Motion ang. Tydlig gör ”En väg in” även för politiken.

Till
Kommunfullmäktige
Tierps kommun

Motion ang. Tydlig gör ”En väg in” även för politiken.

Sedan införandet i januari 2007 har Medborgarservice och konceptet ”En väg in” marknadsförts och utvecklats. Efter fem år kan vi konstatera att utfallet är mycket lyckat. I största almänhet är det i dag mycket enklare för våra medborgare att kontakta och erhålla den hjälp som efterfrågas.

Enligt kommunalagens 4 kap §§ 16-17 och 5 kap §§ 49-56 har enskillda ledamöter initiativrätt genom motioner, interpellationer och frågor. Interpellations och frågeverktygen kan vara hjälpmedel i arbetet med informationsinsamlande till en motion. Detta är dock inga snabba verktyg och kan verka mycket otidsenlig i dagens samhälle där endast omedelbar informationstillfredsställelse accepteras. Naturligtvis finns möjligheten att rikta vissa frågeställningar direkt till tjänstemannaorganisationen.

Samtidigt som vi grundade Medborgarservice så implementerades även Gemensamservice och Processtöd med syfte att bland annat stötta den politiska organisationen med till exempel uppföljning och statistik. Detta ger respektive partier och enskillda ledamöter ovan nämnda möjlighet att få hjälp med underlag till det politiska arbetet. Undertecknad upplever dock att denna möjlighet inte är fullt ut känd och att ”gamla kanaler” för informations inhämtning nyttjas. Vidare kan det förekomma viss motsträvighet hos svarsställarna.

Det torde vara till gagn för både verksamheten och den politiska organisationen om detta tydliggjordes och marknadsfördes genom ”En väg in” även hos Gemensamservice och Processtöd. Samtidigt anser undertecknad att det vore en fördel om det upprättades ett ”regelverk” för hur detta skall hanteras t.ex. svarstider, omfattning, inriktning och dylikt.

Mot bakgrund av ovanstående yrkas härmed att kommunfullmäktige måtte besluta:

Att uppdra till kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till regelverk/riktlinjer för ”En väg in” till gemensamservise/processtöd enligt ovan intentioner.

Tierp maj 2012
Daniel Blomstedt (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar