, bostadsbrist eller studier. Vår grundläggande åsikt är dock att sådana här viktiga beslut om barnens förskola bör fattas av föräldrarna.

Möjligheten till växelvis barnomsorg har redan genomförts i Kalmar. Vi är övertygade om att den bästa barnomsorgen utgår från varje barn. Vi vill utforma en politik som utgår från varje familj och vi tror att olika lösningar fungerar i olika livssituationer. Vi vill nu därför utreda möjligheten till barnomsorg för dessa barn i Tierp.

Mot bakgrund av ovanstående yrkas härmed att kommunfullmäktige måtte besluta:

Att uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till växelvis barnomsorg

Tierp mars 2013

Daniel Blomstedt (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar