Minskade byggsanktionsavgifter

Motion till Kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Bakgrund
Den 22 maj beslutade riksdagen att det ska bli möjligt att i det enskilda fallet sänka en byggsanktionsavgift om den inte står i rimlig proportion till lagöverträdelsen. Byggsanktionsavgifter, som bland annat tas ut vid olovligt byggande, blir ibland orimligt höga. Riksdagen har beslutat att byggnadsnämnden från den 1 juli 2013, i vissa fall ska sätta ned avgifterna till hälften eller en fjärdedel.

Retroaktiv lindring
Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013. Bestämmelsen i den nya 53a paragrafen i kapitel 11 PBL fär dock tillämpas för tiden från och med 2 maj 2011

Yrkande
Kommunen har med hänvisning till då gällande bestämmelser i PBL och PBF påfört byggsanktionsavgifter som ofta upplevs som orimligt höga i proportion till lagöverträdelsen. I flera fall har sanktionsavgiften varit högre än kostnaden för den olagliga åtgärden. För att erhålla likstämmighet och rimlighet vid bedömning av ärenden så bör kommunen utnyttja möjligheten till omprövning av samtliga beslut om byggsanktionsavgifter från och med 2 maj 2011.

Exempel på orimliga sanktionsavgifter

  • Installation av eldstad utan föregående anmälan 11000 
  • Startat byggnation utan startbesked 22250
  • Byte av fönsterkulör 22000
  • Installation av eldstad utan föregående anmälan 4450
  • Tagit lokal i bruk utan slutsamråd 43610

Förslag till beslut
Att uppdra till kommunstyrelsen att ompröva samtliga beslut om byggsanktionsavgifter som fattats med stöd av PBL och PBF av den 2 maj 2011.

Tierp den 26 september 2013

Sven Lokander (M)

 

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar