Motion angående Bygg ut Vendelbadet och skapa ett Idrottscentrum

Arbetet med att försköna centrummiljön i Örbyhus har påbörjats under sommaren. Detta är något som vi moderater är glada över då det är helt i linje med vår politik om att ”öppna upp portarna mot Tierp”. Syftet med den politiken är att utveckla och göra hela kommunen mer attraktiv och tilltalade för nuvarande och potentiella nya medborgare.

I anslutning till Örbyhus centrum ligger Vendelbadet, Idrottshallen, ishockeyrinken och en tennisbana. Vendelbadet med 45 år på nacken är, i synnerhet sommartid, ett mycket välbesökt bad både av barnfamiljer och motionssimmare. Inomhussäsongen begränsas dock av den endast 16,67 meter långa basängen som lätt uppleves som trång och därmed svårnavigerad för motionssimmare. Detta riskerar att man väljer bort de viktiga och hälsofrämjande simturerna. Vi moderater har tidigare uttryckt att situationen på Vendelbadet måste förbättras. En renovering och utbyggnad utav inomhusbassängen till 25 meters längd och en samtida breddning skulle innebära en kraftig ökad kapacitet och attraktionskraft. Utbyggnaden görs rimligtvis i riktning mot idrottshallen då bägge dessa yttervägar utgörs av glaspartier. Den grundläggande infrastrukturen och tekniken finns redan i och med den 50 m långa utonhusbasängen. Samtidigt bör de bägge anläggningarna byggas samman så att skolan kan nyttja idrottshallens omklädningsrum även vid simundervisningen.

Idrottshallen i Örbyhus är i allt väsentligt en väl fungerande och för ändamålet anpassa lokal med ett undantag. I samband med byggnationen för ca 20 år sedan så prioriterades av någon anledning inte en publikläktare. I dag sjuder hallen av liv och rörelse både på kvällar och helger. Mängder av barn, ungdomar och vuxna bidrar till en hälsosammare kommun genom mängder av aktiviter. Det är dock inte helt oproblematiskt för vänner och anhöriga ta del av den spänning och dramatik som utspelar sig på planen då man ofta får stå upptryckt mot en vägg. Vi moderater anser att det är angeläget att förbättra situationen och öka möjligheten för fler besökande åskådare. Vår förhoppning är att tillskapandet utav en publikläktare även bidrar till att det ökade antalet besökare genererar fler aktiva motionärer/utövare.

Ishockeyrinken och tennisbanornas skick och attraktivitet kan i allra högsta grad diskuteras. Läget invid badet och idrottshallen är dock idealiskt ur ett samutnyttjandeperspektiv. Här är det avgörande att det förs en dialog med föreningslivet om det faktiska och förväntade framtida behovet av dessa anläggningar. I den händelse att ett behov föreligger bör dessa anläggningar, i samarbete med föreningslivet, renoveras och få ett mer tilltalade yttre.

I ett än vidare och längre perspektiv kan det vara rimligt att resonera om vad de omkringliggande markytorna kan vara lämpliga som friidrott, fotboll eller boule möjligheterna är oändliga så länge individens välbefinnande och ekonomisk vinning genom synergier och samutnyttjade är i fokus.

Mot bakgrund av ovanstående yrkas härmed att Kommunfullmäktige måtte besluta:

Att uppdra åt Tierp kommunfastigheter AB att arbeta fram layout och kostnadsförslag på utbyggnad/renovering av Vendelbadet samt sammankoppling med och tillbyggnad av publikläktare i idrottshallen.

Att uppdra åt kommunstyrelsen att i dialog med det lokala föreningslivet utreda behov och samarbetsvilja rörande en eventuell upprustning av ishockeyringen och tennisbanan.

Daniel Blomstedt (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar