Motion

Kvalitetssäkring av vården för de barn som omhändertas och vårdas i Tierps kommun.

Kvalitén på Tierps kommuns samarbetande familjehem, jourfamiljer, fosterfamiljer har historiskt varit väldigt varierande. Konsekvensen av detta har varit att en del barn fått bra vård och en del barn har fått mindre bra vård.

Enligt FN: s Barnkonvention § 3 skall barnets bästa alltid komma i första rummet. Barn som farit illa eller är en fara för sig själva är speciellt utsatta och har behov av kvalificerad vård av utbildade vårdare. Vården måste utgå från det enskilda barnets bästa och behov. För att detta skall vara möjligt måste vårdgivaren besitta en kompetens som matchar det enskilda barnets behov. En basnivå borde vara att alla hem uppfyller Marslow, Abrahams behovstrappa (Kroppsliga behov, Trygghetsbehov, Gemenskap & tillgivenhetsbehov, Behov av uppskattning ) samt att man arbetar efter (komet) positiv förstärkning av barnet o föräldrarna.

Enligt FN:s Barnkonvention § 39 skall barn som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling ha rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att Kommunen skapar och implementerar en plan med syfte att säkerställa kvalitén för de barn som omhändertagits och vårdas i Tierps kommun.

I denna plan skall man särskilt beskriva:

  • hur man skall gå tillväga för att lyckas rekrytera vårdare med rätt kompetens
  • hur dessa vårdares kompetens skall vidareutvecklas.
  • vilket kontinuerlig och systematiskt stöd vårdgivaren skall få av Kommunen
  • vilka olika anställnings och ersättnings former som behövs för att tillgodose barnens behov av förståelse, engagemang och närvaro
  • kontinuerligt uppföljning utav brottsregistret, försäkringskassa, socialtjänst, kronofogden
  • kontinuerlig utvärdering och uppföljning av familjehem, jourfamiljer, fosterfamiljer, kontaktfamiljer, HVB hem. Där även föräldrar o barnet får säga sitt efter vårdtid.
  • kontinuerlig utvärdering och uppföljning av samverkan mellan skola, placering, familj, barnets vänner, släkt och socialtjänsten. BUP, Polis
  • Hur barnet ska kunna byta handläggare/vårdhem om dem inte når fram till varandra.

Bra kvalitet i vården av de barn som omhändertas leder till att dessa barn får det stöd de behöver och därmed den livskvalitet de har rätt till. För kommunen innebär en högre kvalité på sikt kortare vårdtider och lägre kostnader

Mot bakgrund av ovanstående yrkas att kommunfullmäktige måtte besluta

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en plan för kvalitetssäkring av omhändertagande av barn enligt ovanstående.

Åsa Sikberg moderaternaInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar