Interpellation angående efterlevnaden av fattade beslut.

Till
Kommunfullmäktige
Tierps kommun

Interpellation ang. Efterlevnaden av fattade beslut.

Den styrande majoriteten i Tierps kommun har det senaste decenniet haft stora bekymmer med att få verksamheternas budget i balans. Flera av dessa år har det även inneburit att kommunen totalt sett genererat ett underskott. Denna utveckling har inneburit att våra finansiella förutsättningar inför framtiden försämrats och därmed riskerar vår gemensamma utveckling. Det slutliga resultatet av den bristande budgetuppfyllelsen noterade hösten 2011 då S, Mp, och V valde att höja skatten.
Vi moderater och övriga allianspartier har genom åren oroat oss över denna utveckling och därför, i flera frågeställningar, valt att agera i en annan riktning än majoriteten.

Att leda en verksamhet innebär inte enbart ett beslutsfattande, i synnerhet inte i motgång. Den stora utmaningen ligger i att efterleva och följa upp de fattade besluten samt att agera utifrån detta. Om ”efterarbetet” av ett beslut inte genomförs tappar beslutet mening. I förläggningen suddas respekten för de politiska besluten ut och kontrollen av verksamheten går förlorad.

Undertecknad kan konstatera att det på olika politiska nivåer fattas beslut som senare i mycket begränsad utsträckning efterlevs. Generellt kan det skönjas en brist i efterlevandet av fattade policys varför dessas efterlevnad borde djupgranskas. Nedan väljer jag dock att presentera ett Axplock av tre fattade beslut, av ganska stor dignitet som åtminstone undertecknad har svårt att se den omedelbara efterlevnaden av.

  • KF 37/2009 Handikappolicy, i den står angående uppföljning att: Kommunstyrelsen sammanställer en årlig redovisning som sedan lämnas till kommunfullmäktige.
  • KF 15/2011 Policy för barnkonventionen, barnchecklista
  • KS 110/2011 Ekonomiska effekter i beslutsunderlagen

Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följande.

  • I vilken omfattning har KS efterlevt ovan uppdrag i KF 37/2009?
  • På vilket sätt framgår det hur barnperspektivet beaktats i tillämpliga fall, t.ex. KF 65/2011, Regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län?Hur många skriftliga barnchecklistor har upprättats, och hur stor andel motsvarar det av de tillämpliga fallen?
  • När kan vi förvänta oss att KS 110/2011 fullt ut efterlevs?

Tierp maj 2012
Daniel Blomstedt (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar