Årskrönika

Årskrönika 2019 för den Moderata fullmäktigegruppen.

Under året har det gått åt mycket arbetstid till att förstå hur kommunen styrs och att vända på alla stenar som skapats av ett mångårigt maktinnehav för S. Men mest tid har vi lagt på att ta fram vår första riktiga budget.

På årets första fullmäktige beslutade vi att anta en motion inlämnad innan maktskiftet av de tidigare moderata fullmäktige ledamöterna Daniel, Jim och Christoffer Blomstedt samt Jan Salomonsson och Christer Bolin.

• Att uppdra till kommunstyrelsen att uppmärksamma Tierps köpings100-årsjubileum med lämpliga arrangemang.
• Att uppdra till kommunstyrelsen att och placera ut skylt/platta på Fredners torg med fakta om Birger Fredner som platsen är uppkallad efter.
• Att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbete med att skylta historiskt viktiga och intressanta platser med information i samråd med markägare och sakkunniga.

Under mandatperioden är vår budget det viktigaste styrdokumentet men det är också väldigt viktigt att vi uppdaterar alla andra styrande dokument. Åsa och jag har identifierat vilka styrdokument som finns under utskottet Arbete och omsorg och Förhandlingsdelegationen. Tanken är att vi ska få in så mycket moderat politik som möjligt när vi vart eftersom förnyar dokumenten under mandatperioden.

På fullmäktige i september tog vi beslut om en ny säkerhetspolicy, policy för lika rättigheter och möjligheter, nya regler för skolskjuts och elevresor. Vi antog även en ny varuförsörjnjngsplan, vilken har till syfte att bedöma den aktuella situationen för kommersiell service i kommunens lands- och glesbygd. Planen ska ligga till grund för kommunens fortsatta planering och för beslut om stödinsatser för att bibehålla kommersiell service i landsbygd. Den gamla planen var från 1980.

Ett annat viktigt beslut som vi tog var att utvecklingen av verksamhetsstyrningen inom Tierps kommun i fortsättningen ska ha målstyrning som grund så att vi lättare kan följa upp hur väl verksamheten lyckats genomföra politiskt fattade beslut.

Familjerådgivningen som Kommunen tillhandahåller hade tidigare varit kostnadsfri. Vi föreslog därför att den skulle beläggas med en mindre avgift. Förslaget röstades ner av oppositionen med anledning av att de ansåg att de sämst bemedlade skulle drabbas. Beslutet innebär att vi fortsätter att leverera en tjänst gratis till alla kommuninnevånare trots att nästa alla har råd att betala för tjänsten. De allra flesta får således en subvention de inte behöver.

Årets viktigaste beslut togs i november då samtliga 11 att satser i vår första riktiga budget antogs. Vi fick dessutom igenom att överskottsmålet skulle höjas till 1,5%.

Vi antog även:
• nya riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt
socialtjänstlagen, hälso-och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till insatser enligt LSS.
• för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.
• bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
• nytt samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och
räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Carola Fredén valdes till förste vice ordförande i kommunfullmäktige. Detta innebär att hon är den förste moderaten i kommunens historia som tar plats i kommunfullmäktiges presidium.

I december tog vi ett viktigt beslut då vi bestämde att TEMAB skulle leverera dricksvatten till Östhammars kommun. Vår moderate ordförande för TEMAB, Kenneth Karlsson, har sedan han tillträdde som ordförande i maj, gjort ett grannlaga jobb med att få ordning på ett från början dåligt avtalsförslag. Detta arbete kastades han in i direkt då han tillträdde som ordförande.

Vi fattade även beslut om att se över grundskolans organisation:
• att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler nyttjas på ett optimalt sätt,
• att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och fullmäktige,
• att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid sammanträdet i december 2020

För att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala
näringslivet beslutade vi att ge Tierps kommun ett formellt näringslivsråd med fastställt reglemente. Tidigare har det funnits ett ”råd” som har sammanträtt fyra gånger per år, men utan en formell förankring.

Vi beslutade att ta bort gratistjänsten borgerlig begravningsförrättare då den istället kan tillhandahållas av privatpersoner eller företag.

Vi ändrade reglerna för partistödet samtidigt som vi sänkt ersättningen.

Till sist hoppas jag på att vi kan redovisa svarta siffror för 2019 så att vi kan börja återställa minusresultatet från 2018.

Lars-Göran Birkehorn Karlsen.
Gruppledare Moderaterna i Tierp

  

Skriv en kommentar

Debattartikel: Motocrosselever tar pengar från studiekvalitét

Moderaterna är mycket oroliga för Tierps gymnasieskola. Högbergsskolan måste ta pengar från läromedel och studiekvalitét för att täcka de merkostnader på 6 miljoner kronor som motocross som specialidrott och det nya elevhemmet kostar per år. I dessa siffror ingår inte kostnaderna för elevernas träning utomlands i Spanien eller hyra och investeringar i crosshallen som ännu inte är färdigställd. Högbergsskolan har endast fått en årlig kostnadsuppräkning på 2% i sin budgetram och den ska täcka löneökningar och normal inflation.

Åsa Sikberg

I budget 2017 tilldelades extra pengar till uppstart av handelsprogrammet på 1,5 miljoner samt en pluspost för att man blivit fler elever och hyra av crosshall på totalt 900 tkr. Samtidigt som man lagt in en post för effektivisering på -900 tkr. Resultatet blir då noll och att man medvetet tvingar skolan att skära ner i verksamheten för att klara merkostnaden för crossverksamheten och boende för elever från annan kommun även 2017.

Hela det nya elevhemmet hyr Högbergsskolan av Tierpsbyggen till en kostnad av 4 mkr enligt budget 2018. Beräknade intäkter från elever för de uthyrda lägenheterna beräknas bli 1 mkr, alltså en merkostnad på 3 miljoner som ska tas från Högbergsskolans normala utbildningsverksamhet.

Läsåret 17/18 var det 43 elever som hade motocross som specialidrott, varav hela 38 av dessa kommer från annan kommun. Dessa elevers hemmakommun betalar c:a 100 tkr/elev som ska täcka Högbergsskolans kostnader som skolmat, läromedel, datorer, utrustning, skyddskläder m m. Hemmakommunen betalar inget extra för crossinriktningen, utan den bjuder Tierps kommun på. Den totala intäkten för elever från annan kommun blev för 2017 12 mkr, medan Tierps kommun betalade hela 32 mkr för Tierpselever som gått i annan kommun. Hela 50 % av våra egna gymnasieelever väljer bort vår egen gymnasieskola Högbergsskolan för att gå en gymnasieutbildning i annan kommun.

Kenneth Karlsson

Moderaterna i Tierp har ingenting emot att vi har specialidrott som tillval på Högbergsskolan, tvärtom så tror vi att ungdomar ska ha en meningsfull fritid som kan kombineras med studier. Vi vill att det tillskjuts extra pengar för att höja kvaliteten samt öka antalet valbara program och inriktningar så att fler ungdomar väljer Högbergsskolan. Framförallt måste skolan vara attraktiv för våra egna ungdomar, men skolan har också en viktig roll att förse arbetsmarknaden med den kompetens och arbetskraft som behövs. Klara vi inte allt detta så får vi prioritera om så att våra ungdomar och arbetsmarknaden i norduppland går före de 38 motocrossungdomar från annan kommun.

Moderaterna i Tierp vill ha en attraktiv gymnasieskola med hög studiekvalitét.

Åsa Sikberg och Kenneth Karlsson

Skriv en kommentar

Debattartikel skickad till UNT med anledning av bifogade artikel i UNT

http://www.unt.se/nyheter/tierp/c-och-m-menar-det-forekommer-motionsstolder-5063873.aspx

Med anledning av artikeln i UNT den 3 September 2018 med rubriken: C och M anklagar S och MP för motionsstölder.

Om Victoria Söderling är korrekt citerad i UNT så handskas hon vårdslöst med sanningen.

I artikeln står det att Victoria Söderling säger och jag citerar: – När det gäller hedersrelaterat våld har vi aldrig sagt nej till att kartlägga det, vilket också framgår när vi besvarade motionen. Vi förklarade också att det redan fanns ett uppdrag som lagts ut på Kommundirektören när motionen lämnades in.

Viktorias påståenden i artikeln är inte sanna. Motionen anmäldes och antogs för utredning på Kommunfullmäktige den 30 Juni 2017. Ärendet finns i protokollet från samma möte i paragraf 57. Motionen behandlades på Kommunfullmäktige den 31 Oktober 2017 och ärendet finns i protokollet från detta möte i paragraf 114.

I Kommunfullmäktiges beslut står att: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen till den delen som gäller att kartlägga invånare som lever under hedersförtryckande normer, att anse motionen besvarad avseende att ta fram en handlingsplan för att förebygga och motverka hedersförtryckande normer. I Victoria Söderlings motionssvar står det bland annat och jag citerar: Med beaktande av ovanstående gavs i augusti månad i år ett uppdrag till Kommunchefen att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterad problematik. I uppdraget ingick även att ta fram arbetssätt som gör det enklare att identifiera när hedersförtryck föreligger.

Kommundirektören fick således uppdraget efter att motionen lämnats in och inte före som Viktoria påstår i artikeln i UNT. Victoria påstår också i artikeln i UNT att S inte sagt nej till att kartlägga det hedersrelaterade våldet. I första besluts att satsen på Kommunfullmäktige den 31 Oktober framgår med all tydlighet att man inte vill kartlägga invånare som lever under hedersförtryckande normer.

Att inte vilja kartlägga och skaffa sig kunskap om ett problem innan man gör en plan för att förebygga och motverka problemet är mycket märkligt. Det är som att bygga en skola utan att veta hur många elever som ska gå i den och vilka behov dessa har.

Detta visar att Moderaterna och Centern i Tierp har fog för den kritik som vi i tidningsartikeln riktade mot makthavarna i Tierps Kommun.

Lars-Göran Birkehorn Karlsen
Etta på Moderaterna i Tierps valsedel till Tierps kommun

Skriv en kommentar

Lars-Göran Birkehorn Karlsen besökte Polisen i Tierp med vår gruppledare i riksdagen Tobias Billström. Tobias presenterade Moderaternas förslag för att stödja Polisen i sitt viktiga uppdrag och för att Polisen ska kunna bli effektivare i sin brottsbekämpning.

IMG_2953 2

http://www.unt.se/nyheter/m-lovar-fler-poliser-med-hogre-loner-5053479.aspx

Skriv en kommentar

Motion till Kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Ompröva kommunens bolagsorganisation.

Kommunen har genomfört en omfattande omorganisation sedan 2016, där man bildat två stycken kommunalägda aktiebolag, Tierps kommunfastigheter AB och Tierps energi och miljö AB.

Till dessa nybildade bolag och till har kommunen överfört ägandet och ansvaret för en mycket stor del av kommunens verksamhet och dessutom överfört ägandet av de tidigare kommunägda affärsdrivande bolagen AB Tierpsbyggen och Tierps fjärrvärme AB.

Därmed återstår det endast för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att godkänna bolagens självkostnader och betala den hyra eller de avgifter som bolagen presenterat.

De folkvalda politikerna i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bör återfå makten från aktiebolaget TEMAB.

Det är olyckligt ur demokratisk synpunkt att bolagen är både planerare, beställare och utförare av verksamheterna. Kommunens politiker ges inte möjlighet att debattera lämpligheten av besluten. Inte heller har de möjlighet att anmäla alternativa lösningar eller reservationer.

Det är inget som hindrar att kommunen upphandlar utförandetjänster i konkurrens där även det kommunala bolagen kan lämna anbud. Det bör vara kommunen själv som upphandlar och köper sina tjänster efter en demokratisk politisk prövning. Vi vill att Temab blir ett kommunalt tjänsteföretag som endast arbetar i konkurrens med andra privata utförare på affärsmässiga villkor. Vissa fastigheter ur Tierpsbyggens och delar av Tierps Kommunfastigheters bestånd samt hela Temab:s entreprenadverksamhet kan avyttras.

Större investeringar i kommunens bolag bör underställas kommunen innan igångsättnings beslut. Detta för att alla kostnader för drift och investering slutligen drabbar kommunen som brukare och hyresgäst.

Ansvaret för kommunens monopolverksamheter bör ligga på de folkvalda politikerna och inte på bolagsstyrelserna.

Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå hur ägande och rådighet över kommunens monopolverksamheter kan återgå till kommunen.
  • Att affärsdrivande verksamheter i de kommunala bolagen i möjligaste mån avyttras till externa intressenter.
  • Att Temab förhindras att göra fastighetsaffärer som kan påverka bolagets självkostnader och därmed förutses bli avgiftsfinansierade.
  • Att större investeringar i kommunens bolag ska underställas kommunen innan igångsättnings beslut.
  • Att ledande politiker i kommunstyrelsen inte bör inneha ordförandeplatser i de kommunala bolagens styrelser.

Sven Lokander och Lars-Göran Birkehorn Karlsen

Skriv en kommentar

Kvalitét före driftsform.

Katastrof med 1177 sedan S och MP av ideologiska skäl beslutade att ta tillbaka  driften i egen regi istället för att låta  företaget Medhelp fortsätta sköta det på ett bra sätt. Läs debatt artikeln som Lars-Göran Birkehorn Karlsen skrivit tillsammans med sina partivänner i Vårdstyrelsen, Regionrådet Emilie Orring och Roger Elsborg.

http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/vi-satter-kvalitetenfore-driftsformen-5007470.aspx

 

Skriv en kommentar

Pressmeddelande angående Tierps kommuns köp av Crosshallen.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/kommun-koper-omtvistad-crosshall-5002360.aspx

Pressmeddelande

Det är häpnadsväckande att Tierps kommun nu köper Crosshallen.

Den kan kosta upp till nio miljoner att köpa från MX-hallen. Hur mycket kommer det att kosta att färdigställa hallen? Hur mycket kommer det att kosta att färdigställa markområdet? Hur mycket kommer det att kosta att driva crosshallen per år? Hur påverkar detta övriga utbildningar på Högbergsskolan? Hur mycket kostar subventionerna av hyrorna på elevhemmet?

Möbeln ska rustas snart för 45 miljoner kronor.

Detta görs samtidigt som Kommunen förväntas göra ett resultat som är 36 miljoner sämre än budget, en budget i vilken man glömde att ta upp den nya förskolan.

Inget av dessa projekt har beslutats i vare sig Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige och därmed har oppositionen inte fått möjlighet att vara delaktiga i besluten. Ur demokratisk synpunkt är detta inte bra.

Samtidigt så är det få elever som söker till Vårdcollege och Teknikkollege utbildningarna på Högbergsskolan. Det har fått till följd att kommunen har svårt att rekrytera undersköterskor och teknik företagen i kommunen har svårt att hitta tekniker. Många äldre får idag omsorg av outbildad personal trots att kommunen själv ansvar för utbildningen. Våra omsorgstagare förtjänar en kvalificerad omsorg.

Om vi Moderater haft makten hade vi istället för att satsa på en crosshall till några få elever, satsat på att göra Vårdcollege och Teknikcollege utbildningarna på Högbergsskolan så attraktiva att så att flera elever söker dessa, vilket skulle få till följd att kommunen blir självförsörjande på undersköterskor och att teknikföretagen som skapar välstånd till kommunen hittar de tekniker de behöver för att kunna expandera sina verksamheter.

Medborgarnas skattepengar ska förvaltas och användas på ett ansvarsfullt sätt.

För mer information kontakta:

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Bruksgatan 17
748 50 Tobo
0702-501 501

Skriv en kommentar

Barnäktenskap ska vara helt förbjudna i Sverige

Läs debattartikeln som som lämnats in av Riksdagsledamot Marta Obminska och Lars-Göran Birkehorn Karlsen.

I Sverige ska alla ha friheten att själva få forma sina liv och ingen ska få ta sig rätten att inskränka en annan människas frihet. Den friheten gäller självklart också våra barn. Barn ska få vara just barn och ha rätt att växa upp i trygghet och tillåtas utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lika självklart ska det vara att svensk lag ska gälla för alla i vårt land.

För att skydda våra barn är därför barn- och tvångsäktenskap förbjudna i Sverige. Det är grundläggande att inget barn ska ingå äktenskap eller bli bortgift med någon. Äktenskap i Sverige ska enbart gälla vuxna personer över 18 år. Trots det har vi under senare år uppmärksammats på flera fall av barnäktenskap i Sverige och att lagen inte omfattar alla. Det handlar om barn som har blivit bortgifta utomlands och som senare kommer hit för att söka asyl och som placerats ihop med sina vuxna makar.

Situationen är oacceptabel och kräver ytterligare åtgärder. Därför riktade vi moderater och övriga allianspartier i riksdagen nyligen ett tillkännagivande till regeringen där vi uppmanar regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Nuvarande lagstiftning kring utländska barnäktenskap är nämligen inte tillräcklig och därför behöver ett totalförbud komma på plats så snart som möjligt.

Den tidigare alliansregeringen genomförde även flera åtgärder för att förhindra äktenskapstvång. Det blev straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Dessutom togs möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig bort.

Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. Det ska gälla alla barn i Sverige och därför behöver ett totalförbud mot barnäktenskap komma på plats så fort som möjligt och utan att frågan dras ytterligare i långbänk.

Marta Obminska (M)

riksdagsledamot för Uppsala län

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

ordförande för Moderaterna i Tierp

https://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/barnaktenskap-ska-vara-helt-forbjudna-i-sverige

 

Skriv en kommentar

Skärgårdsboende ska rädda Hållnäs skola

Utan skola riskerar Hållnäshalvön att bli en avfolkningsbygd, menar Moderaterna. Med en tydlig skolprofil och attraktiva skärgårds- och naturnära bostäder för barnfamiljer i Fagerviken tror partiet att det finns en framtid för Hållnäs skola.

Läs intervjun med Åsa Sikberg artikeln i UNT via länken.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/skargardsboende-ska-radda-hallnas-skola-4947383.aspx

Skriv en kommentar

Våra Kommunfullmäktigekandidater till kommunfullmäktige i Tierp 2018

Vår slutgiltiga lista. Läs gärna artiklarna som publicerats i UNT och Arbetarbladet genom att klicka på länkarna nedan.
1. Lars-Göran Birkehorn Karlsen, Företagare, Tobo
2. Åsa Sikberg, Lantbrukare, Lövstabruk-
3. Sven Lokander, fd Energiingenjör, Tierp
4. Carola Fredén, Konsult, Tierp
5. Emma Lokander, Studerande, Tierp
6. Kenneth Karlsson, Maskiningenjör, Hållnäs
7. Anders Eklund, Tekn. Magister, Söderfors
8. Jessica Tindre Falk, Projektledare, Tierp
9. Stig Lundqvist, fd Företagare, Tierp
10. Regina Birkehorn, Krisexpert, Tobo
11. Jelena Zivkovic, Restaurangägare, Hållnäs
12. Ulla Löjdkvist, fd Företagare, Tierp
13. Ronny Bränneland, Chaufför, Skärplinge
14. Kaisa Westerholm, Pensionär, Skärplinge
15. Sunce Zivkovic, Sjuksköterskestuderande, Tierp
16. Annaliisa Allas, Studerande, Tierp
17. Hans Sikberg, Lantbrukare, Lövstabruk

http://www.unt.se/nyheter/tierp/han-ar-moderaternas-toppnamn-i-tierp-4927114.aspx

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/sa-blir-moderaternas-valsedel-i-tierp-toppas-av-man-fran-tobo

Skriv en kommentar