Archive | januari, 2013

Rättvisa konkurrensregler är ett rimligt krav

MOTION till kommunfullmäktige i Tierps Kommun Tierps kommun är en landsbygdskommun med stark utvecklingspotential. Kommunen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle och tillsammans kan vi skapa en eko-effektiv ekonomi. Men det krävs samverkan med de gröna näringarna. Det finns redan idag många företag som verkar inom produktionen av livsmedel i vår kommun, men det […]

Läs Mer

Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklade förskola utifrån sina behov.

  Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun. Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklade förskola utifrån sina behov. Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn […]

Läs Mer

Reservation mot beslut i Utskottet samhällsbyggnad. Tierp 31:1 Ändring av flerbostadshus – utvändig ändring

Bakgrund: Brf Klockan önskar byta portar på sina tre hus, från bruna träportar till bruna aluminiumportar. Bostadshusen ligger i ett område som består av flerfamiljshus från sent förtiotal och tidigt femtiotal. Gällande detaljplan Dp 56 föreskriver inga särskilda områdesbestämmelser för speciellt värdefulla kulturmiljöer. Flera av byggnaderna inom planområdet har tidigare medgivits byte av fasadmaterial till stenbelagd plast eller […]

Läs Mer

Interpellation till kommunalrådet Bengt Olof Eriksson angående krav från försäkrings bolag.

Det är känt att kommunen har ett VA nät som läcker och att vi därigenom förlorar ca 30 % av det färskvatten vi producerar. Detta har fått till konsekvens att många fastigheter skadats. Fastighetsägarna har oftast fått sina skador åtgärdade av sina försäkringsbolag. Ett antal försäkringsbolag ställer nu krav på kommunen om ersättning. Hur omfattande […]

Läs Mer

Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående platsbristen på Danielsgården.

På grund av plats brist på Danielsgården måste patienter som är färdigbehandlade på Akademiska sjukhuset stanna kvar på Akademiska sjukhuset i väntan på att platser skall bli lediga på Danielsgården. Mellan den 10 april 2012 och den 10 december 2012 har vi för 270 vårddygn på Akademiska sjukhuset samt för 110 vårddygn på geriatriken betalat […]

Läs Mer

Moderatvänner

Nu fortsätter arbetet med att utveckla vår politik i Tierps kommun. Vi träffas på kommunhuset måndagen den 14 januari klockan 19.00. Kom du också och var med och påverka. Välkomna Daniel Blomstedt Gruppledare Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Grattis RUT!

Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer