Nya Moderaterna i Tierp Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Inledning

Tierp är en bra plats på jorden. Vi som bor här har anledning att vara glada över vår bygd, och kan vara stolta över mycket. Här finns vacker natur, flera levande tätorter och bra kommunikationer med närhet till Uppsala, Gävle och Stockholm, med allt vad de kan bjuda på i form av kultur och arbetsmarknad. Här finns viktiga delar av Sveriges historia.

Kommunen har en viktig roll i arbetet att utveckla Tierp. Kommunen har sedan dess bildande styrts av socialdemokrater, och tyvärr är det mycket som behöver förbättras. Här presenterar vi i Nya Moderaterna vad vi vill göra för att kommunen ska bli bättre.

Världens bästa skola här i Tierp

Kommunens allra viktigaste åtagande är att ge våra barn bästa tänkbara start i livet. Det viktigaste för elevernas resultat är engagerade och motiverade lärare som undervisar i de ämnen de har behörighet i. En skola där alla elever får tidigt stöd för att lyckas utifrån sina förutsättningar. En skola där mobbing och kränkande handlingar tas på största allvar och åtgärdas. Lärarna behöver politiker som har en vision och ett starkt ledarskap som skapar förutsättningar för att kunna driva kreativa och innovationsrika skolor med välutbildade rektorer som kan ta sitt ansvar.

Tierp har en skev kostnadsbild inom skolan, där kostnader för skollokaler ligger över medan undervisningskostnaderna ligger under riksgenomsnittet. Vi vill flytta fokus från lokaler till undervisning, för att lyfta elevernas resultat som idag ligger klart under snittet i Sverige. För oss är varje elev viktig. Tierp kan bättre!

Nya Moderaterna i Tierps kommun har kontinuerligt lagt förbättrings- och förändringsförslag i kommunfullmäktige. Det har bland annat handlat om omsorgscollege, lärlingsprogram, kvalitetssäkring, tidiga insatser i grundskolan och utveckling av gymnasieskolan.

Det finns flera orsaker till den dåliga kunskapsutvecklingen i den svenska skolan. Kommunerna har ansvaret för lärarnas löneutveckling, det lokala ledarskapet och lärarnas kollegiala lärande. Alla medarbetare har individuella behov av utveckling i professionen, därför satsar vi på individuella löner. Även eleverna har individuella behov av att kunna utvecklas enligt läroplanens intentioner.

För oss i Nya Moderaterna är det viktigt att alla barn ges möjlighet och förutsättningar att lyckas i skolan. Vi vill uppmuntra rektorer och lärare att utveckla en egen profil på sin verksamhet, för att därmed kunna lyfta fram sin skolas styrkor.

Nya Moderaterna vill genom ett tydligt uppdrag, anvisa tillräckliga resurser och befogenheter, bryta en nedåtgående trend och göra Tierp till en attraktiv skolkommun. Tierp kan bättre!

Detta vill Nya Moderaterna i korthet:

 • Ge stöd och kompetensutveckling till all skolpersonal
 • Ta vara på förstelärarnas specialkunnande och initiera kollegialt lärande
 • Organisera arbetet så att lärarna får mer tid med eleverna
 • Ge tidigare stöd efter behovsprövning, redan i årskurs 1
 • Införa ”räkna-skriva-läsa-garanti”
 • Införa sommarskola och stödja läxhjälpsorganisationer
 • Erbjuda alla gymnasieelever utbildning i entreprenörskap
 • Utveckla Högbergskolan så att den blir konkurrenskraftig med ett brett programutbud
 • Förstärka studie- och yrkesvägledning, samt skolsköterske- och kuratorsorganisationen
 • Införa karriärstjänster och ge skickliga lärare ekonomiskt erkännande

God omsorg till alla behövande

Samhället har en skyldighet att se till att den som behöver vård och omsorg också får det, oavsett ålder, kön, härkomst, etc. Ansvaret är ibland delat mellan landstinget som svarar för sjukvården, och kommunen som svarar för omsorgerna. Ett smidigt samarbete skall göra att den enskilde inte märker vilken huvudman som ger vården. Ett problem är att många inblandade aktörer kan leda till att ingen har en samlad bild av den behandling som faktiskt ges. Det gör att individer riskera falla mellan stolarna och blir fel- och/eller överbehandlade. I Tierp måste kommun och landsting etablera ett fungerande närvårdssamarbete. Vi vill införa närvårdsplatser och beroendeklinik i Tierp.

Det offentliga stödet får inte vara beroende av vilken ort man bor på, och det måste vara både individuellt och flexibelt, eftersom varje situation och individ är unik. I de fall omsorgen utförs av en anhörig, skall den individen ha rätt till en kontaktperson.

Kommunen har ett särskilt ansvar för det förebyggande arbetet, inte minst gentemot barn och ungdomar. En bättre folkhälsa i alla åldrar ökar livskvaliteten och minskar behovet av vård, och därmed också samhällets kostnader. Därför vill vi utveckla samarbetet med Hälsoäventyret som samfinansieras med landstinget som utbildar kommunens alla elever.

En god äldreomsorg är en hjärtefråga för oss. Det handlar bland annat om att kunna välja vilken hjälp man får, och av vem. Äldre med vårdbehov är inte en enhetlig grupp. Därför måste äldreomsorgen skifta fokus från ett ensidigt vårdperspektiv, till ett perspektiv där man utgår från det friska och individens ökande krav på oberoende och självständighet.

Lagen om Valfrihetssystem (LOV) innebär att företag och organisationer kan erbjuda omsorg. Det skapar mångfald i utbudet, vilket ger den enskilde vårdtagaren valfrihet, och de vårdanställda medarbetarna möjlighet att välja arbetsgivare. Tierp har infört LOV endast i begränsad omfattning, och etableringarna har blivit få. Nya Moderaterna vill använda alla möjligheter som LOV ger, och stimulera nya vårdgivare att etablera sig i kommunen.

Kommunen har en skyldighet att ge de generationer som byggt vårt samhälle möjligheter att kunna leva aktivt, även på äldre dagar. Genom att stödja ett aktivt liv, minskar behovet av vård. Kommunen skall lyssna på synpunkter från de äldres organisationer, när det gäller alla verksamheter. Det är inte acceptabelt att äldre som känner sig ensamma eller otrygga tvingas bo kvar hemma. Därför vill vi satsa på fler boendeformer, utformade för olika människors skiftande behov. Att själv ha möjlighet att bestämma hur man skall bo, är en central del av alla människors självbestämmande. Hur en persons önskemål ser ut, kan förändras över tid. Mångfalden av boenden måste bli bättre för att ge valfrihet, möjlighet till kvarboende, boende med sin partner och för att rätt insatser skall kunna göras på ett effektivt sätt.

Detta vill Nya Moderaterna i korthet:

 • Fortsatt nära samarbete med landstinget för att ge flexibel vård och omsorg med rätt kvalitet
 • Äldre skall känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället
 • Kontinuitet i hemtjänsten
 • Äldres kompetens och erfarenhet skall tas till vara
 • Alla som vill och kan skall ha möjlighet till arbete
 • En ökad mångfald av boendeformer, som är utformade efter den enskildes olika behov och önskemål
 • Kommunen skall ge stöd till anhörigvårdare
 • Äldre skall få en sammanhållen vård och omsorg, som utgår från deras behov
 • Alla skall få välja sin omsorg
 • Kommunen skall satsa på ett vård- och omsorgsprogram på Högbergsskolan – för att säkerställa framtida personalbehov i kommunen

Kommunens medarbetare är nyckeln till framgång

Det är många medarbetare i kommunens verksamheter. Det är i mötet med kunden, eleven, omsorgstagaren och medborgaren, som den kommunala verksamheten levererar. En god personalpolitik är därför avgörande för att verksamheten skall vara bra. Ett modernt, drivande och positivt ledarskap på alla nivåer är grunden för framgång. Kommunen skall vara professionell i sin rekrytering av alla tjänster.

Den politiska ledningen och tjänstemannaledningen skall agera tillsammans mot de övergripande målen med respekt för de varandras ansvarsområden. Det är politiken som formulerar målen och kraven, men det är medarbetarna som verkställer dem. Tjänstemannaledningen skall känna frihet i att välja vägar för att nå målen. Många enskilda frågor kan med fördel avgöras på tjänstemannanivå.

Under den närmaste perioden måste inte minst lärarlönerna prioriteras. Alliansregeringen har inrättat särskilt stöd till inrättande av karriärtjänster inom skolan. Det ska kommunen tillvarata och utveckla.

Inom stora delar av omsorgsverksamheterna finns bara en arbetsgivare, kommunen. Om fler etablerar sig i Tierp för att erbjuda vård och omsorgsverksamhet, ger detta medarbetarna möjlighet att välja arbetsgivare. Medarbetare som vill starta eget skall uppmuntras av kommunen.

Det skall vara roligt att arbeta i Tierps kommun. Glädje och entusiasm hos medarbetarna innebär en bra service, och är det bästa bidraget till kommunens varumärke.

Detta vill Nya Moderaterna i korthet:

 • Prioritera ledarskapsutbildning och personlig utveckling
 • Tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän
 • Utveckla karriärmöjligheterna i kommunens verksamheter, till exempel genom karriärtjänster inom skola/förskola, fritids
 • Uppmuntra avknoppning inom skola och förskola

Moderat politik för tillväxt i hela Tierps kommun

Tierp är en landsbygdskommun med flera tätorter. Vi i Nya Moderaterna vill se hela Tierps kommun blomstra. Det är initiativ från företagare, organisationer och enskilda medborgare som lyfter oss. Kommunen kan skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle, men då krävs samverkan med näringslivet, de gröna näringarna och befolkningen. Alla orter har sina styrkor. Om de gröna näringarna, näringslivet och turismen får fortsätta att växa och utvecklas, kan vi behålla det öppna landskapet, och en levande, attraktiv landsbygd, med skola, hälsovård och serviceutbud. Enligt Svensk näringslivs ranking var Tierp 2013 på plats 181 av 290 kommuner. Tierp kan bättre!

Kommunen skall aldrig konkurrera på fria marknader, som exempelvis inom restaurang och camping. Detta rubbar den fria konkurrensen och kan i värsta fall slå ut bra företag.

Däremot finns det anledning att fundera över kommunens roll och ansvar för infrastruktur av olika slag, till exempel infrastrukturen för fjärrvärme och bredband. Här kan det finnas anledning att bygga och utveckla själva infrastrukturen, men låta privata operatörer komma in på infrastrukturen och där konkurrera på lika villkor.

Det finns kommunala verksamheter inom förvaltningarna som kan utvecklas bättre om de läggs ut på entreprenad, eller avyttras. I några fall kan verksamheten säljas, i andra fall kan det passa att nuvarande personal tar över verksamheten. Kommunal verksamhet inom förskola, äldreomsorg och funktionshindradeomsorgen är bra exempel på sådana avknoppningar. Teknisk förvaltning och måltidsservice i skolor och äldreboenden, är exempel på verksamhet som kan läggas ut på entreprenad.

Kommunens arbete har två fokusar. Den skall vara ledande i att tillsammans med andra aktörer, som företagarföreningar, aktivt sälja in kommunens fördelar och uppmuntra till etableringar.  För att arbetet skall kunna bedrivas målmedvetet skall kommunen inrätta en näringslivsenhet med en heltidsanställd näringslivschef.

Kommunen skall också effektivisera sitt interna arbete. De kommunala tjänstemännens attityd till de entreprenörer som med sina idéer vill göra Tierps kommun bättre, måste vara hjälpsam och stödjande. I en bra dialog är det lättare för kunden att tillmötesgå tjänstemännens expertutlåtanden. Vid avvikande uppfattning är det kundens mening som skall tillmötesgås, så långt detta är möjligt inom gällande lag eller författning. Handläggningstiden för detaljplaner vid nyetableringar skall vara så kort som möjligt.

Kommunen är ansvarig för olika tillsyn, till exempel alkohol, livsmedel och av företag som har miljöpåverkande verksamhet. Tillsynsavgift skall bara debiteras när den faktiskt genomförs.

Kommunen skall underlätta för mindre företag vid upphandlingar. Krav på till exempel upphandlingsvolym och omsättning får inte ställas så att det diskriminerar Tierps företag. Vid livsmedelsupphandlingar skall svenska miljö- och djurskyddskrav följas. De regler som finns måste vara enkla att förstå, både för producenter och också konsumenter.

Det moderatledda landstinget har den gånga mandatperioden kraftigt förbättrat möjligheten för Tierps kommunmedborgare att arbetspendla med allmänna kommunikationsmedel. Turtätheterna har ökat och en länsgemensam taxa har införts. Lokalt finns fortfarande stor utvecklingspotential för att ytterligare öka det gemensamma resandet. Kommunens geografiska struktur föranleder dock även goda förutsättningar för resande med egen bil, antingen som anslutning till kollektivtrafiken, eller för hela resan. Därför måste fler parkeringsplatser skapas i anslutning till större knutpunkter. Det är viktigt med korta väntetider vid anslutningsbyten mellan olika linjer. Hållplatser och tågstationer skall vara trevliga, inbjudande och praktiskt utformade. Till exempel skall det finnas vind- och kylskyddande väntutrymmen vid större knut- och anslutningspunkter. Kommunen måste påverka statens utbyggnad av vägar och järnvägar. Nya Moderaterna i Tierps kommun ser klara fördelar med en rustning av järnvägen Örbyhus – Hallstavik för ökad säkerhet, bättre godstrafik och på sikt persontrafik från och till Upptåget. Örbyhus skall utvecklas som knutpunkt för persontrafik. På busslinjer med mindre trafikunderlag förespråkas efterfrågestyrd trafik med mindre fordon.Vägnätet skall fortlöpande underhållas och utvecklas och trafiksäkerheten ständigt förbättras.

Skolan är viktig för framtida tillväxt och sysselsättning. Gymnasieskolan måste kunna leverera den kompetens som det lokala näringslivet, och den offentliga sektorn, efterlyser. Entreprenörsanda måste tidig uppmuntras även inom verksamheter som tidigare betraktats som offentliga.

Detta vill Nya Moderaterna i korthet:

 • Inrätta en Näringslivsenhet med en heltidsanställd Näringslivschef
 • Införande av utmanarrätt på samtliga kommunala tjänster
 • Tillsynsavgift skall bara debiteras när tillsyn faktiskt genomförs
 • Underlätta för mindre företag vid upphandlingar.
 • Skapa ett pendlarcentrum i Tierp och förbättra situationen på perrongerna i Tobo och Örbyhus
 • Aktivt verka för ökat socialt företagande
 • En gymnasieskola som levererar den kompetens som det lokala näringslivet, och den offentliga sektorn, efterlyser.

 En kommun för alla

Sverige skall vara ett öppet och inkluderande land som tar tillvara på alla människors kunskaper. Många i vår kommun kommer från andra länder och kulturer. Nya Moderaterna i Tierps kommun anser att arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället, och att en individanpassad introduktion som präglas av valfrihet, är rätt väg in på den svenska arbetsmarknaden.

Möjlighet till egen försörjning är nyckeln till god integration. Därför är arbetslinjen också den bästa och mest humana integrationspolitiken. Insatser skall göras för att ytterligare stärka möjligheterna att så tidigt som möjligt etablera sig på arbetsmarknaden. Inriktningen skall vara att nyanlända skall få arbete, kunskaper i svenska och om hur det svenska samhället fungerar. Det skall finnas en bra skola för barnen, och en bostad där man trivs och kan känna trygghet. SFI-undervisningen skall förbättras med stärkt koppling till arbetsmarknaden. Instegsjobben, insatser för rådgivning och mentorskap till stöd för företagande skall utvecklas. För att stimulera till resultatförbättringar kan resurserna till vissa skolor behöva förstärkas.

Detta vill Nya Moderaterna i korthet:

 • Utveckla SFI-undervisningen
 • Vid fördelningen av resurser till skolorna uppmärksammas vikten av en god integration

Infrastrukturen – en gemensam tillgång

Kommunen har en viktig roll i samhällets utbyggnad, både i tätorterna och på landsbygden. Genom helägda bolag för bostäder och fjärrvärme, svarar kommunen för viktiga delar av infrastrukturen.

Kommunen har under lång tid sparat på de planerade underhållsåtgärderna. Detta har medfört att akuta åtgärder blivit nödvändiga, och verksamheterna har tvingats till större ombyggnationer, då fastigheter inte längre gått att underhålla. Vi Nya Moderater vill ha en långsiktigt hållbar planering som vårdar våra tillgångar bättre.

Den nya organisationen med fastighetsbolag som ansvarar för fastigheterna, och där verksamheterna debiteras hyra, är bra. Den skall ge incitament till verksamheterna att inte hyra fler lokaler än vad som erfordras för verksamheten, samt att nödvändiga underhållsåtgärder på fastigheterna genomförs av fastighetsbolaget för att bibehålla värdena. Bolaget skall söka nya och effektiva lösningar/hyresgäster, för att minska verksamheternas kostnader för lokaler, och därmed få mer pengar till verksamheten.

Nya Moderaterna har under decennier framfört att renhållningstaxan skall baseras på hämtad vikt, ett system som idag tillämpas på många håll. Kommunens kostnader för transport och förbränning är helt baserad på avfallets vikt. Verksamheten har infört digital registrering av varje sopkärl, och det är därmed enkelt att utnyttja detta system.

Nya Moderaterna har vidare förespråkat en alternativ taxa för vatten och avlopp där kostnaderna fördelas mer rättvist mellan konsumenter i hyreshus och villor. Dagens taxa är konstruerad så att villaägare betalar högre fast kostnad, än boende i flerbostadshus. Det bör vara lika oavsett boendeform.

Vissa prognoser pekar mot att vi i framtiden kan komma att få mer extrema vädertyper, med bland annat rikligare nederbörd, än vad vi hittills varit vana vid. Då krävs ett förbättrat underhåll av befintliga avvattningssystem, och även nybyggnad av dammar. Detta kommer att kräva ökade kostnader för att undvika framtida skadeståndsanspråk från abonnenter och försäkringsbolag. En långsiktig underhålls- och investeringsplan bör därför upprättas.

Kommunen äger mark, både inom tätorten och på landsbygden. Sådan mark som inte behövs för att genomföra strategiska markbyten vid etableringar, skall avyttras. Intäkterna skall användas för att betala av kommunens skulder, och/eller för att köpa annan mark som kan användas för framtida företagsetableringar.

Stora markområden har inrättats som naturreservat, och därmed för all framtid blivit undantagna från att nyttjas rationellt som produktiv skogsmark. Nya Moderaterna i Tierps kommun är restriktiva till att ytterligare reservat inrättas.

Detta vill Nya Moderaterna i korthet:

 • En långsiktigt hållbar planering som vårdar våra tillgångar bättre
 • Införa en viktbaserad renhållningstaxa
 • Införa en taxa för vatten och avlopp där kostnaderna fördelas mer rättvist mellan boendeformerna
 • En långsiktig underhålls- och investeringsplan för avvattningssystem
 • Avyttra markområden som inte är att betrakta som strategiska ur ett tillväxtsperspektiv.

Kultur och fritid

Kulturarvet speglar ett folks själ. Här förenas det mest livskraftiga i det nationella arvet, med det bästa som skapas i andra länder, och av andra folk. Den förenar förankringen i tradition och historia med nya tiders utmaningar. Kulturen är också ett uttryck för respekt för mångfald, valfrihet och rätten till olikheter.

Alla barn och unga i Tierps kommun skall kunna skapa, samt ha möjlighet att ta del av professionell och kvalitativ kultur, i skolan och vardagen. På så sätt ökar viljan att lära och förmågan att förstå sin omvärld. Kulturarvet är våra gemensamma minnesnycklar som vi tillsammans har ett ansvar att bevara, utveckla och bruka, så att framtida generationer kan ta del av det.

Kommunen kan bara agera inom en liten del av det breda kulturella fältet. Det mesta skapas av organisationer och enskilda, som till exempel konstnärer och författare. Som konsumenter påverkar vi alla utvecklingen, men kommunen kan ändå göra en del.

Nya Moderaterna i Tierps kommun vill att våra barn och ungdomar bland annat skall känna till vår kommuns historia och kultur. I skolan bör de därför lära sig om Vallonbrukens historia, traktens tradition av folkmusik, folkdanser och sånger, samt nyckelharpans roll som bärare av bygdens musik. Tierps kommun skall samarbeta med viktiga kulturbärare i kommunen. I byggandet av Tierps varumärke skall lokala kulturarbetare lyftas fram. Tierps stationshus är en historisk symbol för Tierps köping som det sista ursprungliga stationshuset vid Uppsala-Gefle järnväg och grunden för hela samhället.

Biblioteken och bokbussen är viktiga mötesplatser, vilka förmedlar kultur genom böcker, tidskrifter med mera. De ger också ett värdefullt stöd till skolorna i kommunen.

Fritidsverksamheten tillhör inte kommunen kärnområden, men har en viktig roll för en god folkhälsa. Föreningslivet ger gemenskap och skapar delaktighet. Idrotts- och syföreningar, jaktlag, frivilligorganisationer och andra sammanslutningar betyder mycket för många människors livskvalitet. Nya Moderaterna prioriterar barn och unga, medan vuxenverksamhet, som elitidrott, i större utsträckning bör stå för sina egna kostnader.

Kommunen har en viktig roll i planeringen av kommunikationer, lokaler och idrottsplatser. Samhällsplaneringen skall uppmuntra tillkomsten av nya mötesplatser.

Detta vill Nya Moderaterna i korthet:

 • Alla barn och ungdomar i kommunen skall få kunskap om den lokala kulturen och historien
 • Alla barn och ungdomar i kommunen skall ges möjlighet att ta del av professionell och kvalitativ kultur och fritidsaktiviteter
 • Kommunen skall utveckla samarbetet med föreningslivet, bland annat i syfte att förbättra folkhälsa och livskvalitet
 • Lyfta fram lokala kulturarbetare i byggandet av Tierps varumärke

God ekonomisk hushållning

Hur det går för Sveriges ekonomi är avgörande för Tierp. Kommunerna beskattar vanliga människors löne- och pensionsinkomster, och då betyder sysselsättning och lönenivå väldigt mycket. Antalet arbetade timmar, arbetslöshet och sysselsättningsgrad är avgörande för skatteinkomsterna. Då är det bra om Anders Borg är landets finansminister.

Tierps kommun skall drivas effektivt. Alla som bor här skall få ut mesta möjliga för de pengar de betalar i skatt. Där privata utförare, föreningar eller fler kommuner tillsammans har förutsättningar att driva verksamheten bättre, skall denna konkurrensutsättas. Kommunens verksamhet skall delta vid prövningen av bästa utförare.

Kommunen har god erfarenhet av gränsöverskridande samarbeten för att hitta bättre lösningar, till exempel kommunöverskridande löne- och IThantering, samt räddningsnämnd. Även här finns ytterligare områden att arbeta vidare med, till exempel upphandling.

En god ekonomisk hushållning gör att vi står ekonomiskt starka oberoende konjunkturläge.  Att sänka kommunens skuldnivåger oss finansiellt handlingsutrymme, i tider då vi behöver bygga skolor, äldreboenden, eller något annat.

Kommunens verksamheter har under många år tyvärr gjort av med mer pengar än man haft tillgång till, vilket äventyrat både kvalitet och framtida satsningar inom kärnverksamheterna. Bara de senaste sju åren har verksamheternas underskott varit i genomsnitt cirka 25 miljoner per år. En konsekvens av detta är en skattehöjning. Nya Moderaterna anser inte att medborgarna skall tvingas ståför notan för politiska misslyckanden. Tierp kan verkligen bättre!

För oss i Nya Moderaterna är det viktigt att den enskilde aldrig betalar mer skatt, än vad som verkligen är nödvändigt. Ett lågt skattetryck innebär frihet att själv bestämma över de resurser vi arbetat ihop. Detta är en viktig del av vår ideologi, där den enskildes makt att få bestämma över sitt liv är i centrum.

Detta vill Nya Moderaterna i korthet:

 • En ansvarsfull ekonomisk politik som säkrar välfärden, nu och i framtiden.
 • Sänka låneskulden.
 • Öka samarbetet mellan privata utförare, föreningar och andra kommuner.
 • Kommunalskatten skall inte höjas.

Tierp i topp!

Det är dags att upptäcka Tierp! I en tid när människor behöver ett mindre jäktigt och stressat liv, är Tierp en kommun med alla de komponenter en människa behöver. Här är nära till arbete och service, natur, kultur, upplevelser, samt lugn och ro. Inte många kommuner har det Tierp har!

Nya Moderaterna vill fokusera på de kommunala kärnverksamheterna, och sätter mycket höga kvalitets- och resultatmål. Valfrihet, mångfald, kvalitet, kostnadseffektivitet, målstyrning, god ekonomisk hushållning och låg skatt, är i dag tyvärr inte en självklarhet i Tierps kommun.

Vi behöver en bättre och mer positiv bild av Tierp. Tierp och alla vi som bor och verkar här i kommunen, förtjänar det!

Tierp kan bättre och behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!