Våra Förtroendevalda

Lars-Göran Birkehorn Karlsen

Lars-Göran Birkehorn Karlsen
Företagare som jobbar med att sprida kunskap om krispsykologi och stresshantering.  Frihet, Valfrihet och Trygghet är mina rättesnören. Varje dag måste vi värna och utveckla demokratin.

 • En ansvarsfull ekonomisk politik som säkrar välfärden, nu och i framtiden.
 • Skattetrycket skall vara lågt så att individen får frihet att själv bestämma över sina resurser.
 • Den enskildes makt att få bestämma över sitt eget liv ska vara i centrum.
 • Det skall vara lätt att starta och driva företag. Lönsamma företag skapar välstånd i kommunen genom att de och deras anställda kan beskattas.
 • Kommunen skall vara så attraktiv så att företag och människor flyttar in, vilket skapar förutsättningar för en ekonomi i balans och en ökad välfärd nu och i framtiden.
 • Alla barn och ungdomar skall känna stolthet över kommunen genom att de fått kunskap om den lokala kulturen och historien.

Nuvarande uppdrag

Vice ordförande i Kommunstyrelsen
Vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vice ordförande i Krisledningsnämnden
Ordförande i Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Utskottet Samhällsbyggnad
Suppleant i Tierps Fjärrvärme AB Styrelse
Ersättare i Kommuninvest i Sverige, föreningsstämma
Gruppledare

Bruksgatan 17, 748 50 TOBO
0702-501501
lars-goran.birkehornkarlsen@pol.tierp.se
http://vinnavaletitierp.blogspot.se/


Åsa Sikberg

Åsa Sikberg
Småbrukare med förädling av ull, garn och kött. Jag tror på valfrihet genom rätten att få bestämma över sitt eget liv och ta eget ansvar.

 • En skola och gymnasieskola som levererar hög kvalité på anställningsbarhet med genomtänkt samverkan med näringslivet och föreningslivet.
 • En ansvarsfull ekonomisk politik där vi säkrar välfärden långsiktigt och hållbart.
 • Småföretagandet är avgörande för hela Tierps kommuns utveckling.
 • Förenkla regler och minska tillsynsavgifterna i kommunen.
 • Valfrihet inom barnomsorgen och äldrevården utifrån behov.

Nuvarande uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ordförande i Utskottet arbete och omsorg
Ordförande i Pensionärsråd
Ledamot i Nämnd för kunskapsstyrning socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvårdsfrågor
Ledamot i Dammordningsförbundet
Förtroendevald i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Representant i Politiska styrgruppen för Närvårdsutveckling i Tierp

Gåvastbogård 233, 819 66 LÖVSTABRUK
0294-35032, 070-7173037
gavastbogard@telia.com


Sven Lokander

Sven Lokander
Jag gillar att segelflyga. Det ska vara lätt att göra rätt. För minskat byggkrångel rösta moderat. En långsiktigt hållbar planering som vårdar våra tillgångar bättre. Införa en viktbaserad renhållningstaxa. Införa en taxa för vatten och avlopp där kostnaderna fördelas mer rättvist mellan boendeformerna.

Nuvarande uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Beredning för Översiktsplan 2050
Ersättare i Räddningsnämnden
Ombud i Fyrisåns vattenförbund

Gripenbergsvägen 8 D, 815 38 TIERP
0293-13717, 070-3109642
sven.lokander@telia.com


Carola Fredén

Carola Fredén
Jag vill verka för att Sverige skall vara ett tryggt land med valfrihet.
Mitt fokus är att skapa möjlighet att alla skall kunna känna sig trygga och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar.
Det ska vara lätt att göra rätt och jag tror på individens växt och utvecklingspotential.

 • Skolan skall vara i topp och ge eleven möjlighet att utvecklas. Vid behov av insatser, skall de sättas in tidigt och lärarens ställning skall stärkas.
 • Arbete skall alltid löna sig. Det skall vara lättare och lönsamt att starta och driva företag.
 • Vård och omsorg skall vara lättare att både nå och att få.
 • Otryggheten skall tas på största allvar och tilltron till rättsstaten
  återupprättas.

Jag vill driva en politik som står upp för individens frihet och valfrihet genom livet.

Nuvarande uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Utskottet Arbete och Omsorg
Ledamot i Stiftelsen Leufsta
Ersättare i Svealands Kustvattenvårdsförbund
Ersättare vid Dalälvens vattenvårdsförening Åsrstämma

Hackspettsvägen 1, 81544 TIERP
070-5700050
carola.freden@pol.tierp.se


Emma Lokander

Emma Lokander
Jag vill ha en effektivare verksamhet som ger lägre låneskuld och sänkt skatt. Fokusera SFI undervisningen på Svenska språket, Svenska värderingar samt lag och rätt. Religiös särbehandling skall inte förekomma i skolan.

Nuvarande uppdrag

Nuvarande uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i utskottet barn och ungdom
Ersättare i Fyrisåns vattenförbund


Ersta 310, 
815 92 TIERP
070-2020708
emmajansson85@gmail.com


Kenneth Karlsson

Kenneth Karlsson

Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens påverkar företagens möjligheter att växa och utvecklas. Inom servicesektorn som vård, skola och omsorg finns också stora behov av rätt kompetens. Jag tycker att gymnasieprogrammen och utbildningsmålen ska stämma överens med näringslivets och servicesektorns behov av kompetens som leder till jobb. Våra ungdomar och nyanlända ska bli goda samhällsmedborgare och vara anställningsbara genom att uppfylla målen på varje utbildningsnivå, förskola, låg-, mellan-, högstadiet och gymnasiet. Ge elever med särskilda behov det stöd som behövs i rätt tid. Alla ska med!

Nuvarande uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ordförande i Tierps Energi och Miljö AB
Ordförande i Tierps fjärrvärme
Ledamot i Moderaterna i Uppsala läns företagarråd

Romsmaren 35, 819 64 HÅLLNÄS
070-348 00 14
kenneth.karlsson@telia.com


_DSC6685

Anders Eklund

 • Fler gymnasiebehöriga efter årskurs 9, fler nyanlända i jobb.

Nuvarande uppdrag

Ledamot  Kommunfullmäktige
Ledamot i Beredning för Översiktsplan 2050
Ersättare Jävsnämnden

Svanboms Väg 7, 815 75 SÖDERFORS


Jessica Falk

Jessica Tindre FalkValfrihet inom barnomsorgen.

Nuvarande uppdrag

Ersättare i  Kommunfullmäktige
Vice ordförande i Valnämnden

Palmgatan 38, 815 38 TIERP
070-6693643
jessicatindre@hotmail.com


Stig Lundqvist

Stig Lundqvist

Ett professionellt inköp och upphandling.

Värdegrunds arbete mot mobbing och trakasserier i skolan.

Nuvarande uppdrag

Ersättare i  Kommunfullmäktige
Ledamot  Tierpsbyggen
Ledamot Tierps Kommunfastigheter
Vice ordförande Valberedningen

Sutarvägen 4, 81545 TIERP
070-7923444
stig.tierp@gmail.com


Regina Birkehorn

Regina Birkehorn
Författare och krisexpertsom jobbar med att sprida kunskap om krispsykologi och stresshantering.

 • Kvalitet i grundskolan där alla klarar kunskapsnivån för respektive årskurs.

Nuvarande uppdrag

Ersättare i  Kommunfullmäktige

Bruksgatan 17, 748 50 TOBO
070-591 48 49


bild

Jelena Zivkovic

Idag dröjer det åtta år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har vidgats. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Integrationsproblemen är vår tids ödesfråga. Sverige behöver en fungerande integration. Det handlar om jobb, språk och om att ställa krav.

I Sverige talar man svenska. Språket är nyckeln till det svenska samhället – till jobb och egen försörjning. Det ger också bättre möjligheter för varje person att utöva sina demokratiska rättigheter och följa eller delta i den offentliga debatten. Därför behöver grundläggande kunskaper i svenska vara ett krav för såväl uppehållstillstånd som medborgarskap.

Nuvarande uppdrag

Ersättare i Kommunfullmäktige
Ledamot i Demokratiberedningen
Ledamot i Lokala säkerhetsnämnden vis Forsmarks Kärnkraftverk

Edvalla Edvallavägen 26, 819 64 HÅLLNÄS
076-6338668
jelena_zivkovic@hotmail.com


Daniel Blomstedt

Nuvarande uppdrag
Ordförande Revisorer
Förtroendevald Revisor i Tierps Fjärrvärme
Ledamot i Tierps Sockens Magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre donationsfond revisorer

Granhagsvägen 3
815 96 Strömsbergs Bruk
070 – 979 81 96

daniel.blomstedt@pol.tierp.se


Per Bergsten

Nuvarande uppdrag

Ledamot i Tierps Fjärrvärme AB Styrelsen

per.bergsten@pol.tierp.se


Peter Dons-Möller

Nuvarande uppdrag

Nämndeman


Henrik Sundin

Nuvarande uppdrag

Ledamot i Jävsnämnden


Inger Källgren Sawela

Nuvarande uppdrag

Suppleant i Tierpsbyggen
Suppleant Lekmannarevisor i Tierps Kommunfastigheter
Erättare i Tierps Sockens Magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre donationsfond revisorer


Ronny Bränneland

Nuvarande uppdrag
Ledamot i Marma-Mehede fiskevårdsområdesförening
Adj. Ledamot i Nedre Tämnaråns fiskevårdsförening

Elinge 132, 81961 SKÄRPLINGE
070-4946276


Ulla Löjdquist

Bangårdsgatan 4, 815 41 TIERP


Kaisa Westerholm

Försäter 300, 81961 SKÄRPLINGE
0703-769805


Suncica Zivkovic

Tegelbruksgatan 10 A 1tr, 81964 HÅLLNÄS


Annaliisa Allas

Parkgatan 16, 81540 TIERP


Hans Sikberg

Gåvastbogård 233, 819 66 LÖVSTABRUK