Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklade förskola utifrån sina behov.

 

Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklade förskola utifrån sina behov.

Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Eftersom barn har olika förutsättningar så har förskolan en central roll i att skapa möjligheter för barn som har behov av stöd och hjälp. Man bör tidigt skapa bra samarbete med föräldrar för att stötta barnet och föräldrarna i barnets utveckling.

Men då krävs det andra sätt att arbeta på och samverka med andra.

Utifrån de besök som jag gjort när jag varit ute på förskolorna i kommunen har jag förstått att personalen gör vad de kan med de resurser de har. De har inte alltid möjlighet att ge dessa barn det kontinuerliga stöd och den hjälp som barnet behöver utifrån dennes behov. Det förekommer även att man inte efterlever det som åtgärdsprogram och handlingsplaner kräver. Detta medför att barnen inte får de stöd som de har rätt till.

Jag yrkar med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige måtte besluta

att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering görs av förskolans insatser för de barn som har behov av extra stöd och hjälp ute på våra förskolor, i syfte att redovisa vilka arbetsmetoder och insatser som verkligen genomförts.

Åsa Sikberg (M)

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar