Fråga angående att Förskolan Linnéan flyttar verksamhet till Ol Andersskolan.

Undertecknad har den senaste tiden uppmärksammat oro bland föräldrar till barn inom den kommunala barnomsorgen på förskolan Linnéan i Skärplinge. Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande och skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolan Linnéan har varit hårt belastad sedan två år tillbaka varför nu de barn födda 2012-och 2013 till hösten kommer flytta sin verksamhet till Ol Andersskolans lokaler. Det betyder att 4 och 5 åringar kommer vistas i en inne och utemiljö som är avsedd för barn och ungdomar i åldrarna 6 till 16 år.

Vi moderater anser att kommunens samtliga arbetsställen skall ha en tillfredställande arbetsmiljö för såväl personal som i detta fall de barn som vistas i verksamheten. Av den anledningen delar vi uppfattningen om att det krävs åtgärder vid förskolan Linnéan.

Avdelningen Tellus, 5 års-verksamheten, på förskolan Linnéan har sedan ett år flyttat sin verksamhet till Ol Andersskolan. Under den tiden har det saknats staket mot vägen, detta har föranlett att personalen, av säkerhetskäl, inte kunnat ha hela barngruppen ute samtidigt.

Utifrån rådande fysiska situation kring Ol Andersskolans utemiljö har vi moderater förståelse för den bland föräldrarna upplevda oron. Vidare anser vi att säkerhetsaspekterna ytterligare bör belysas framförallt ur ett barnperspektiv. Möjligen kan området behöva säkras med staket så att de minsta barnen inte kan springa ut på parkeringen och sedan mot vägen.

Mot bakgrund av ovanstående önskar undertecknad svar på följande:

  • Vilka alternativa lösningar har refuserats före beslutad åtgärd?
  • Är lösningen permanent?
  • På vilket sätt har berörda föräldrar informerats och givits möjlighet till att delge sina synpunkter?
  • På vilket sätt har/kommer utemiljön säkras och anpassas till verksamhet för barn från 4 år?
  • Har/kommer barn att omplaceras innan utemiljön säkrats?

Gåvastbo 2017-08-14

Åsa Sikberg (m)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar