Låga skolresultat i Tierp

Nästan hälften av eleverna i Tierps grundskola når inte kunskapskraven och 40 procent av gymnasieeleverna saknar behörighet för universitet och högskola.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/laga-skolresultat-i-tierp-4605993.aspx

Skriv en kommentar

Farliga vägar ska spåras och åtgärdas

Läs artikeln i UNT som bland annat handlar om Daniels Blomstedts och Christer Bolins motion angående farliga trafikmiljöer i kommunen.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/farliga-vagar-ska-sparas-och-atgardas-4600667.aspx

Skriv en kommentar

Moderaternas kamp för bra barnomsorg, valfrihet och kvinnligt företagande fortsätter.

Moderaterna i Tierp vill värna:

  1. Små barns behov genom att minimera antalet separationer
  2. Föräldrars valfrihet genom att skapa alternativ till den kommunala förskolan
  3. Kvinnligt företagande genom att uppmuntra avknoppning inom skola och förskola

Läs artikel o dagbarnvårdarna

http://www.unt.se/nyheter/tierp/dagbarnvardare-far-inte-jobba-4582068.aspx

Läs artikel om motsättningarna i politiken

http://www.unt.se/nyheter/tierp/oenighet-om-dagbarnvardare-4582085.aspx

Skriv en kommentar

Artiklar i Arbetarbladet och UNT om vår nya styrelse

 

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/han-blir-ny-ordforande-for-moderaterna-i-tierp

http://www.unt.se/nyheter/tierp/ny-styrelse-ska-fatta-snabbare-beslut-4571863.aspx

Skriv en kommentar

Nya vattentaxan föremål för debatt

Tisdagskvällens kommunfullmäktigesammanträde blev en ganska odramatisk tillställning, som dessutom klarades av på relativt kort tid. Men så lyste de verkligt stora, ideologiskt särskiljande frågorna i stort sett med sin frånvaro. Men visst fanns det åsiktsskillnader, för att inte använda uttrycket olika verklighetsuppfattning.

Det kändes smått surrealistiskt när en företrädare för den styrande majoriteten helt frankt deklarerade att det inte finns några problem med att obehöriga personer ibland uppehåller sig på kommunens skolgårdar. Att hävda motsatsen, var att spela på rädsla, hävdade han.

Det finns tyvärr krafter som satt sådant i system, helt visst gör det det, men dylikt bekämpar man inte genom att inte bara blunda för faktiska problem, utan även förneka deras existens. Ingen vinner på en sådan strategi, utom just de krafter som alla demokratiska krafter gemensamt borde bemöta.

Förslaget till revidering av taxan för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Tierps kommun, kom att föga förvånande att bli föremål för debatt. Enkelt uttryckt blev det väldigt fel när det nya taxesystemet skulle införas, vars konsekvenser skulle ha lett till ett mycket kraftigt överuttag av pengar från kommunens innevånare. Som tur var upptäcktes räknefelen i tid, och systemet sågs över.

Nya Moderaterna i Tierp har länge verkat för en utjämning av vattentaxorna, så att skillnaderna mellan flerfamiljshus och villor blir mindre. Den taxeförändring som sjösattes i höstas, tog viktiga steg åt detta håll, men tyvärr räknade man alltså rejält fel någonstans.

Tierpsmoderaternas gruppledare, Daniel Blomstedt, har lagt ned mycket tid, energi och möda på att sätta sig in i frågan, och inte minst vad det var som blev så fel med uträkningen. För detta arbete hyllades han från talarstolen av Centerpartiets gruppledare, Catarina Deremar.

Trots att de uppenbara felräkningarna har rättats till, innehåller förslaget till den reviderade vattentaxan fortfarande högre kostnader för villaägare, än för boende i flerfamiljshus. Detta beror på hur man valt att konstruera systemet. Den moderata kommungruppen reserverade sig till förmån för det yrkande som Daniel lämnade in, enligt vilket kostnaderna skulle fördelas mer rättvist mellan olika boendeformer. Centergruppen anslöt sig till denna reservation.

Men det förvånande knappast att den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, röstade emot yrkandet. De visade därmed tydligt att det där med rättvisa inte alltid är så viktigt. Åtminstone inte i praktiken.
Christer Bolin

Skriv en kommentar

Årsmöte

I går hade föreningen årsmötesförhandlingar på T&P Restaurang i Tierp. Till årsmötes ordförande valdes partiombudsman Lars-Peter Swärdh. Lars-Göran Birkehorn Karlsen valdes till ny ordförande i föreningen och ersätter därmed Per Davidsson som varit ordförande i nio år. Per flyttar senare under året till Uppsala. Gunilla Petterson slutade som styrelsens kassör efter att ha haft posten sedan 1970-talet. Då föreningen omorganiserat till en mindre styrelse avgick även Jelena Zivkovic, Christer Bolin, Jim Blomstedt, Peter Dons-Möller och Roger Henningsson.

IMG_4712

Den nya styrelsen får följande sammansättning.

Ordförande: Lars-Göran Birkehorn Karlsen
Vice ordförande: Emma Lokander
Sekreterare: Sven Lokander
Kassör: Daniel Blomstedt
Ledamöter: Åsa Sikberg och Jan Samuelsson

Efter årsmötesförhandlingarna höll riksdagsledamot och länspartiordförande Jessica Roswall ett inspirerande anförande om var vi står inför valet 2018.

Skriv en kommentar

Så ska skolan lyfta i Tierp

Läs Åsa Sikbergs kommentarer till till skolchefens uttalande i UNT.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/sa-ska-skolan-lyfta-i-tierp-4485132.aspx

Skriv en kommentar

Stärk den lokala demokratin – vitalisera Kommunfullmäktige i Tierp.

Läs artikeln i UNT om Daniels och Lars-Görans motion. Kommunalrådet kommenterar motionen.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/m-vill-banta-kommunfullmaktige-4470541.aspx

Skriv en kommentar

Motionerar för bättre trafikmiljö

Läs artikeln i UNT om Daniels och Christers motion.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/motionerar-for-battre-trafikmiljo-4462969.aspx

Skriv en kommentar

Stärk den lokala demokratin – vitalisera Kommunfullmäktige i Tierp.

Den 1:a januari 2007 sjösattes en organisation i princip utan nämnder i Tierps kommun. Organisationsstrukturen arbetades fram utav en av kommunfullmäktige utsedd parlamentarisk kommitté. Den politiska organisationen i Tierps kommun har sedan dess varit förebild till flera kommuners organisationsförändringar.

Ett av de bärande incitamenten i den parlamentariska kommitténs arbete var att vitalisera debatten i kommunfullmäktige och därmed stärka fullmäktiges roll i den politiska processen. En av kommitténs lösningar på den frågeställningen var att inrätta ett antal beredningar direkt kopplade till kommunfullmäktige. Beredningarnas arbetssätt skall även bidra till ökat inflytande och medvetenhet bland innevånarna i kommunen.

Parallellt med att verkställa intentionerna om vitalisering har utvecklingsarbetet fortsatt. På moderat initiativ har bland annat en ytterligare fast allmänpolitiskdebatt inrättats och kommunstyrelsen utreder nu förutsättningarna till webbsända sammanträden med datoriserat närvaro/röstningssystem. Vidare har de kommunfullmäktige fattat beslut om att endast nyttja sig av tillfälliga beredningar, med undantag för Demokratiberedningen, vilket bland annat ger ämnesaktuella förtroendeuppdrag att besätta med till exempel sakintresserade förtroendevalda.

Naturligtvis har respektive parti som är representerat i kommunfullmäktige ett särskilt ansvar att utbilda sina förtroendevalda och genom ökad kunskap stärka den enskilde ledamoten i sitt arbete. Organisationsstruktur och kultur tillsammans med stimulerande och meningsfyllda uppdrag är dock avgörande för att lyckas med vitaliseringen.

Efter snart 10 år med beredningar kan det dock konstateras att andelen kommunfullmäktigeledamöter som frekvent är aktiva i talarstolen/debatten inte märkbart ökat. Tonvikten ligger fortfarande på utskotts- och beredningsordförandena, gruppledarna och några få övriga ledamöter. Av dagens 49 ordinarie ledamöter hade närmare 40 % en plats i kommunfullmäktige 2002-2006. Det innebär att det finns en bred erfarenhet bland ledamöterna om att arbeta politiskt i en organisation med eller utan nämnder.

Det är viktigt att vi kontinuerligt arbetar för att stärka demokratin och inte ta den för given. Att lyckas med vitaliseringen av kommunfullmäktiges arbete och öka ledamöternas engagemang bidrar till att aktuella frågor blir belysta ur fler aspekter, debatterna blir livligare/intressantare och medborgardialogen utvecklande. En viktig fråga att ställ är ” Vad kan göras ytterligare för att vitalisera debatten och stärka demokrati och medborgarinflytande?”

Tierps kommun har valt att ha 49 ledamöter i Kommunfullmäktige. Kommunallagen medger att kommuner utav Tierps storlek (16.000-24.000 invånare) har en kommunfullmäktigeförsamling med som lägst 41 ledamöter. Det är allmänt känt att allt färre vill ta på sig politiska uppdrag orsakerna varierar men det är naturligtvis till sist en fråga om personlig prioritering utav den egna tiden. Att ha rätt antal intressanta politiska uppdrag att besätta är därför av stor betydelse.

Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:

att Demokratiberedningen får i uppdrag att tillsammans med kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utvärdera den politiska organisationen och bland annat utröna

Vad som skulle skapa ett bredare engagemang i debatten

Fördelar/nackdelar med nuvarande organisation

Hur skulle organisationen försätta utvecklas

att Demokratiberedningen med utgångspunkt av utvärderingen föreslår kommunfullmäktige åtgärder som leder till ökad vitalisering av fullmäktiges arbete

att fastställa antalet kommunfullmäktigeledamöter till 41 ledamöter från och med nästkommande mandatperiod

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Daniel Blomstedt (M)

Skriv en kommentar