Barnäktenskap ska vara helt förbjudna i Sverige

Läs debattartikeln som som lämnats in av Riksdagsledamot Marta Obminska och Lars-Göran Birkehorn Karlsen.

I Sverige ska alla ha friheten att själva få forma sina liv och ingen ska få ta sig rätten att inskränka en annan människas frihet. Den friheten gäller självklart också våra barn. Barn ska få vara just barn och ha rätt att växa upp i trygghet och tillåtas utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lika självklart ska det vara att svensk lag ska gälla för alla i vårt land.

För att skydda våra barn är därför barn- och tvångsäktenskap förbjudna i Sverige. Det är grundläggande att inget barn ska ingå äktenskap eller bli bortgift med någon. Äktenskap i Sverige ska enbart gälla vuxna personer över 18 år. Trots det har vi under senare år uppmärksammats på flera fall av barnäktenskap i Sverige och att lagen inte omfattar alla. Det handlar om barn som har blivit bortgifta utomlands och som senare kommer hit för att söka asyl och som placerats ihop med sina vuxna makar.

Situationen är oacceptabel och kräver ytterligare åtgärder. Därför riktade vi moderater och övriga allianspartier i riksdagen nyligen ett tillkännagivande till regeringen där vi uppmanar regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Nuvarande lagstiftning kring utländska barnäktenskap är nämligen inte tillräcklig och därför behöver ett totalförbud komma på plats så snart som möjligt.

Den tidigare alliansregeringen genomförde även flera åtgärder för att förhindra äktenskapstvång. Det blev straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Dessutom togs möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig bort.

Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. Det ska gälla alla barn i Sverige och därför behöver ett totalförbud mot barnäktenskap komma på plats så fort som möjligt och utan att frågan dras ytterligare i långbänk.

Marta Obminska (M)

riksdagsledamot för Uppsala län

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

ordförande för Moderaterna i Tierp

https://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/barnaktenskap-ska-vara-helt-forbjudna-i-sverige

 

Skriv en kommentar

Skärgårdsboende ska rädda Hållnäs skola

Utan skola riskerar Hållnäshalvön att bli en avfolkningsbygd, menar Moderaterna. Med en tydlig skolprofil och attraktiva skärgårds- och naturnära bostäder för barnfamiljer i Fagerviken tror partiet att det finns en framtid för Hållnäs skola.

Läs intervjun med Åsa Sikberg artikeln i UNT via länken.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/skargardsboende-ska-radda-hallnas-skola-4947383.aspx

Skriv en kommentar

Våra Kommunfullmäktigekandidater till kommunfullmäktige i Tierp 2018

Vår slutgiltiga lista. Läs gärna artiklarna som publicerats i UNT och Arbetarbladet genom att klicka på länkarna nedan.
1. Lars-Göran Birkehorn Karlsen, Företagare, Tobo
2. Åsa Sikberg, Lantbrukare, Lövstabruk-
3. Sven Lokander, fd Energiingenjör, Tierp
4. Carola Fredén, Konsult, Tierp
5. Emma Lokander, Studerande, Tierp
6. Kenneth Karlsson, Maskiningenjör, Hållnäs
7. Anders Eklund, Tekn. Magister, Söderfors
8. Jessica Tindre Falk, Projektledare, Tierp
9. Stig Lundqvist, fd Företagare, Tierp
10. Regina Birkehorn, Krisexpert, Tobo
11. Jelena Zivkovic, Restaurangägare, Hållnäs
12. Ulla Löjdkvist, fd Företagare, Tierp
13. Ronny Bränneland, Chaufför, Skärplinge
14. Kaisa Westerholm, Pensionär, Skärplinge
15. Sunce Zivkovic, Sjuksköterskestuderande, Tierp
16. Annaliisa Allas, Studerande, Tierp
17. Hans Sikberg, Lantbrukare, Lövstabruk

http://www.unt.se/nyheter/tierp/han-ar-moderaternas-toppnamn-i-tierp-4927114.aspx

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/sa-blir-moderaternas-valsedel-i-tierp-toppas-av-man-fran-tobo

Skriv en kommentar

Högbergsskolans elever är vår framtid

Läs Åsa Sikbergs debattartikel om Högbergsskolan i UNT och Arbetarbladet.

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/m-kostnader-och-avtal-for-crosshallen-maste-redovisas

http://www.unt.se/asikt/debatt/hogbergsskolans-elever-ar-var-framtid-4901933.aspx

Skriv en kommentar

Daniel Blomstedt satsar på Region politiken

Vår gruppledare Daniel Blomstedt meddelar att han drar tillbaka sin kandidatur till valet till Tierps kommunfullmäktige. Han väljer att göra det för att fullt ut kunna fokusera på regionvalet.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/blomstedt-hoppar-av-tierpspolitiken-4880066.aspx

Skriv en kommentar

Debattartikel

Varför talar inte S-styret i Tierps kommun sanningen angående Crosshallens avtal till Kommuninvånarna

Moderaterna är ett ansvarstagande parti som vill att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt. Moderaterna är inte emot att en crosshall byggs men man måste ha trygga ansvarfulla avtal när det handlar om totalt 9 Mkr i ett hyresavtal som är påskrivet 2016-07-17.  Kommunen har betalt hyra fr o m oktober 2016, till idag 1,2 Mkr, utan att i avtalet ställt några krav på när hallen ska vara klar för träning. Kommunen förbinder sig i avtalet att ansvara för säkerheten under nyttjandet av banan, men kommunen har inte ställt några krav på banans utformning som underlag, hopp, kurvor eller ventilationen i hallen med tanke på alla avgaser. Det står däremot att hyrestagaren förbinder sig att hyra motorcrosshallen för en period om 15 år. För det fall hyra av motorkrosshall avbryts eller avbrott sker ska hyrestagaren ersätta uthyraren för återstående hyresperiod med den faktiska kostnaden för den återstående hyrestiden av dessa 15 år.

Åsa porträtt 105 kb

Förutom detta har kommunen tecknat ett anläggningsarrendeavtal på 25 år, som Bengt- Olov Eriksson kommunstyrelsen ordförande skrivit under 2016-10-05. Där kommunen åtar sig att anlägga markbädden, sätta stängsel, anlägga parkeringsytor för fordon, samt svara för anslutningsavgifter i samband med bildandet av arrendefastigheten. Dessutom ska kommunen stå för snöröjning, grönytor, uppvärmning etc. av hallen i 25 år, utan koppling till att man är hyresgäst under denna period. Arrendeavgiften för fastighetsägaren Qlur AB är på 160 000 kr årligen, med början enligt en trappa 2018 med 40 000 kr och full avgift först 2021.

Dessa avtal har inte passerat Barn och ungas utskott eller kommunstyrelsen som har det ekonomiska ansvaret för kommunen. Det är att kringgå den politiska processen. Det är under all kritik. Vi Moderater tycker inte att en ensam tjänsteman ska kunna teckna så omfattande avtal som på 15 år och totalvärde 9 Mkr. Kvaliteten på avtalen bör dessutom säkerställas. Kommunen ska ta hjälp av jurister innan avtal skrivs på istället för som i detta fall försöka komma ur ett bindande avtal på 15 år.

Tierps kommun behöver ett maktskifte för nu måste det bli bot och bättring på tjänstemannastyret i kommunen.  

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/hard-kritik-mot-kommunledningen-efter-avslojande-om-miljonhallen-det-ar-respektlost-mot-demokratin

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/fran-spadtag-till-anklagelser-om-avtalsbrott-har-ar-hela-berattelsen-om-crosshallen

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/miljonhall-byggs-utan-politiskt-beslut-har-kostat-tierp-elva-miljoner-det-ar-inga-konstigheter

Åsa Sikberg, vice ordförandeBarn och Ungas Utskott
Ledamot i kommunstyrelsen

Skriv en kommentar

Sakine Madon: Rödgröna står i vägen för arbetet mot hedersförtryck

Sakine Madon berör bland annat den motion som Lars-Göran Birkehorn Karlsen fått nedröstad i Kommunfullmäktige. Intressant analys av hur de rödgröna agerar i Sverige till skillnad från hur dom agerar i mellanöstern i denna fråga.

http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-rodgrona-star-i-vagen-for-arbetet-mot-hedersfortryck

Skriv en kommentar

Förslag om kartläggning av hedersförtryck röstades ner: ”Skäms S i Tierp”

Kommunfullmäktige i Tierp sa nej till en motion från Lars-Göran Birkehorn Karlsen om att kartlägga hedersförtryck i kommunen. Något som blivit ett uppmärksammat diskussionsämne i sociala medier.
– Skäms S i Tierp, skriver kända opinionsbildaren Sakine Madon.

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/forslag-om-kartlaggning-av-hedersfortryck-rostades-ner-skams-s-i-tierp

Skriv en kommentar

Fråga angående att Förskolan Linnéan flyttar verksamhet till Ol Andersskolan.

Undertecknad har den senaste tiden uppmärksammat oro bland föräldrar till barn inom den kommunala barnomsorgen på förskolan Linnéan i Skärplinge. Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande och skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolan Linnéan har varit hårt belastad sedan två år tillbaka varför nu de barn födda 2012-och 2013 till hösten kommer flytta sin verksamhet till Ol Andersskolans lokaler. Det betyder att 4 och 5 åringar kommer vistas i en inne och utemiljö som är avsedd för barn och ungdomar i åldrarna 6 till 16 år.

Vi moderater anser att kommunens samtliga arbetsställen skall ha en tillfredställande arbetsmiljö för såväl personal som i detta fall de barn som vistas i verksamheten. Av den anledningen delar vi uppfattningen om att det krävs åtgärder vid förskolan Linnéan.

Avdelningen Tellus, 5 års-verksamheten, på förskolan Linnéan har sedan ett år flyttat sin verksamhet till Ol Andersskolan. Under den tiden har det saknats staket mot vägen, detta har föranlett att personalen, av säkerhetskäl, inte kunnat ha hela barngruppen ute samtidigt.

Utifrån rådande fysiska situation kring Ol Andersskolans utemiljö har vi moderater förståelse för den bland föräldrarna upplevda oron. Vidare anser vi att säkerhetsaspekterna ytterligare bör belysas framförallt ur ett barnperspektiv. Möjligen kan området behöva säkras med staket så att de minsta barnen inte kan springa ut på parkeringen och sedan mot vägen.

Mot bakgrund av ovanstående önskar undertecknad svar på följande:

  • Vilka alternativa lösningar har refuserats före beslutad åtgärd?
  • Är lösningen permanent?
  • På vilket sätt har berörda föräldrar informerats och givits möjlighet till att delge sina synpunkter?
  • På vilket sätt har/kommer utemiljön säkras och anpassas till verksamhet för barn från 4 år?
  • Har/kommer barn att omplaceras innan utemiljön säkrats?

Gåvastbo 2017-08-14

Åsa Sikberg (m)

Skriv en kommentar

Tierp behöver snarast ett nytt vårdcentrum

Allianspartierna i Region Uppsala är överens. Tierp behöver snarast ett nytt vårdcentrum.

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/allianspartierna-i-region-uppsala-overens-tierp-behover-snarast-ett-nytt-vardcentrum

Skriv en kommentar