Skolan åter i fokus – referat från Kommunfullmäktige

De dåliga resultaten i Tierps grundskola är alarmerande och illavarslande inför framtiden. Trots detta gör den styrande majoriteten i kommunen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ingenting reellt och konkret för att komma till rätta med problemen.

Nya Moderaterna i Tierp har länge påtalat dessa problem från talarstolen i kommunfullmäktige, och har även motionerat och interpellerat i ämnet, men den styrande majoriteten har bildligt talat valt att titta åt ett annat håll. Vid tisdagskvällens fullmäktigesammanträde var dags igen.

Tierpsmoderaternas Åsa Sikberg tog återigen upp de dåliga resultaten inom grundskolan, vilka är de näst sämsta i länet. Det faktum att nära hälften av eleverna i Tierps grundskola inte når upp till kunskapsmålen, och att hela 40% av gymnasieelverna saknar behörighet för högre studier vid universitet och högskola, borde oroa den styrande majoriteten, men att döma av de ordrika uttalandena från dess representanter är så inte fallet.

Men eftersom det från det hållet tidigare i fullmäktiges talarstol har framhållits att det är betydligt viktigare att eleverna vet vad addition är, än att de vet vad två plus två är, så är det knappast förvånande. Det är hursomhelst lätt att instämma i Åsa Sikbergs uttalanden om att målet måste vara att alla elever skall klara nian, och att Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning.

Tierpsmoderaterna är flitiga motionärer, och en hel del av det som blir gjort i kommunen har faktiskt rötterna i motioner från våra ledamöter i fullmäktige, även om detta sällan uppmärksammas. Uppsnyggningen av centrum i Örbyhus är ett exempel, och det tillkom efter motionerande och interpellerande av Lars-Göran Birkehorn Karlsen.

Det senaste exemplet, är den inventering av trafikmiljöer med fokus på säkerhet för samtliga trafikanter som nu kommer att göras, efter en motion av Tierpsmoderaternas gruppledare, Daniel Blomstedt, och ersättaren i fullmäktige, Christer Bolin.

Tierpsmoderaterna fortsätter att arbeta för alla kommuninnevånares bästa, för deras möjligheter, trygghet och valfrihet, oavsett vilka de än är, var de än har blivit födda, hur gamla de än är, vilket kön eller läggning de än har, om de tror på Gud eller inte, osv. Alla är unika, och alla är individer. Alla behövs, och alla måste ges möjligheter att utvecklas och växa utifrån sina egna, specifika förutsättningar. Därför är skolans roll och kvalitet så otroligt viktig, både för den enskilde individen och för kommunen och samhället i dess helhet.

Delar du våra värderingar och åsikter? Tycker du också att Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning? Då är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss!

Christer Bolin

Skriv en kommentar

Låga skolresultat i Tierp

Nästan hälften av eleverna i Tierps grundskola når inte kunskapskraven och 40 procent av gymnasieeleverna saknar behörighet för universitet och högskola.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/laga-skolresultat-i-tierp-4605993.aspx

Skriv en kommentar

Farliga vägar ska spåras och åtgärdas

Läs artikeln i UNT som bland annat handlar om Daniels Blomstedts och Christer Bolins motion angående farliga trafikmiljöer i kommunen.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/farliga-vagar-ska-sparas-och-atgardas-4600667.aspx

Skriv en kommentar

Moderaternas kamp för bra barnomsorg, valfrihet och kvinnligt företagande fortsätter.

Moderaterna i Tierp vill värna:

  1. Små barns behov genom att minimera antalet separationer
  2. Föräldrars valfrihet genom att skapa alternativ till den kommunala förskolan
  3. Kvinnligt företagande genom att uppmuntra avknoppning inom skola och förskola

Läs artikel o dagbarnvårdarna

http://www.unt.se/nyheter/tierp/dagbarnvardare-far-inte-jobba-4582068.aspx

Läs artikel om motsättningarna i politiken

http://www.unt.se/nyheter/tierp/oenighet-om-dagbarnvardare-4582085.aspx

Skriv en kommentar

Artiklar i Arbetarbladet och UNT om vår nya styrelse

 

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/han-blir-ny-ordforande-for-moderaterna-i-tierp

http://www.unt.se/nyheter/tierp/ny-styrelse-ska-fatta-snabbare-beslut-4571863.aspx

Skriv en kommentar

Nya vattentaxan föremål för debatt

Tisdagskvällens kommunfullmäktigesammanträde blev en ganska odramatisk tillställning, som dessutom klarades av på relativt kort tid. Men så lyste de verkligt stora, ideologiskt särskiljande frågorna i stort sett med sin frånvaro. Men visst fanns det åsiktsskillnader, för att inte använda uttrycket olika verklighetsuppfattning.

Det kändes smått surrealistiskt när en företrädare för den styrande majoriteten helt frankt deklarerade att det inte finns några problem med att obehöriga personer ibland uppehåller sig på kommunens skolgårdar. Att hävda motsatsen, var att spela på rädsla, hävdade han.

Det finns tyvärr krafter som satt sådant i system, helt visst gör det det, men dylikt bekämpar man inte genom att inte bara blunda för faktiska problem, utan även förneka deras existens. Ingen vinner på en sådan strategi, utom just de krafter som alla demokratiska krafter gemensamt borde bemöta.

Förslaget till revidering av taxan för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Tierps kommun, kom att föga förvånande att bli föremål för debatt. Enkelt uttryckt blev det väldigt fel när det nya taxesystemet skulle införas, vars konsekvenser skulle ha lett till ett mycket kraftigt överuttag av pengar från kommunens innevånare. Som tur var upptäcktes räknefelen i tid, och systemet sågs över.

Nya Moderaterna i Tierp har länge verkat för en utjämning av vattentaxorna, så att skillnaderna mellan flerfamiljshus och villor blir mindre. Den taxeförändring som sjösattes i höstas, tog viktiga steg åt detta håll, men tyvärr räknade man alltså rejält fel någonstans.

Tierpsmoderaternas gruppledare, Daniel Blomstedt, har lagt ned mycket tid, energi och möda på att sätta sig in i frågan, och inte minst vad det var som blev så fel med uträkningen. För detta arbete hyllades han från talarstolen av Centerpartiets gruppledare, Catarina Deremar.

Trots att de uppenbara felräkningarna har rättats till, innehåller förslaget till den reviderade vattentaxan fortfarande högre kostnader för villaägare, än för boende i flerfamiljshus. Detta beror på hur man valt att konstruera systemet. Den moderata kommungruppen reserverade sig till förmån för det yrkande som Daniel lämnade in, enligt vilket kostnaderna skulle fördelas mer rättvist mellan olika boendeformer. Centergruppen anslöt sig till denna reservation.

Men det förvånande knappast att den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, röstade emot yrkandet. De visade därmed tydligt att det där med rättvisa inte alltid är så viktigt. Åtminstone inte i praktiken.
Christer Bolin

Skriv en kommentar

Årsmöte

I går hade föreningen årsmötesförhandlingar på T&P Restaurang i Tierp. Till årsmötes ordförande valdes partiombudsman Lars-Peter Swärdh. Lars-Göran Birkehorn Karlsen valdes till ny ordförande i föreningen och ersätter därmed Per Davidsson som varit ordförande i nio år. Per flyttar senare under året till Uppsala. Gunilla Petterson slutade som styrelsens kassör efter att ha haft posten sedan 1970-talet. Då föreningen omorganiserat till en mindre styrelse avgick även Jelena Zivkovic, Christer Bolin, Jim Blomstedt, Peter Dons-Möller och Roger Henningsson.

IMG_4712

Den nya styrelsen får följande sammansättning.

Ordförande: Lars-Göran Birkehorn Karlsen
Vice ordförande: Emma Lokander
Sekreterare: Sven Lokander
Kassör: Daniel Blomstedt
Ledamöter: Åsa Sikberg och Jan Samuelsson

Efter årsmötesförhandlingarna höll riksdagsledamot och länspartiordförande Jessica Roswall ett inspirerande anförande om var vi står inför valet 2018.

Skriv en kommentar

Så ska skolan lyfta i Tierp

Läs Åsa Sikbergs kommentarer till till skolchefens uttalande i UNT.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/sa-ska-skolan-lyfta-i-tierp-4485132.aspx

Skriv en kommentar

Stärk den lokala demokratin – vitalisera Kommunfullmäktige i Tierp.

Läs artikeln i UNT om Daniels och Lars-Görans motion. Kommunalrådet kommenterar motionen.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/m-vill-banta-kommunfullmaktige-4470541.aspx

Skriv en kommentar

Motionerar för bättre trafikmiljö

Läs artikeln i UNT om Daniels och Christers motion.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/motionerar-for-battre-trafikmiljo-4462969.aspx

Skriv en kommentar