Längre arbetsliv och tryggare ekonomi för pensionärer

 • Att erfarna medarbetare vill jobba längre ska inte straffa sig – det ska löna sig. Det är en central del av Moderaternas plan för ett starkare Sverige. För den som vill och kan jobba längre vill vi ta bort regeringens straffskatt. Det skulle öka drivkraften för att få äldre att stanna kvar och jobba, säger Elisabeth Svantesson.
 • Samtidigt stärker vi ekonomin för pensionärer med de allra lägst inkomsterna. Våra satsningar innebär 2 miljarder kronor per år för erfarna medarbetare och en tryggare ekonomi för Sveriges pensionärer med lägst inkomster, avslutar Svantesson.

Moderaterna föreslår:

 • Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år.

Förslaget innebär att 70 000 64-åringar får sänkt skatt och sysselsättningen beräknas öka med mellan 1 000 till 4 000 personer. Vi vill även sänka anställningskostnaden för erfarna medarbetare. Därför vill vi avskaffa den särskilda straffskatt på äldre anställda som regeringen införde från årsskiftet.

 • Samtidigt stärker vi hushållsekonomin för de pensionärer som har allra lägst inkomster.

Moderaterna föreslår därför att bostadstillägget för pensionärer utökas med 200 miljoner kronor vilket kan ge upp till 100 kr extra i plånboken för en pensionär med låg pension.

Sammantaget satsar Moderaterna 2 miljarder kronor per år för ett längre arbetsliv för erfarna medarbetare samt en trygg ekonomi för pensionärer med låg inkomst.

Skriv en kommentar

Platsbristen på Danielsgården

Den bifogade artikeln i UNT beskriver konsekvenserna av problemen med platsbristen på Danielsgården. I artikeln intervjuas två Centerpartister och man får uppfattningen att C varit drivande i denna fråga. Detta stämmer inte. Den som drivit frågan i Kommunfullmäktige sedan 2013 är den moderate fullmäktigeledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen. Han har interpellerat tre gånger,  9 april 2013, 8 april 2015 och 20 september 2016. Den senaste interpellationen behandlades av Kommunfullmäktige som en fråga.

Lars-Göran skickade interpellationen och det tal han höll i fullmäktige till UNT:s journalist dagen efter fullmäktige, denne uppgav samma dag att han inte hade tid att skriva om Lars-Görans Interpellation och tal. Istället kom idag den bifogade artikeln

Lars-Görans tal i fullmäktige:

Pia, platsbristen på Danielsgården har varit en följetong i fullmäktige sedan jag uppmärksammade problemet första gången, med den interpellation jag skrev den 14 december 2012. I det skriftliga svar jag fick av dig Pia, i april 2013, framkom att en handlingsplan med kort och långsiktiga lösningar upprättats och att kommunen under 2012 betalat i snitt 4 000 kronor per dag för 504 dagar, totalt 2 016 000.

Trots dina försäkringar om framgångsrika åtgärder i det första interpellationssvaret kvarstår problemet och i en ny interpellation som jag skriver den 4 april 2014 frågar jag om planen verkligen tagits fram och varför situationen inte blivit bättre. I det skriftliga svaret jag får framgår att handlingsplaner tagits fram och att situationen förbättrats.

Under sommaren 2016 får jag vetskap om att problemen fortfarande kvarstår genom att anhöriga till flera patienter kontaktar mig. Trots att kommunens biståndshandläggare beslutat att den färdigbehandlade patienten skall få vila och rehabilitering på Danielsgården efter avslutad specialistvård, kan denne bli kvar inom specialistvården i flera veckor. Att en gammal människa inte får den rehabilitering de behöver i tid efter en svår sjukdom eller olycka, kan få svåra konsekvenser för denne.

De generella konsekvenserna av platsbristen på Danielsgården är att:

 • den skapar onödigt lidande för patienter
 • den skapar problem för deras anhöriga
 • kommunen förlorar flera miljoner
 • landstinget får platsbrist inom specialistvården vilket leder till att andra patienter i behov av specialistvård får vänta

Pia Wårdsäter: Nu har kommunen haft platsbrist i minst fem år på Danielsgården och uppenbarligen fungerar inte handlingsplanen. Hur länge tycker du att det är rimligt att gamla människor ska få lida? Och hur många miljoner av medborgarnas pengar tycker du att kommunen kan slösa bort? Ni Socialdemokrater säger till medborgarna att ni är ett parti som satsar på välfärd? Ni föregår sannerligen inte med gott exempel i Tierps kommun.

http://www.unt.se/uppland/tierp/fardigbehandlade-kostar-miljoner-4386974.aspx

Skriv en kommentar

 

ulf

Skriv en kommentar

Cykelplan och strategi för integration

Föredragningslistan inför tisdagskvällens fullmäktigesammanträde i Tierps kommunhus upptog ett tjugotal punkter. De flesta av dessa klarades av utan att några större meningsskiljaktligheter kom i dagen. Det första avsteget från detta kom när kommunens cykelplan skulle klubbas.

Nya Moderaternas Lars-Göran Birkehorn Karlsen påminde i talarstolen om att han i fyra års tid, förgäves försökt få den styrande majoriteten att rusta upp cykelvägen på den gamla banvallen mellan Tobo och Örbyhus. Lars-Görans inledande motion i ärendet ansågs besvarad, i och med att kommunledningen hänvisade till en kommande cykelplan. Något konkret gjordes däremot inte, åren gick, och under tiden fortsatte förfallet av den aktuella cykelvägen. Mycket snack och lite verkstad, således.

Den nu föreliggande cykelplanen har förvisso flera förtjänster, men, som Tierpsmoderaternas gruppledare Daniel Blomstedt påpekade, det är inte bra att styra och reglera med förbud. Man kan välja de alternativ som är säkrast för oskyddade trafikanter utan att försämra för bilisterna. Föga förvånande ville dock inte den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, höra på det örat. Deras förkärlek för att uppifrån styra och begränsa människors liv och val, framträdde med stor tydlighet. Både miljön och trafikanterna i Tierps kommun är förlorarna, men den styrande majoritetens såg förstås föga förvånande annorlunda på saken.

På intitiativ från Nya Moderaternas Daniel Blomstedt och Åsa Sikberg, har Tierps kommun tagit fram en strategi för integration. Denna strategi var nu uppe till behandling i fullmäktige, och med ett undantag var de församlade partierna eniga om att denna strategi var både bra och nödvändig. Den samsynen var löftesrik och viktig.

Precis som man kunde förvänta sig från det hållet, ville dock inte Sverigedemokraterna veta av den aktuella strategin. Deras kvinnliga representant gjorde från talarstolen ett märkligt uttalande, vilket landade i slutsatsen att vi snarast borde segregera våra skolor. Enligt Sverigedemokraten ifråga borde samhället aktivt satsa på en uppdelning i vi, och de där andra. Att detta är en linje som även drivs av en och annan religiös extremist, tycks hon inte ha klart för sig.

Vi behöver MER integration, INTE mindre! Det finns trots allt 130 utanförskapsområden i Sverige idag, som Lars-Göran mycket riktigt påminde om i talarstolen. Strategin för integration i Tierps kommun är ett mycket viktigt och bra steg mot ett bättre samhälle för alla, oavsett kön, läggning, härkomst, hudfärg, eventuell religiös konfession, osv. Idèn till att ta fram en sådan, kom, som redan omnämnts, från Tierpsmoderaterna.

Tierp behöver en ny och ansvarsfull kommunledning!

Christer Bolin

Skriv en kommentar

Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående platsbristen på Danielsgården.

2013 och 2014 interpellerade Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Pia Wårdsäter (S) om platsbristen på Danielsgården som leder till att medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar inom specialistvården.

Konsekvenserna av platsbristen:

 • den skapar onödigt lidande för patienter
 • skapar problem för deras anhöriga
 • kommunen förlorar flera miljoner
 • landstinget får platsbrist

Då det fortfarande är platsbrist på Danielsgården undrar jag:

 • För hur många patientdygn har Kommunen betalat Landstinget för färdigbehandlade patienter under 2013, 2014, 2015, 2016?
 • Vad har detta kostat kommunen?
 • Hur många patienter är drabbade av detta?
 • Hur många dygn har de med längst vistelse tvingats ligga kvar efter att de varit färdigbehandlade?
Skriv en kommentar

Inga större överraskningar

Säsongsfinalen för Tierps kommunfullmäktige bjöd inte på några större överraskningar. Den styrande majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, fortsatte att sin vana trogen mer eller mindre avslå de motioner som skrivits av företrädare för Nya Moderaterna i Tierp. Det är tydligt hur majoritetspartierna räds valfrihet för medborgarna i kommunen, och på olika sätt försöker bromsa och förhala initiativ i den riktningen, även om de förstås inte är lika frispråkiga kring detta, som den ledande företrädare för Vänsterpartiet, som häromåret i talarstolen frankt deklarerade att det inte skulle vara någon valfrihet i kommunen, och att hans parti skulle göra allt för att förhindra att så blev fallet.

Samme person utmärkte sig för övrigt även under kvällens i övrigt trevliga, intressanta och givande fullmäktigesammanträde, genom att plötsligt, och helt opåkallat, från talarstolen gå till oprovocerade, verbala attacker mot bl.a Nya Moderaterna och vår gruppledare, Daniel Blomstedt. Daniel blev dock honom inte svaret skyldig, men gjorde det med bevarat lugn och med den vältaliga värdighet som hör hemma i talarstolen i ett sammanhang som detta.

Tierps kommun står inför stora utmaningar, både i det korta och det långa perspektivet. Därför är det viktigt med engagemang, och seriösa försök att hitta lösningar på såväl gamla problem, som på nya. Då krävs många gånger nytänkande, och en beredvillighet att gå varandra till mötes. Jakt på syndabockar, populistiskt fiske i grumliga vatten och pajkastning, är inte till gagn för någon, utom för de ytterkantsrörelser som hänger sig åt dylikt.

Engagemanget i A salen gick hursomhelst inte att ta miste på, och den överlag goda stämningen och debattklimatet, kändes som en värdig avslutning på den politiska vårterminen, och en inledning på sommarledigheten.

En trevlig och skön sommar tillönskas alla medlemmar och sympatisörer!

Christer Bolin

Skriv en kommentar

Barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus!

Denna motion tillkom efter att vi haft vårt öppna möte om alternativ barnomsorg. Kommunen försöker stoppa andra former än kommunal förskola. 

I alla frågor som berör barn utgår vi moderater från föräldrarna och deras ansvar för barnens uppväxt, trygghet och välmående, men det finns också ett gemensamt ansvar. I så stor utsträckning som möjligt ska alla barn ges likvärdiga förutsättningar att utifrån sina och sina föräldrars egna möjligheter forma en bra start i livet.

Det handlar om att på olika sätt försöka utjämna de skilda förutsättningar som kommer av barns olika bakgrund, uppväxt och föräldrar, att bidra till trygga uppväxtmiljöer och till en förskola fylld med pedagogiskt lärande anpassat till barns olika behov. 
Vår utgångspunkt är att de allra flesta föräldrar är kloka, kapabla och vuxna ansvaret att ge kärlek, trygghet och en god uppväxt för sina barn. Det ställer i sin tur krav på att de offentligt finansierade verksamheterna möter upp och kan tillgodose dessa skilda förutsättningar.

I Tierps kommun bedrivs i dag nästan all barnomsorg i kommunal regi. Kommunen erbjuder institutionspedagogisk barnomsorg. Där kvalitet bland annat mäts genom andel personal med högskoleexamen. Vi moderater värdesätter personalens utbildning högt, samtidigt som vi uppmuntrat till vidareutbildning och vill tillse att den lönar sig. Vi anser dock att en rad andra faktorer måste vägas in i den samlade bedömningen av kvalitén och attraktiviteten utav den egna verksamheten. Andra viktiga kvalitetsfaktorer är storleken på barngrupperna, hur många barn varje vuxen har ansvar för under dagen, och hur många vuxna ett barn möter varje dag.

Enligt Tor Wennerbergs tre artiklar på temat anknytning, När den livsviktiga anknytningen inte fungerar (Psykologtidningen 9/08), vi blir våra relationer – Om mentalisering, en livslång process (Psykologtidningen 12/08) och Frågorna som överraskar det omedvetna (Psykologtidningen 10/09) kan ett litet barn endast knyta an till en, eller två, vuxna personer. Tal och språkcentra är inte fullt utvecklat förrän barn är ca 3 år gamla, vilket innebär att de inte har strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära anknytningsperson. Om barn utsätts för många separationer, leder det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet. Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar och känslor hos sig själv och hos.

Bra mentaliseringsförmåga leder till att man lättare kan tillgodogöra sig ny kunskap, och att man utvecklar stor nyfikenhet och en lust att lära. Därför är det viktigt för ett barns utveckling, att barnet har så få anknytnings personer som möjligt innan 3 års ålder.

Den bristande mångfalden (konkurrenssituationen) är ett grundläggande problem som försvårar en lokal kvalitetsjämförelse, och kraftigt inskränker småbarnsföräldrarnas valfrihet. Därför måste det finnas möjlighet för föräldrar att få välja en barnomsorgsform, som möter de behov som föräldrar och barn har. Ett exempel där Kommunen inte möter familjens behov är frågan om flexibla barnomsorgstider. Detta faktum försvårar och i vissa fall omöjliggör ett fungerande arbetsliv och därmed leda till utanförskap.

Vi moderater står bakom Tierps kommunfullmäktiges beslut om att följa FN:s barnkonvention. Det är vår uppfattning att en politik för ökad valfrihet och mångfald bättre möter konventionens § 3 där barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Med denna motion vill vi värna:

 • Små barns behov genom att minimera antalet separationer
 • Föräldrars valfrihet genom att skapa alternativ till den kommunala förskolan
 • Kvinnligt företagande genom att uppmuntra avknoppning inom skola och förskola

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:

Att uppdrag ges kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att öka mångfalden inom barnomsorgen, både kommunalt och enskilt, för att öka föräldrars valfrihet samt att stimulera till eget företagande inom välfärdsområdet.

Att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för alternativa driftsformer av förskola.

Tierp 2016-06-10

Åsa Sikberg (M) Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Skriv en kommentar

Barnomsorg med barnens behov och föräldrarnas valfrihet i focus.

Igår hade vi ett lyckat öppet möte i Kommunhuset med barnens behov och föräldrarnas valfrihet i fokus. Talare var krisexperten Regina Birkehorn och Verksamhetsledare Olle Hallin. Vi fick bra synpunkter från alla närvarande föräldrar vilka vi kommer att ta med i en motion som vi kommer att lämna in innan nästa Kommunfullmäktige.

Med motionen vill vi främja barns behov, föräldrars valfrihet och kvinnligt företagande.

IMG_1568 (1)

IMG_1567 (1)

 

 

 

 

IMG_1566 (1)

Skriv en kommentar

Alla är välkomna på öppet möte om barnomsorg.

Vid senaste Kommunfullmäktige sammanträdet som började med allmänhetens frågestund ställde två småbarnsmammor frågor om dagmammor till Kenneth Gunnarsson Miljöpartiet. Senare på mötet svarade denne även på Åsa Sikbergs interpellation om barnomsorgen i kommunen. Eftersom interpellationssvaren från miljöpartiet visade att kommunen endast är intresserad av kommunal institutionsbarnomsorg bestämde vi oss för att arrangera detta öppna möte för att värna:

 • små barns behov
 • föräldrars valfrihet
 • kvinnligt företagande

Alla är varmt välkomna till vårt öppna möte ”Barnomsorg med små barns behov och föräldrarnas valfrihet i fokus!” Författaren och krisexperten Regina Birkehorn berättar om små barns behov. Verksamhetsledaren Olle Hallin berättar om dagmammor som ett alternativ till förskola.

Agenda

18.45 – 19.00 Kaffe
19.00 – 19.05 Mötet öppnas, Vice Ordförande Lars-Göran B. Karlsen
19.05 – 20.00 Vilka behov har små barn, Regina Birkehorn
20.00 – 20.30 Dagmammor som alternativ till förskola, Olle Hallin
20.30 – 20.35 Presentation av ny motion till Kommunfullmäktige
20.35 – 20.45 Frågestund

Tid och plats

Den 13 april 2016, 18.45.
A-salen, Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp.

Skriv en kommentar

Interpellation till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson angående höga sjuktal och Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4.

Arbetsmiljöverket har tagit fram AFS 2015:4 som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken börjar gälla från 2016-03-31. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Den kompletterar en tidigare AFS 1999:7 som handlar om första hjälpen och krisstöd på arbetsplatser.

Samtidigt har Försäkringskassan har fått i uppdrag att anmäla arbetsgivare med hög sjukfrånvaro till Arbetsmiljöverket. Framför allt kommer man att inrikta sig på skola, omsorg, socialtjänst, personliga assistenter samt vård. Detta innebär att Försäkringskassan nästan helt kommer att inrikta denna satsning mot kommuner eftersom problemet är störst där.

Hur är sjukfrånvaron i vår kommun i förhållande till andra kommuner inom områdena skola, omsorg, socialtjänst och personliga assistenter?
Hur har kommunen förberett sig på att hantera det ökade ansvar kommunen får som arbetsgivare i AFS 2015:4?

2016-03-17

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Skriv en kommentar