Interpellation “Tierps kommuns livsmedelsleverantörer svensk miljö- och djurskyddslagstiftning?”

I dag kan Sverige och andra EU länder ställa specifika kvalitetskrav som t.ex. djurhälsokrav och miljökrav vid offentligupphandling. Man behöver inte enbart ta lägsta pris. I Tierps kommun finns det livsmedelsföretag som kontrolleras av kommunens livsmedelsinspektörer och miljöinspektörer så att de följer svensk lagstiftning. Vidare kontrollerar länsstyrelsens djurinspektörer att svenska djurskyddskrav efterlevs hos kommunens djurföretagare. 
Utifrån det är det rimligt att Tierps kommun efterfrågar att leverantörer följer dessa lagar och regler vid livsmedelsupphandlingar. Annars bidrar Tierps kommun till att försvåra för svenska leverantörer att konkurrera på lika villkor. Kommunen kan även upphandla i olika livsmedels kategorier samt dela in kommunen i mindre geografiska områden för att mindre företag ska kunna ha möjlighet att vara med i en livsmedelsupphandling med mindre volymer. Om efterfrågan finns så kan nya arbetstillfällen växa fram i Tierps kommun och kommunen blir mer självförsörjande med livsmedel och mindre sårbar.

Med hänvisning till ovan önskar jag svar på följande:

  • Vilka kriterier ställde kommunen om att företagens varor var producerade enligt gällande svenska miljö- och djurskyddslagstiftningen i den senaste livsmedelsupphandlingen?
  • Hur har kommunen arbetat med uppföljning och utvärdering av den senaste livsmedelsupphandlingen?
  • Vilka slutsatser rörande levererad produkt kontra beställd har dragits?
  • Vilka eventuella åtgärder/förändringar kommer kommunen vidtag inför nästa upphandling?

Åsa SikbergInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar