Länspartistämma i Bålsta

Från Tierp deltog Daniel Blomstedt, Åsa Sikberg, Lars-Göran B Karlsen och Jan Salomonsson. Åsa Sikberg avtackades av Ordföranden Jessika Roswall för sina fyra år som ledamot i länspartistyrelsen.

Åsa och Lars-Görans motion blev inte antagen eftersom stämman tyckte att förskola var den bästa barnomsorgen.

Motion angående ökad kvalitet och valfrihet inom barnomsorgen.

Enligt FN:s barnkonvention §3 skall barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. För oss är det därför en självklarhet att politiker, myndigheter och domstolar alltid ska tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer om sådant som gäller barn. Men vad innebär då egentligen barnets bästa?

För att veta om vi utgår från barns bästa behövs kunskap om anknytningsteori, utvecklingspsykologi och mentalisering. Enligt forskningen kan ett litet barn endast knyta an till en eller två vuxna personer. Barn som separeras från sin primära anknytningsperson reagerar med outhärdlig psykisk smärta, på ett sätt som liknar vuxnas sorgereaktion i samband med en förlust av en nära anhörig. Tal och språkcentra är inte fullt utvecklat förrän barn är ca 4 år vilket innebär att de inte har strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära anknytningsperson. På barn som separerar ofta kan man uppmäta höga värden av stress hormonet cortisol. Störningar i anknytningsrelationen kan resultera i psykisk ohälsa redan i tidig vuxen ålder.

Under de senaste trettio åren har barnomsorgen och omhändertagande av små barn förändrats avsevärt. Nu separerar allt fler barn från sin primära anknytningsperson (i regel biologisk förälder) och idag går 98 % av alla barn över ett år på förskoleverksamhet. Allt fler barn lider av psykisk ohälsa och i stort sett alla slags psykiska svårigheter och störningar kan förstås som uttryck för att mentaliserings förmågan brister i olika avseenden. Människans djupaste önskan är att bli sedd och förstådd. Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar och känslor hos sig själv och hos andra. Forskningen kan idag belägga sambandet mellan en trygg anknytning och mentaliseringsförmåga.

Utgår vi från barns bästa när vi utformar den kommunala barnomsorgen? Vad är barns bästa när det gäller barnomsorg? Är det bäst för barnet att vara i hemmet med en förälder, hos en nära släkting eller annan bekant som föräldrarna har förtroende för, hos en dagmamma eller på en förskola?

En ökad valfrihet och mångfald inom barnomsorgen, samt en höjd kompetens hos föräldrar och personal som arbetar med barn i anknytningsteori, utvecklingspsykologi och mentalisering kan säkerställa att alla barns och familjers förutsättningar och behov beaktas. Vilken barnomsorg som är bäst i det enskilda fallet är individuellt och bäst lämpade att fatta det beslutet är barnets föräldrar.

För att hjälpa föräldrarna med detta vill vi att det införs en barnomsorgspeng (liknande skolpeng) som innebär att föräldrarna själva ska kunna välja vilken barnomsorg deras barn ska ha, i hemmet med en förälder, hos en nära släkting eller annan bekant som föräldrarna har förtroende för, hos en dagmamma eller på förskola. Storleken på barnomsorgspengen skall vara lika oavsett vald form av barnomsorg.

Vi vill även att det tillhandahålls en utbildning för föräldrar som ger dem kunskap om anknytningsteori, utvecklings psykologi och mentalisering. Vi ser även behovet av att kompetensutveckla personal som arbetar med barn. De behöver kunskap om anknytningsteori, utvecklingspsykologi och mentalisering. För att säkerställa barns bästa anser vi att denna utbilning bör vara frivillig för föräldrar, men obligatorisk för personal.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

Att en barnomsorgspeng införs i Sverige

Att alla som arbetar inom socialtjänst med inriktning på barn, skola och barnomsorg har utbildning i anknytningsteori, utvecklingspsykologi och mentalisering

Att utbildning för föräldrar tas fram i anknytningsteori, utvecklingspsykologi och mentalisering

Att motionen skickas vidare till partistämman

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar