Vart har patienterna i Söderfors tagit vägen?

På Vårdstyrelsens sammanträde den 15 Juni kommer de Moderata ledamöterna Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Roger Elsborg i ett initiativärende föreslå att Vårdstyrelsen får information om vart patienterna som tidigare varit listade på Brukshälsan nu valt att lista sig.

Vid årsskiftet upphörde verksamheten vid Brukshälsan i Söderfors. Ungefär 2 500 personer var då listade vid vårdcentralen. Under senaste mandatperioderna har många nya vårdcentraler öppnats, men det hör inte till vanligheterna att vårdcentraler stänger. Det kan därför vara intressant att få information om hur patienterna på landsbygden agerar när en vårdcentral som finns nära stängs ner. 

Moderaterna föreslår därför

Att Vårdstyrelsen får information om vart patienterna som tidigare varit listade på Brukshälsan nu valt att lista sig

Skriv en kommentar

Snabbutred första linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och unga

På Vårdstyrelsens sammanträde den 15 Juni kommer de Moderata ledamöterna Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Roger Elsborg i ett initiativärende föreslå att Vårdstyrelsen ska snabbutreda första linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och unga.

Regionens revisorer har i sin aktuella granskning av samverkan kring barn- och ungdomspsykiatrin rekommenderat Vårdstyrelsen och Sjukhusstyrelsen att vidta åtgärder för att stärka arbetet gällande barn och ungas psykiska hälsa. Revisionsrapporten stärker vår bild av att första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa fortfarande är bristfällig i vårt län. En mindre och tillfällig summa pengar har avsatts för att starta samtalsmottagningar i Heby, Håbo och Östhammar. Vi anser inte att det räcker. Vi behöver agera omgående för att säkerställa att barn och unga får det stöd de är i behov utav och att de resurser som finns används på bästa sätt. Att tidigt identifiera och nå barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa är viktigt för att förhindra lidande och för att inte svårare psykiatrisk problematik utvecklas.

Det finns idag flera aktörer som arbetar med och möter denna grupp av barn och unga men ansvarsfördelningen är otydlig. Region Uppsala, genom Akademiska sjukhuset och Primärvården, behöver stärka sitt samarbete med kommunernas skolhälsovård och individ- och familjeomsorg för att bättre omhänderta barn och unga som mår dåligt.

Moderaterna föreslår därför

Att ansvarsfördelningen gällande arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa tydliggörs i samverkan med länets kommuner

Att en välförankrad och tydlig ansvarsfördelning presenteras för Vårdstyrelsen senast under september 2017

Skriv en kommentar

Motion till Kommunfullmäktige i Tierp.

 

Stärk demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun.

I Kommunfullmäktige i December 2016 interpellerade jag Kenneth Gunnarsson om hur utbrett det hedersrelaterade våldet och förtrycket var i Kommunen och vad Kommunen gjort för att motverka hedersrelaterade normer.

I interpellationssvaret stod att:

”Till kommunen har det under senare år flyttat in familjer från länder och områden i världen, där kommunens verksamheter i kontakten med familjerna kan förväntas möta problematik kopplat till starka patriarkala maktstrukturer och till hederskulturer.

Oavsett om det handlar om våld, förtryck, sociala begränsningar, tvångsgiftermål, omskärelse eller annat, är omfattningen mycket svår att bedöma. Mörkertalet förväntas vara mycket stort, vilket elevhälsan och IFO är mycket väl medveten om.

Därför är det viktigt att personal i grundskolan och på gymnasiet får utbildning och stöd för att tidigt identifiera tecken på möjlig problematik. Bra fortbildning på området erbjuds bl.a. av Länsstyrelsen i samarbete med TRIS, Tjejers rätt i samhället.

Elevhälsan har i sin tur erbjudit workshops för personal vid grundskolorna och IFO, men behovet av kompetensutveckling är långt större.

Förskola, skola, vuxenutbildningen/SFI är viktiga arenor för att informera och samtala kring lagar, normer och kulturmöten.”

Kenneth Gunnarssons svar visar att kommunen inte vet omfattningen av problemet i Tierps kommun och att Kommunen nästan inte gjort något för att Motverka Hedersförtryckande normer.

I regeringsformen slås det fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett till exempel ålder, kön eller härstamning. De flesta av reglerna om fri- och rättigheter gäller även utländska medborgare.

Hedersrelaterat våld och förtryck utgör ett allvarligt hot mot mänskliga fri- och rättigheter i vårt land. Vi Moderater vill lyfta fram och öka stödet för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter och jämställdhet, som också är svenska värderingar. Vi måste än mer aktivt än idag gripa in till skydd för de människor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Diskussionen om våra mänskliga fri- och rättigheter, demokratiska värderingar och jämställdhet måste hållas levande. De värderingar som har gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i är värda att försvara.

I Stockholms kommun har man undersökt hur många som lever under hedersförtryckande normer och i Uppsala kommun ska man göra en liknande undersökning under våren 2017. I båda fallen tog man hjälp av föreningen TRIS, tjejers rätt i samhället.

Beräkningar gjorda av Ungdomsstyrelsen visar att cirka 100 000 unga i Sverige lever under hedersförtryck i dag, jämfört med 70 000 för några år sedan. I de länder som vi tar emot många flyktingar från – Syrien, Afghanistan och Irak – finns starka hederskulturer och en annan syn på kvinnan än vi  har i Sverige, vilket förmodligen kommer att leda till att antalet ungdomar som lever under hedersförtryck kommer att öka framöver i Sverige.

Vi behöver erkänna att hedersproblemet finns och vi behöver ta reda på omfattningen av det i Tierps kommun så att kommunen kan vidtaga rätt åtgärder för att bekämpa problemet.

Med anledning av vad jag ovan anfört hemställer jag att Kommunfullmäktige måtte besluta:

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga hur många invånare i Tierps kommun som lever under hedersförtryckande normer.

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga och motverka hedersförtryckande normer.

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Skriv en kommentar

Skolan åter i fokus – referat från Kommunfullmäktige

De dåliga resultaten i Tierps grundskola är alarmerande och illavarslande inför framtiden. Trots detta gör den styrande majoriteten i kommunen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ingenting reellt och konkret för att komma till rätta med problemen.

Nya Moderaterna i Tierp har länge påtalat dessa problem från talarstolen i kommunfullmäktige, och har även motionerat och interpellerat i ämnet, men den styrande majoriteten har bildligt talat valt att titta åt ett annat håll. Vid tisdagskvällens fullmäktigesammanträde var dags igen.

Tierpsmoderaternas Åsa Sikberg tog återigen upp de dåliga resultaten inom grundskolan, vilka är de näst sämsta i länet. Det faktum att nära hälften av eleverna i Tierps grundskola inte når upp till kunskapsmålen, och att hela 40% av gymnasieelverna saknar behörighet för högre studier vid universitet och högskola, borde oroa den styrande majoriteten, men att döma av de ordrika uttalandena från dess representanter är så inte fallet.

Men eftersom det från det hållet tidigare i fullmäktiges talarstol har framhållits att det är betydligt viktigare att eleverna vet vad addition är, än att de vet vad två plus två är, så är det knappast förvånande. Det är hursomhelst lätt att instämma i Åsa Sikbergs uttalanden om att målet måste vara att alla elever skall klara nian, och att Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning.

Tierpsmoderaterna är flitiga motionärer, och en hel del av det som blir gjort i kommunen har faktiskt rötterna i motioner från våra ledamöter i fullmäktige, även om detta sällan uppmärksammas. Uppsnyggningen av centrum i Örbyhus är ett exempel, och det tillkom efter motionerande och interpellerande av Lars-Göran Birkehorn Karlsen.

Det senaste exemplet, är den inventering av trafikmiljöer med fokus på säkerhet för samtliga trafikanter som nu kommer att göras, efter en motion av Tierpsmoderaternas gruppledare, Daniel Blomstedt, och ersättaren i fullmäktige, Christer Bolin.

Tierpsmoderaterna fortsätter att arbeta för alla kommuninnevånares bästa, för deras möjligheter, trygghet och valfrihet, oavsett vilka de än är, var de än har blivit födda, hur gamla de än är, vilket kön eller läggning de än har, om de tror på Gud eller inte, osv. Alla är unika, och alla är individer. Alla behövs, och alla måste ges möjligheter att utvecklas och växa utifrån sina egna, specifika förutsättningar. Därför är skolans roll och kvalitet så otroligt viktig, både för den enskilde individen och för kommunen och samhället i dess helhet.

Delar du våra värderingar och åsikter? Tycker du också att Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning? Då är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss!

Christer Bolin

Skriv en kommentar

Låga skolresultat i Tierp

Nästan hälften av eleverna i Tierps grundskola når inte kunskapskraven och 40 procent av gymnasieeleverna saknar behörighet för universitet och högskola.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/laga-skolresultat-i-tierp-4605993.aspx

Skriv en kommentar

Farliga vägar ska spåras och åtgärdas

Läs artikeln i UNT som bland annat handlar om Daniels Blomstedts och Christer Bolins motion angående farliga trafikmiljöer i kommunen.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/farliga-vagar-ska-sparas-och-atgardas-4600667.aspx

Skriv en kommentar

Moderaternas kamp för bra barnomsorg, valfrihet och kvinnligt företagande fortsätter.

Moderaterna i Tierp vill värna:

  1. Små barns behov genom att minimera antalet separationer
  2. Föräldrars valfrihet genom att skapa alternativ till den kommunala förskolan
  3. Kvinnligt företagande genom att uppmuntra avknoppning inom skola och förskola

Läs artikel o dagbarnvårdarna

http://www.unt.se/nyheter/tierp/dagbarnvardare-far-inte-jobba-4582068.aspx

Läs artikel om motsättningarna i politiken

http://www.unt.se/nyheter/tierp/oenighet-om-dagbarnvardare-4582085.aspx

Skriv en kommentar

Artiklar i Arbetarbladet och UNT om vår nya styrelse

 

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/han-blir-ny-ordforande-for-moderaterna-i-tierp

http://www.unt.se/nyheter/tierp/ny-styrelse-ska-fatta-snabbare-beslut-4571863.aspx

Skriv en kommentar

Nya vattentaxan föremål för debatt

Tisdagskvällens kommunfullmäktigesammanträde blev en ganska odramatisk tillställning, som dessutom klarades av på relativt kort tid. Men så lyste de verkligt stora, ideologiskt särskiljande frågorna i stort sett med sin frånvaro. Men visst fanns det åsiktsskillnader, för att inte använda uttrycket olika verklighetsuppfattning.

Det kändes smått surrealistiskt när en företrädare för den styrande majoriteten helt frankt deklarerade att det inte finns några problem med att obehöriga personer ibland uppehåller sig på kommunens skolgårdar. Att hävda motsatsen, var att spela på rädsla, hävdade han.

Det finns tyvärr krafter som satt sådant i system, helt visst gör det det, men dylikt bekämpar man inte genom att inte bara blunda för faktiska problem, utan även förneka deras existens. Ingen vinner på en sådan strategi, utom just de krafter som alla demokratiska krafter gemensamt borde bemöta.

Förslaget till revidering av taxan för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Tierps kommun, kom att föga förvånande att bli föremål för debatt. Enkelt uttryckt blev det väldigt fel när det nya taxesystemet skulle införas, vars konsekvenser skulle ha lett till ett mycket kraftigt överuttag av pengar från kommunens innevånare. Som tur var upptäcktes räknefelen i tid, och systemet sågs över.

Nya Moderaterna i Tierp har länge verkat för en utjämning av vattentaxorna, så att skillnaderna mellan flerfamiljshus och villor blir mindre. Den taxeförändring som sjösattes i höstas, tog viktiga steg åt detta håll, men tyvärr räknade man alltså rejält fel någonstans.

Tierpsmoderaternas gruppledare, Daniel Blomstedt, har lagt ned mycket tid, energi och möda på att sätta sig in i frågan, och inte minst vad det var som blev så fel med uträkningen. För detta arbete hyllades han från talarstolen av Centerpartiets gruppledare, Catarina Deremar.

Trots att de uppenbara felräkningarna har rättats till, innehåller förslaget till den reviderade vattentaxan fortfarande högre kostnader för villaägare, än för boende i flerfamiljshus. Detta beror på hur man valt att konstruera systemet. Den moderata kommungruppen reserverade sig till förmån för det yrkande som Daniel lämnade in, enligt vilket kostnaderna skulle fördelas mer rättvist mellan olika boendeformer. Centergruppen anslöt sig till denna reservation.

Men det förvånande knappast att den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, röstade emot yrkandet. De visade därmed tydligt att det där med rättvisa inte alltid är så viktigt. Åtminstone inte i praktiken.
Christer Bolin

Skriv en kommentar

Årsmöte

I går hade föreningen årsmötesförhandlingar på T&P Restaurang i Tierp. Till årsmötes ordförande valdes partiombudsman Lars-Peter Swärdh. Lars-Göran Birkehorn Karlsen valdes till ny ordförande i föreningen och ersätter därmed Per Davidsson som varit ordförande i nio år. Per flyttar senare under året till Uppsala. Gunilla Petterson slutade som styrelsens kassör efter att ha haft posten sedan 1970-talet. Då föreningen omorganiserat till en mindre styrelse avgick även Jelena Zivkovic, Christer Bolin, Jim Blomstedt, Peter Dons-Möller och Roger Henningsson.

IMG_4712

Den nya styrelsen får följande sammansättning.

Ordförande: Lars-Göran Birkehorn Karlsen
Vice ordförande: Emma Lokander
Sekreterare: Sven Lokander
Kassör: Daniel Blomstedt
Ledamöter: Åsa Sikberg och Jan Samuelsson

Efter årsmötesförhandlingarna höll riksdagsledamot och länspartiordförande Jessica Roswall ett inspirerande anförande om var vi står inför valet 2018.

Skriv en kommentar