Kvalitetssäkra barnavården i Tierp. UNT 100204

Tierps kommun behöver en plan för att kvalitetssäkra omhändertagandet och
vården av barn i kommunen. Det föreslår Åsa Sikberg (M) i en motion till kommunfullmäktige. Hon hänvisar till att den vård som barn fått i de familjehem, jour- och fosterfamiljer som kommunen samverkat med historiskt varit mycket varierande.

Åsa Sikberg utgår från FN:s barnkonvention om att barns bästa alltid ska komma i
första rummet och att barn som far illa är i särskilt behov av kvalificerad vård.
Hon vill bland annat att en plan ska beskriva hur vårdare med rätt kompetens
rekryteras och vidareutvecklas, vilket systematiskt stöd kommunen ger vårdgivaren
samt att alla former av jour-, familje- och hvb-hem och fosterfamiljer kontinuerligt
utvärderas.

Åsa Sikberg räknar med att bättre vårdkvalitet ger barnen bättre livskvalitet
och för kommunens del kortare vårdtider och lägre kostnader.Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar