Årskrönika

Årskrönika 2019 för den Moderata fullmäktigegruppen.

Under året har det gått åt mycket arbetstid till att förstå hur kommunen styrs och att vända på alla stenar som skapats av ett mångårigt maktinnehav för S. Men mest tid har vi lagt på att ta fram vår första riktiga budget.

På årets första fullmäktige beslutade vi att anta en motion inlämnad innan maktskiftet av de tidigare moderata fullmäktige ledamöterna Daniel, Jim och Christoffer Blomstedt samt Jan Salomonsson och Christer Bolin.

• Att uppdra till kommunstyrelsen att uppmärksamma Tierps köpings100-årsjubileum med lämpliga arrangemang.
• Att uppdra till kommunstyrelsen att och placera ut skylt/platta på Fredners torg med fakta om Birger Fredner som platsen är uppkallad efter.
• Att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbete med att skylta historiskt viktiga och intressanta platser med information i samråd med markägare och sakkunniga.

Under mandatperioden är vår budget det viktigaste styrdokumentet men det är också väldigt viktigt att vi uppdaterar alla andra styrande dokument. Åsa och jag har identifierat vilka styrdokument som finns under utskottet Arbete och omsorg och Förhandlingsdelegationen. Tanken är att vi ska få in så mycket moderat politik som möjligt när vi vart eftersom förnyar dokumenten under mandatperioden.

På fullmäktige i september tog vi beslut om en ny säkerhetspolicy, policy för lika rättigheter och möjligheter, nya regler för skolskjuts och elevresor. Vi antog även en ny varuförsörjnjngsplan, vilken har till syfte att bedöma den aktuella situationen för kommersiell service i kommunens lands- och glesbygd. Planen ska ligga till grund för kommunens fortsatta planering och för beslut om stödinsatser för att bibehålla kommersiell service i landsbygd. Den gamla planen var från 1980.

Ett annat viktigt beslut som vi tog var att utvecklingen av verksamhetsstyrningen inom Tierps kommun i fortsättningen ska ha målstyrning som grund så att vi lättare kan följa upp hur väl verksamheten lyckats genomföra politiskt fattade beslut.

Familjerådgivningen som Kommunen tillhandahåller hade tidigare varit kostnadsfri. Vi föreslog därför att den skulle beläggas med en mindre avgift. Förslaget röstades ner av oppositionen med anledning av att de ansåg att de sämst bemedlade skulle drabbas. Beslutet innebär att vi fortsätter att leverera en tjänst gratis till alla kommuninnevånare trots att nästa alla har råd att betala för tjänsten. De allra flesta får således en subvention de inte behöver.

Årets viktigaste beslut togs i november då samtliga 11 att satser i vår första riktiga budget antogs. Vi fick dessutom igenom att överskottsmålet skulle höjas till 1,5%.

Vi antog även:
• nya riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt
socialtjänstlagen, hälso-och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till insatser enligt LSS.
• för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.
• bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
• nytt samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och
räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Carola Fredén valdes till förste vice ordförande i kommunfullmäktige. Detta innebär att hon är den förste moderaten i kommunens historia som tar plats i kommunfullmäktiges presidium.

I december tog vi ett viktigt beslut då vi bestämde att TEMAB skulle leverera dricksvatten till Östhammars kommun. Vår moderate ordförande för TEMAB, Kenneth Karlsson, har sedan han tillträdde som ordförande i maj, gjort ett grannlaga jobb med att få ordning på ett från början dåligt avtalsförslag. Detta arbete kastades han in i direkt då han tillträdde som ordförande.

Vi fattade även beslut om att se över grundskolans organisation:
• att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler nyttjas på ett optimalt sätt,
• att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och fullmäktige,
• att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid sammanträdet i december 2020

För att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala
näringslivet beslutade vi att ge Tierps kommun ett formellt näringslivsråd med fastställt reglemente. Tidigare har det funnits ett ”råd” som har sammanträtt fyra gånger per år, men utan en formell förankring.

Vi beslutade att ta bort gratistjänsten borgerlig begravningsförrättare då den istället kan tillhandahållas av privatpersoner eller företag.

Vi ändrade reglerna för partistödet samtidigt som vi sänkt ersättningen.

Till sist hoppas jag på att vi kan redovisa svarta siffror för 2019 så att vi kan börja återställa minusresultatet från 2018.

Lars-Göran Birkehorn Karlsen.
Gruppledare Moderaterna i Tierp

  Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar