Kvalitetssäkring av vården för de barn som omhändertas och vårdas i Tierps kommun.

Kvalitén på Tierps kommuns familjehem, jourfamiljer, fosterfamiljer har historiskt varit
väldigt varierande. Konsekvensen av detta har varit att en del barn fått bra vård och en
del barn har fått dålig vård.

Enligt FN: s Barnkonvention § 3 skall barnets bästa alltid komma i första rummet. Barn
som farit illa eller är en fara för sig själva är speciellt utsatta och har behov av
kvalificerad vård av utbildade vårdare. Vården måste utgå från det enskilda barnets
bästa och behov. För att detta skall vara möjligt måste vårdgivaren besitta en kompetens
som matchar det enskilda barnets behov.

En basnivå borde vara att alla hem uppfyller Marslow, Abrahams behovstrappa (Kroppsliga behov, Trygghetsbehov, Gemenskap & tillgivenhetsbehov, Behov av uppskattning ) samt att man arbetar efter (komet) positiv förstärkning av barnet o föräldrarna.

Enligt FN:s Barnkonvention § 39 skall barn som blivit offer för vanvård, utnyttjande,
försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling ha rätt till
rehabilitering och social återanpassning.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att Kommunen skapar och implementerar en
plan med syfte att säkerställa kvalitén för de barn som omhändertagits och vårdas i
Tierps kommun.

I denna plan skall man särskilt beskriva:

• hur man skall gå tillväga för att lyckas rekrytera vårdare med rätt kompetens

• hur dessa vårdares kompetens skall vidareutvecklas av Kommunen

• vilket kontinuerligt och systematiskt stöd vårdgivaren skall få av Kommunen

• vilka olika anställnings och ersättnings former som behövs för att tillgodose
barnens behov av förståelse, engagemang och närvaro

• kontinuerligt uppföljning utav brottsregistret, försäkringskassa, socialtjänst,
kronofogden

• kontinuerligt utvärdering och uppföljning av familjehem, jourfamiljer,
fosterfamiljer, kontaktfamiljer, HVB hem. Där även föräldrar o barnet får säga sitt
efter vårdtid.

• kontinuerligt utvärdering och uppföljning av att samverkan mellan skola,
placering, familj, barnets vänner, släkt och socialen

• Att barnet ska kunna byta handläggare/vårdhem om dem inte når fram till
varandra.

Bra kvalitet i vården av de barn som omhändertas leder till att dessa barn får det stöd de
behöver och därmed den livskvalitet de har rätt till. För kommunen innebär en högre
kvalité, på sikt kortare vårdtider och lägre kostnader
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Tierps kommun utarbetar en plan för kvalitetssäkring av all omhändertaganden av barn. Enligt ovanstående.

Av: Åsa SikbergInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar