Våra Förtroendevalda

Emma Lokander

Emma Lokander
Jag vill ha en effektivare verksamhet som ger lägre låneskuld och sänkt skatt. Fokusera SFI undervisningen på Svenska språket, Svenska värderingar samt lag och rätt. Religiös särbehandling skall inte förekomma i skolan.

Nuvarande uppdrag
Vice ordförande i Kommunstyrelsen
Vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vice ordförande i Krisledningsnämnden
Ordförande i Näringslivsrådet
Ordförande i Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommuninvest i Sverige, föreningsstämma
Ersättare i utskottet barn och ungdom
Ersättare i Fyrisåns vattenförbund                                                              Ledamot i Beredning för Översiktsplan 2050
Gruppledare

Ersta 310, 815 92 TIERP


Åsa Sikberg

Åsa Sikberg
Företagare. Jag tror på valfrihet genom rätten att få bestämma över sitt eget liv och ta eget ansvar.

 • En skola och gymnasieskola som levererar hög kvalité på anställningsbarhet med genomtänkt samverkan med näringslivet och föreningslivet.
 • En ansvarsfull ekonomisk politik där vi säkrar välfärden långsiktigt och hållbart.
 • Småföretagandet är avgörande för hela Tierps kommuns utveckling. Det är företagarna som är grunden för välfärden.
 • Öka den enskildes makt att få bestämma över sitt eget liv.
 • Förenkla regler och minska tillsynsavgifterna i kommunen. Det ska vara lätt att göra rätt.
 • Valfrihet inom barnomsorgen och äldrevården utifrån behov. Kvalité går före lägsta pris.

Nuvarande uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ordförande i Utskottet arbete och omsorg
Ordförande i Pensionärsråd
Ledamot i Nämnd för kunskapsstyrning socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvårdsfrågor
Ledamot i Samordningsförbundet
Förtroendevald i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Representant i Politiska styrgruppen för Närvårdsutveckling i Tierp

Gåvastbogård 233, 819 66 LÖVSTABRUK


Sven Lokander

Sven Lokander
Jag gillar att segelflyga. Det ska vara lätt att göra rätt. För minskat byggkrångel rösta moderat. En långsiktigt hållbar planering som vårdar våra tillgångar bättre. Införa en viktbaserad renhållningstaxa. Införa en taxa för vatten och avlopp där kostnaderna fördelas mer rättvist mellan boendeformerna.

Nuvarande uppdrag
Ersättare Kommunstyrelsen.                                                                        Ledamot i Kommunfullmäktige                                                                     Ersättare i Samhällsbyggnad
Ersättare i Beredning för Översiktsplan 2050
Ersättare i Räddningsnämnden
Ombud i Fyrisåns vattenförbund

Gripenbergsvägen 8 D, 815 38 TIERP


Carola Fredén

Carola Fredén
Jag vill verka för att Sverige skall vara ett tryggt land med valfrihet.
Mitt fokus är att skapa möjlighet att alla skall kunna känna sig trygga och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar.
Det ska vara lätt att göra rätt och jag tror på individens växt och utvecklingspotential.

 • Skolan skall vara i topp och ge eleven möjlighet att utvecklas. Vid behov av insatser, skall de sättas in tidigt och lärarens ställning skall stärkas.
 • Arbete skall alltid löna sig. Det skall vara lättare och lönsamt att starta och driva företag.
 • Vård och omsorg skall vara lättare att både nå och att få.
 • Otryggheten skall tas på största allvar och tilltron till rättsstaten
  återupprättas.

Jag vill driva en politik som står upp för individens frihet och valfrihet genom livet.

Nuvarande uppdrag
1:a vice ordförande i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Utskottet Arbete och Omsorg
Ledamot i Stiftelsen Leufsta
Ersättare Tierps energi & Miljö AB Bolagstämma
Ersättare Tierps kommunfastigheter AB Bolagstämma
Ersättare AB Tierpsbyggen Bolagstämma
Ersättare i Svealands Kustvattenvårdsförbund
Ersättare vid Dalälvens vattenvårdsförening Årsstämma
Suppleant TEMAB Fjärrvärme AB Bolagsstämma

Hackspettsvägen 1, 81544 TIERP


Kenneth Karlsson

Kenneth Karlsson

Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens påverkar företagens möjligheter att växa och utvecklas. Inom servicesektorn som vård, skola och omsorg finns också stora behov av rätt kompetens. Jag tycker att gymnasieprogrammen och utbildningsmålen ska stämma överens med näringslivets och servicesektorns behov av kompetens som leder till jobb. Våra ungdomar och nyanlända ska bli goda samhällsmedborgare och vara anställningsbara genom att uppfylla målen på varje utbildningsnivå, förskola, låg-, mellan-, högstadiet och gymnasiet. Ge elever med särskilda behov det stöd som behövs i rätt tid. Alla ska med!

Nuvarande uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ordförande i Tierps Energi och Miljö AB
Ordförande i TEMAB fjärrvärme AB Styrelse
Ledamot i Moderaterna i Uppsala läns företagarråd

Romsmaren 35, 819 64 HÅLLNÄS


Lars-Göran Birkehorn Karlsen

Lars-Göran Birkehorn Karlsen
Företagare som jobbar med att sprida kunskap om krispsykologi och stresshantering.  Frihet, Valfrihet och Trygghet är mina rättesnören. Varje dag måste vi värna och utveckla demokratin.

 • En ansvarsfull ekonomisk politik som säkrar välfärden, nu och i framtiden.
 • Skattetrycket skall vara lågt så att individen får frihet att själv bestämma över sina resurser.
 • Den enskildes makt att få bestämma över sitt eget liv ska vara i centrum.
 • Det skall vara lätt att starta och driva företag. Lönsamma företag skapar välstånd i kommunen genom att de och deras anställda kan beskattas.
 • Kommunen skall vara så attraktiv så att företag och människor flyttar in, vilket skapar förutsättningar för en ekonomi i balans och en ökad välfärd nu och i framtiden.
 • Alla barn och ungdomar skall känna stolthet över kommunen genom att de fått kunskap om den lokala kulturen och historien.

Nuvarande uppdrag
Ledamot Kommunfullmäktige
1.a vice ordförande Inera ABs ägarråd och årsstämma

Bruksgatan 17, 748 50 TOBO

lars-goran.birkehornkarlsen@pol.tierp.se


_DSC6685

Anders Eklund

 • Fler gymnasiebehöriga efter årskurs 9, fler nyanlända i jobb.

Nuvarande uppdrag

Ledamot  Kommunfullmäktige
Ledamot i Beredning för Översiktsplan 2050
Ersättare Jävsnämnden

Svanboms Väg 7, 815 75 SÖDERFORS


Jessica Falk

Jessica Tindre Falk
Valfrihet inom barnomsorgen.

Nuvarande uppdrag

Ersättare i  Kommunfullmäktige
Vice ordförande i Valnämnden

Palmgatan 38, 815 38 TIERP


Stig Lundqvist

Stig Lundqvist

Ett professionellt inköp och upphandling.

Värdegrunds arbete mot mobbing och trakasserier i skolan.


Nuvarande uppdrag

Ersättare i  Kommunfullmäktige
Ledamot  Tierpsbyggen
Ledamot Tierps Kommunfastigheter
Vice ordförande Valberedningen
Ledamot Demokratiberedningen

Sutarvägen 4, 81545 TIERP


Regina Birkehorn

Regina Birkehorn
Författare och krisexpert som jobbar med att sprida kunskap om krispsykologi och stresshantering.

 • Kvalitet i grundskolan där alla klarar kunskapsnivån för respektive årskurs.

Nuvarande uppdrag

Ersättare i  Kommunfullmäktige

Bruksgatan 17, 748 50 TOBO


Inger Klockerman 

Nuvarande uppdrag

Kommunrevisor
Suppleant i Tierpsbyggen
Suppleant Lekmannarevisor i Tierps Kommunfastigheter
Ersättare i Tierps Sockens Magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre donationsfond revisorer


Henrik Sundin

Nuvarande uppdrag

Ledamot i JävsnämndenRonny Bränneland

Nuvarande uppdrag

Ersättare Kommunfullmäktige
Ledamot Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk
Ledamot i Marma-Mehede fiskevårdsområdesförening
Adj. Ledamot i Nedre Tämnaråns fiskevårdsförening

Elinge 132, 81961 SKÄRPLINGE