Debattartikel

Varför talar inte S-styret i Tierps kommun sanningen angående Crosshallens avtal till Kommuninvånarna

Moderaterna är ett ansvarstagande parti som vill att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt. Moderaterna är inte emot att en crosshall byggs men man måste ha trygga ansvarfulla avtal när det handlar om totalt 9 Mkr i ett hyresavtal som är påskrivet 2016-07-17.  Kommunen har betalt hyra fr o m oktober 2016, till idag 1,2 Mkr, utan att i avtalet ställt några krav på när hallen ska vara klar för träning. Kommunen förbinder sig i avtalet att ansvara för säkerheten under nyttjandet av banan, men kommunen har inte ställt några krav på banans utformning som underlag, hopp, kurvor eller ventilationen i hallen med tanke på alla avgaser. Det står däremot att hyrestagaren förbinder sig att hyra motorcrosshallen för en period om 15 år. För det fall hyra av motorkrosshall avbryts eller avbrott sker ska hyrestagaren ersätta uthyraren för återstående hyresperiod med den faktiska kostnaden för den återstående hyrestiden av dessa 15 år.

Åsa porträtt 105 kb

Förutom detta har kommunen tecknat ett anläggningsarrendeavtal på 25 år, som Bengt- Olov Eriksson kommunstyrelsen ordförande skrivit under 2016-10-05. Där kommunen åtar sig att anlägga markbädden, sätta stängsel, anlägga parkeringsytor för fordon, samt svara för anslutningsavgifter i samband med bildandet av arrendefastigheten. Dessutom ska kommunen stå för snöröjning, grönytor, uppvärmning etc. av hallen i 25 år, utan koppling till att man är hyresgäst under denna period. Arrendeavgiften för fastighetsägaren Qlur AB är på 160 000 kr årligen, med början enligt en trappa 2018 med 40 000 kr och full avgift först 2021.

Dessa avtal har inte passerat Barn och ungas utskott eller kommunstyrelsen som har det ekonomiska ansvaret för kommunen. Det är att kringgå den politiska processen. Det är under all kritik. Vi Moderater tycker inte att en ensam tjänsteman ska kunna teckna så omfattande avtal som på 15 år och totalvärde 9 Mkr. Kvaliteten på avtalen bör dessutom säkerställas. Kommunen ska ta hjälp av jurister innan avtal skrivs på istället för som i detta fall försöka komma ur ett bindande avtal på 15 år.

Tierps kommun behöver ett maktskifte för nu måste det bli bot och bättring på tjänstemannastyret i kommunen.  

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/hard-kritik-mot-kommunledningen-efter-avslojande-om-miljonhallen-det-ar-respektlost-mot-demokratin

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/fran-spadtag-till-anklagelser-om-avtalsbrott-har-ar-hela-berattelsen-om-crosshallen

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/miljonhall-byggs-utan-politiskt-beslut-har-kostat-tierp-elva-miljoner-det-ar-inga-konstigheter

Åsa Sikberg, vice ordförandeBarn och Ungas Utskott
Ledamot i kommunstyrelsen

Skriv en kommentar

Sakine Madon: Rödgröna står i vägen för arbetet mot hedersförtryck

Sakine Madon berör bland annat den motion som Lars-Göran Birkehorn Karlsen fått nedröstad i Kommunfullmäktige. Intressant analys av hur de rödgröna agerar i Sverige till skillnad från hur dom agerar i mellanöstern i denna fråga.

http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-rodgrona-star-i-vagen-for-arbetet-mot-hedersfortryck

Skriv en kommentar

Förslag om kartläggning av hedersförtryck röstades ner: ”Skäms S i Tierp”

Kommunfullmäktige i Tierp sa nej till en motion från Lars-Göran Birkehorn Karlsen om att kartlägga hedersförtryck i kommunen. Något som blivit ett uppmärksammat diskussionsämne i sociala medier.
– Skäms S i Tierp, skriver kända opinionsbildaren Sakine Madon.

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/forslag-om-kartlaggning-av-hedersfortryck-rostades-ner-skams-s-i-tierp

Skriv en kommentar

Fråga angående att Förskolan Linnéan flyttar verksamhet till Ol Andersskolan.

Undertecknad har den senaste tiden uppmärksammat oro bland föräldrar till barn inom den kommunala barnomsorgen på förskolan Linnéan i Skärplinge. Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande och skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolan Linnéan har varit hårt belastad sedan två år tillbaka varför nu de barn födda 2012-och 2013 till hösten kommer flytta sin verksamhet till Ol Andersskolans lokaler. Det betyder att 4 och 5 åringar kommer vistas i en inne och utemiljö som är avsedd för barn och ungdomar i åldrarna 6 till 16 år.

Vi moderater anser att kommunens samtliga arbetsställen skall ha en tillfredställande arbetsmiljö för såväl personal som i detta fall de barn som vistas i verksamheten. Av den anledningen delar vi uppfattningen om att det krävs åtgärder vid förskolan Linnéan.

Avdelningen Tellus, 5 års-verksamheten, på förskolan Linnéan har sedan ett år flyttat sin verksamhet till Ol Andersskolan. Under den tiden har det saknats staket mot vägen, detta har föranlett att personalen, av säkerhetskäl, inte kunnat ha hela barngruppen ute samtidigt.

Utifrån rådande fysiska situation kring Ol Andersskolans utemiljö har vi moderater förståelse för den bland föräldrarna upplevda oron. Vidare anser vi att säkerhetsaspekterna ytterligare bör belysas framförallt ur ett barnperspektiv. Möjligen kan området behöva säkras med staket så att de minsta barnen inte kan springa ut på parkeringen och sedan mot vägen.

Mot bakgrund av ovanstående önskar undertecknad svar på följande:

  • Vilka alternativa lösningar har refuserats före beslutad åtgärd?
  • Är lösningen permanent?
  • På vilket sätt har berörda föräldrar informerats och givits möjlighet till att delge sina synpunkter?
  • På vilket sätt har/kommer utemiljön säkras och anpassas till verksamhet för barn från 4 år?
  • Har/kommer barn att omplaceras innan utemiljön säkrats?

Gåvastbo 2017-08-14

Åsa Sikberg (m)

Skriv en kommentar

Tierp behöver snarast ett nytt vårdcentrum

Allianspartierna i Region Uppsala är överens. Tierp behöver snarast ett nytt vårdcentrum.

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/allianspartierna-i-region-uppsala-overens-tierp-behover-snarast-ett-nytt-vardcentrum

Skriv en kommentar

Trevlig Sommar

Jag vill tack alla för den kreativitet som alla som deltagit i vårterminens möten visat.  Efter att alla har fått välbehövlig vila ser jag framemot höstens inplanerade aktiviteter som börjar den 24 augusti klockan 19.00 i Kommunhuset. Då ska vi fortsätta att arbeta med vårt lokala valmanifest.

Lars-Göran Birkehorn Karlsen

Ordförande

Skriv en kommentar

Valfrihet även i Tierp

Det avslutande kommunfullmäktigesammanträdet före sommaruppehållet, inleddes med att årets eldsjäl, kulturstipendiater och miljö och kulturpristagare fick både blommor, applåder och hyllningar framför presidiepulpeten i A salen i Tierps kommunhus. Det kulturella temat fortsatte sedan med att en nyckelharpist förtjänstfullt framförde två melodier med lokala rötter. Ett trevligt och somrigt inslag!

Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har långt om länge gått med på att upphandla sitt första äldreboende i privat regi. Nya Moderaterna har länge drivit på för att denna valfrihetsreform också skulle införas i Tierps kommun, men motståndet har varit hårt, och från Vänsterpartiet, kommunisternas parti, hördes det sedvanliga tuggandet om att det att var rent nyliberalt att låta gamla människor välja fritt mellan olika typer av äldreboenden. Partiets företrädare har för övrigt flera gånger i fullmäktige öppet deklarerat att Vänsterpartiet kategoriskt motsätter sig att valfrihet införs i kommunen.

För oss i Tierpsmoderaterna känns det bra att denna frihet nu kommer de äldre i vår kommun till del. Dessutom kommer tillkomsten av en privat aktör inom äldreboendesfären att göra att den service som bedrivs i kommunal regi äntligen får något att mäta sig med. Ytterligare en positiv effekt av att man nu öppnar upp för ett privat äldreboende berör personalen. Med fler aktörer ökar även de anställdas valmöjligheter, och man kan väl tryggt förmoda att inte heller denna valfrihet bland främst kvinnor ses på med blida ögon bland dem som med närmast religiös övertygelse ogillar valfrihet.

Det går att genom idogt arbete påverka både samhället och politiken, även om man inte sitter vid makten. Vi inom Tierpsmoderaterna fortsätter att arbeta för att Tierps kommun skall bli en ännu bättre plats att bo och verka i. Tierp behöver en ny och ansvarsfull kommunledning, och vi fortsätter målmedvetet att arbeta mot detta mål, även om kommunfullmäktige nu har tagit sommarlov.

Avslutningsvis önskar vi er alla en riktigt skön och bra sommar!

Christer Bolin

Skriv en kommentar

Vart har patienterna i Söderfors tagit vägen?

På Vårdstyrelsens sammanträde den 15 Juni kommer de Moderata ledamöterna Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Roger Elsborg i ett initiativärende föreslå att Vårdstyrelsen får information om vart patienterna som tidigare varit listade på Brukshälsan nu valt att lista sig.

Vid årsskiftet upphörde verksamheten vid Brukshälsan i Söderfors. Ungefär 2 500 personer var då listade vid vårdcentralen. Under senaste mandatperioderna har många nya vårdcentraler öppnats, men det hör inte till vanligheterna att vårdcentraler stänger. Det kan därför vara intressant att få information om hur patienterna på landsbygden agerar när en vårdcentral som finns nära stängs ner. 

Moderaterna föreslår därför

Att Vårdstyrelsen får information om vart patienterna som tidigare varit listade på Brukshälsan nu valt att lista sig

Skriv en kommentar

Snabbutred första linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och unga

På Vårdstyrelsens sammanträde den 15 Juni kommer de Moderata ledamöterna Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Roger Elsborg i ett initiativärende föreslå att Vårdstyrelsen ska snabbutreda första linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och unga.

Regionens revisorer har i sin aktuella granskning av samverkan kring barn- och ungdomspsykiatrin rekommenderat Vårdstyrelsen och Sjukhusstyrelsen att vidta åtgärder för att stärka arbetet gällande barn och ungas psykiska hälsa. Revisionsrapporten stärker vår bild av att första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa fortfarande är bristfällig i vårt län. En mindre och tillfällig summa pengar har avsatts för att starta samtalsmottagningar i Heby, Håbo och Östhammar. Vi anser inte att det räcker. Vi behöver agera omgående för att säkerställa att barn och unga får det stöd de är i behov utav och att de resurser som finns används på bästa sätt. Att tidigt identifiera och nå barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa är viktigt för att förhindra lidande och för att inte svårare psykiatrisk problematik utvecklas.

Det finns idag flera aktörer som arbetar med och möter denna grupp av barn och unga men ansvarsfördelningen är otydlig. Region Uppsala, genom Akademiska sjukhuset och Primärvården, behöver stärka sitt samarbete med kommunernas skolhälsovård och individ- och familjeomsorg för att bättre omhänderta barn och unga som mår dåligt.

Moderaterna föreslår därför

Att ansvarsfördelningen gällande arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa tydliggörs i samverkan med länets kommuner

Att en välförankrad och tydlig ansvarsfördelning presenteras för Vårdstyrelsen senast under september 2017

Skriv en kommentar

Motion till Kommunfullmäktige i Tierp.

 

Stärk demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun.

I Kommunfullmäktige i December 2016 interpellerade jag Kenneth Gunnarsson om hur utbrett det hedersrelaterade våldet och förtrycket var i Kommunen och vad Kommunen gjort för att motverka hedersrelaterade normer.

I interpellationssvaret stod att:

”Till kommunen har det under senare år flyttat in familjer från länder och områden i världen, där kommunens verksamheter i kontakten med familjerna kan förväntas möta problematik kopplat till starka patriarkala maktstrukturer och till hederskulturer.

Oavsett om det handlar om våld, förtryck, sociala begränsningar, tvångsgiftermål, omskärelse eller annat, är omfattningen mycket svår att bedöma. Mörkertalet förväntas vara mycket stort, vilket elevhälsan och IFO är mycket väl medveten om.

Därför är det viktigt att personal i grundskolan och på gymnasiet får utbildning och stöd för att tidigt identifiera tecken på möjlig problematik. Bra fortbildning på området erbjuds bl.a. av Länsstyrelsen i samarbete med TRIS, Tjejers rätt i samhället.

Elevhälsan har i sin tur erbjudit workshops för personal vid grundskolorna och IFO, men behovet av kompetensutveckling är långt större.

Förskola, skola, vuxenutbildningen/SFI är viktiga arenor för att informera och samtala kring lagar, normer och kulturmöten.”

Kenneth Gunnarssons svar visar att kommunen inte vet omfattningen av problemet i Tierps kommun och att Kommunen nästan inte gjort något för att Motverka Hedersförtryckande normer.

I regeringsformen slås det fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett till exempel ålder, kön eller härstamning. De flesta av reglerna om fri- och rättigheter gäller även utländska medborgare.

Hedersrelaterat våld och förtryck utgör ett allvarligt hot mot mänskliga fri- och rättigheter i vårt land. Vi Moderater vill lyfta fram och öka stödet för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter och jämställdhet, som också är svenska värderingar. Vi måste än mer aktivt än idag gripa in till skydd för de människor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Diskussionen om våra mänskliga fri- och rättigheter, demokratiska värderingar och jämställdhet måste hållas levande. De värderingar som har gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i är värda att försvara.

I Stockholms kommun har man undersökt hur många som lever under hedersförtryckande normer och i Uppsala kommun ska man göra en liknande undersökning under våren 2017. I båda fallen tog man hjälp av föreningen TRIS, tjejers rätt i samhället.

Beräkningar gjorda av Ungdomsstyrelsen visar att cirka 100 000 unga i Sverige lever under hedersförtryck i dag, jämfört med 70 000 för några år sedan. I de länder som vi tar emot många flyktingar från – Syrien, Afghanistan och Irak – finns starka hederskulturer och en annan syn på kvinnan än vi  har i Sverige, vilket förmodligen kommer att leda till att antalet ungdomar som lever under hedersförtryck kommer att öka framöver i Sverige.

Vi behöver erkänna att hedersproblemet finns och vi behöver ta reda på omfattningen av det i Tierps kommun så att kommunen kan vidtaga rätt åtgärder för att bekämpa problemet.

Med anledning av vad jag ovan anfört hemställer jag att Kommunfullmäktige måtte besluta:

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga hur många invånare i Tierps kommun som lever under hedersförtryckande normer.

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga och motverka hedersförtryckande normer.

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Skriv en kommentar