Moderata motioner i fullmäktige

Det är inte Nya Moderaterna och de övriga allianspartierna som styr och ställer i Tierps kommun. Socialdemokraterna har styrt kommunen antingen själva, eller tillsammans med något rödgrönt stödparti, ända sedan kommunen bildades på 1970 talet, och detta har självklart satt djupa spår på en rad områden. Dramatiska och mer eller mindre kroniska budgetunderskott, en skola i kris och en kommunal byråkrati som stundtals verkar leva ett eget liv, är några av de tydligaste resultaten av en misslyckad, socialdemokratisk politik.

Nya Moderaterna och de övriga partierna i Allians för Tierp driver ihärdigt en annan, bättre politik. Vi gör det bl.a. genom att skriva s.k. motioner. En motion är ett skriftligt förslag på sådant vi anser borde genomföras. Här följer en sammanfattning av sådana motioner från den senaste tiden:

Motioner

Öppna porten till Tierp!

Motionen syftar till att öka inflyttningen till kommunen av människor i skattebetalande ålder vilket stärker kommunens ekonomi på sikt.

Nya Moderaternas Lars-Göran Birkehorn Karlsen föreslog i denna motion att kommunfullmäktige skulle besluta:

 • Att Örbyhus skola ska få en ledning, lärare och resurser, samt hälsosamma lokaler som leder till att skolan inom två år ska bli en av Sveriges bästa grundskolor.
 • Att kommunen tar fram ett förslag på hur Örbyhus centrum miljö kan förskönas och rustas.
 • Att kommunen planlägger och tar fram fler billiga tomter i Örbyhus på vilka det ska kunna byggas villor, bostadsrätter och hyresrätter.
 • Att kommunen aktivt marknadsför fördelarna med att bo i Örbyhus då ovanstående att satser är genomförda, med målsättningen att Örbyhus ska ha en befolkning på 3000 personer 2020.

Motionen måste enligt ett års regeln besvaras senast nästa fullmäktige som äger rum den 9 april 2013.

Minimistandard för livräddande åtgärder på kommunens äldreboenden.

Tillsammans med kollegan Åsa Sikberg föreslog Lars-Göran Birkehorn Karlsen att kommunfullmäktige skulle besluta:

 • att kommunen ser till att all personal på kommunens äldreboenden kan ge första hjälpen och hjärtlungräddning samt att tillräcklig tid till regelbunden övning ges för personalen
 • att kommunens samtliga äldreboenden skall vara utrustade med defibrillatorer

Kommunfullmäktiges rödgröna majoritet valde att inte stödja motionen, eftersom de verkar tycka det vara ett dåligt förslag. Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!

Införande av ytterligare en Allmänpolitisk debatt

Nya Moderaternas gruppledare, Daniel Blomstedt, tyckte det vore bra att inför medborgarna vidga och offentliggöra den politiska debatten. Därför föreslog han i den här motionen att kommunfullmäktige skulle besluta:

 • att uppdra till Demokratiberedningen att utforma förutsättningarna för en andra allmänpolitisk debatt enligt ovan intentioner

Kommunfullmäktiges rödgröna majoritet har ännu inte tagit ställning i ärendet. Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!

Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklade förskola utifrån sina behov.

Nya Moderaternas Åsa Sikberg föreslog i denna motion att kommunfullmäktige skulle besluta:

 • att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering görs av förskolans insatser för de barn som har särskilda behov av extra stöd och hjälp ute på våra förskolor, i syfte att redovisa vilka arbetsmetoder och insatser som verkligen genomförts.

Kommunfullmäktiges rödgröna majoritet valde att inte stödja motionen, eftersom de verkar tycka det vara ett dåligt förslag. Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!

Utveckla Omvårdnadsprogrammet på Högbergsskolan

Åsa Sikberg och Daniel Blomstedt föreslog i denna motion att kommunfullmäktige skulle besluta:

 • att omvårdnadsprogrammet skall erbjuda kurser i akutambulanssjukvård ( räddningsmedicin/skydd och säkerhet ), företagande och ekonomi redan från årskurs ett.
 • att eleverna skall ha tillgång till modern kommunikationsteknik under skoltid, för att kunna tillgodogöra sig aktuell information.
 • att Högbergsskolan skall erbjuda vård och omsorgscollage.

Kommunfullmäktiges rödgröna majoritet valde att inte stödja motionen, eftersom de verkar tycka det vara ett dåligt förslag. Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!

Tydliggör ”En väg in” även för politiken

Daniel Blomstedt föreslog i denna motion att kommunfullmäktige skulle besluta:

 • att uppdra till kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till regelverk/riktlinjer för “En väg in” till Gemensam service och Processtöd.

Kommunfullmäktiges rödgröna majoritet valde att inte stödja motionen, eftersom de verkar tycka det vara ett dåligt förslag. Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning

Hela kommunen skall ha tillgång till bredband i världsklass

Åsa Sikberg föreslog tillsammans med Sara Sjödahl från Centerpartiet att kommunfullmäktige skulle besluta:

 • att kommunen gör en ordentlig kartläggning av bredbandstillgängligheten och befintlig bredbandshastighet.
 • att kommunen på allvar verkar för att bredband med ordentlig hastighet blir verklighet för alla kommuninnevånare.
 • att kommunen tidigarelägger alla investeringar inom bredbandsutbyggnad, samt lägger till nya it-infrastrukturutbyggnadssatsningar i investeringsbudgeten för att kunna ta del av alliansregeringens 495 miljonerssatsning inom it-infrastrukturutbuggnad. att arbeta fram förslag till regelverk/riktlinjer för “En väg in” till Gemensam service och Processtöd.

Kommunfullmäktiges rödgröna majoritet valde att inte stödja motionen, eftersom de verkar tycka det vara ett dåligt förslag. Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!

Interpellationer

Nya Moderaternas kommunfullmäktigeledamöter har även lämnat in s.k. interpellationer.

En interpellation är en eller flera skriftliga frågor i ett visst ämne till ansvarig politiker, som skall lämnas och besvaras enligt vissa fastställda regler.

Daniel Blomstedt ställde via interpellation några frågor till Bengt-Olof Eriksson, Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande, rörande offentlig upphandling.

 1. Har kommunledningen några tankar på att utveckla upphandlingsarbetet?
 2. Hur arbetar kommunen i dag med att öka den egna och andras kompetens avseende möjligheterna med offentlig upphandling?
 3. Kommer det även i framtiden att ställas ovidkommande omsättningskrav i kommande upphandlingar?

Daniel Blomstedt och Åsa Sikberg interpellerade Jonas Nyberg (S), ansvarig politiker för skolfrågor inom kommunen, angående barnomsorgen i Tierps kommun.

 1. På vilket sätt arbetar kommunen för att öka mångfalden av utförare/former av barn omsorg i kommunen?
 2. På vilket sätt arbetar kommunen för att öka kvalitén på och tillgängligheten av det förebyggande och pedagogsiska arbetet så att varje barns behov tillgodoses under dagen?
 3. På vilket sätt säkerställer kommunen att barnen och personalen ges de förutsättningar som krävs så att ingen blir psykiskt eller fysiskt lidande?
 4. På vilket sätt arbetar kommunen med att fånga in och utveckla föräldrarnas tankar och idéer rörande en förbättrad verksamhet?

Daniel Blomstedt interpellerade Bengt-Olof Eriksson (S), angående efterlevnaden av fattade beslut inom kommunen.

 1. I vilken omfattning har Kommunstyrelsen efterlevt uppdrag i ( beslut ) KF 37/2009?
 2. På vilket sätt framgår det hur barnperspektivet beaktats i tillämpliga fall, t.ex. KF 65/2011, Regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län?
 3. Hur många skriftliga barnchecklistor har upprättats, och hur stor andel motsvarar det av de tillämpliga fallen?
 4. När kan vi förvänta oss att KS 110/2011 fullt ut efterlevs? 

Lars-Göran Birkehorn Karlsen riktade en interpellation till Pia Wårdsäter (S), ordförande i Utskottet arbete och omsorg, angående platsbristen på Danielsgården.

 1. Vilka konkreta åtgärder har kommunen vidtagit för att komma till rätta med problemen?

Lars-Göran Birkehorn Karlsen ställde även interpellationer till kommunalrådet Bengt Olof Eriksson (S), angående överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet i Tierps och Älvkarleby kommuner med Polismyndigheten i Uppsala län.

 1. Vad har konkret hänt sedan avtalet med Polisen skrevs på?
 2. Vid vilka två kommunstyrelsemöten under 2012 kan vi förvänta oss en rapport enligt avtalets intentioner?

Lars-Göran Birkehorn Karlsen interpellerade också Bengt-Olof Eriksson (S), angående de krav olika försäkringsbolag nu ställer på kommunen, pga de skador fastighetsägare drabbats av som ett resultat av ett bristfälligt underhållet V/A nät, i kombination med kraftiga regn.

 1. Hur omfattande är dessa krav?
 2. Har vi redan betalat sådana ersättningar?
 3. Hur stora är i så fall dessa?

Trots att vi som oppositionsparti saknar all reell makt över hur politiken bedrivs i Tierps kommun, fortsätter vi enträget och engagerat att arbeta stenhårt för alla kommuninnevånares bästa, och för att det äntligen skall bli ett välbehövligt maktskifte i kommunen. Vårt parti har tillsammans med vännerna i alliansen på riksplanet visat att vi både tar ansvar, och har förmågan att inte bara hålla sams, utan att även samarbeta bra under trevliga former. Det kommer vi göra i Tierps kommun också.

Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!

Rösta på Nya Moderaterna 2014! Det moderna partiet du alltid kan lita på!

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar