Barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus!

Denna motion tillkom efter att vi haft vårt öppna möte om alternativ barnomsorg. Kommunen försöker stoppa andra former än kommunal förskola. 

I alla frågor som berör barn utgår vi moderater från föräldrarna och deras ansvar för barnens uppväxt, trygghet och välmående, men det finns också ett gemensamt ansvar. I så stor utsträckning som möjligt ska alla barn ges likvärdiga förutsättningar att utifrån sina och sina föräldrars egna möjligheter forma en bra start i livet.

Det handlar om att på olika sätt försöka utjämna de skilda förutsättningar som kommer av barns olika bakgrund, uppväxt och föräldrar, att bidra till trygga uppväxtmiljöer och till en förskola fylld med pedagogiskt lärande anpassat till barns olika behov. 
Vår utgångspunkt är att de allra flesta föräldrar är kloka, kapabla och vuxna ansvaret att ge kärlek, trygghet och en god uppväxt för sina barn. Det ställer i sin tur krav på att de offentligt finansierade verksamheterna möter upp och kan tillgodose dessa skilda förutsättningar.

I Tierps kommun bedrivs i dag nästan all barnomsorg i kommunal regi. Kommunen erbjuder institutionspedagogisk barnomsorg. Där kvalitet bland annat mäts genom andel personal med högskoleexamen. Vi moderater värdesätter personalens utbildning högt, samtidigt som vi uppmuntrat till vidareutbildning och vill tillse att den lönar sig. Vi anser dock att en rad andra faktorer måste vägas in i den samlade bedömningen av kvalitén och attraktiviteten utav den egna verksamheten. Andra viktiga kvalitetsfaktorer är storleken på barngrupperna, hur många barn varje vuxen har ansvar för under dagen, och hur många vuxna ett barn möter varje dag.

Enligt Tor Wennerbergs tre artiklar på temat anknytning, När den livsviktiga anknytningen inte fungerar (Psykologtidningen 9/08), vi blir våra relationer – Om mentalisering, en livslång process (Psykologtidningen 12/08) och Frågorna som överraskar det omedvetna (Psykologtidningen 10/09) kan ett litet barn endast knyta an till en, eller två, vuxna personer. Tal och språkcentra är inte fullt utvecklat förrän barn är ca 3 år gamla, vilket innebär att de inte har strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära anknytningsperson. Om barn utsätts för många separationer, leder det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet. Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar och känslor hos sig själv och hos.

Bra mentaliseringsförmåga leder till att man lättare kan tillgodogöra sig ny kunskap, och att man utvecklar stor nyfikenhet och en lust att lära. Därför är det viktigt för ett barns utveckling, att barnet har så få anknytnings personer som möjligt innan 3 års ålder.

Den bristande mångfalden (konkurrenssituationen) är ett grundläggande problem som försvårar en lokal kvalitetsjämförelse, och kraftigt inskränker småbarnsföräldrarnas valfrihet. Därför måste det finnas möjlighet för föräldrar att få välja en barnomsorgsform, som möter de behov som föräldrar och barn har. Ett exempel där Kommunen inte möter familjens behov är frågan om flexibla barnomsorgstider. Detta faktum försvårar och i vissa fall omöjliggör ett fungerande arbetsliv och därmed leda till utanförskap.

Vi moderater står bakom Tierps kommunfullmäktiges beslut om att följa FN:s barnkonvention. Det är vår uppfattning att en politik för ökad valfrihet och mångfald bättre möter konventionens § 3 där barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Med denna motion vill vi värna:

  • Små barns behov genom att minimera antalet separationer
  • Föräldrars valfrihet genom att skapa alternativ till den kommunala förskolan
  • Kvinnligt företagande genom att uppmuntra avknoppning inom skola och förskola

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:

Att uppdrag ges kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att öka mångfalden inom barnomsorgen, både kommunalt och enskilt, för att öka föräldrars valfrihet samt att stimulera till eget företagande inom välfärdsområdet.

Att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för alternativa driftsformer av förskola.

Tierp 2016-06-10

Åsa Sikberg (M) Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar