Motion om ökad trafiksäkerhet i Tierps kommun.

Några av de viktigaste förutsättningarna för en god och säker trafikmiljö för samtliga trafikanter, är tydlighet och bra sikt. I Tierps kommun finns hårt trafikerade vägar, som till exempel vägarna 292 och 76, vilka är viktiga pulsådror för kommunikation och utveckling i hela regionen. Vägarna löper i stor utsträckning genom skogsbygd, inte sällan ett stycke utanför samhällen och tätorter.

Avtagsvägarna till dessa orter är dock många gånger svåra att upptäcka i mörker, trots adekvat skyltning. Orsaken till detta är att belysning saknas vid dessa avtagsvägar. Exempel där sådan belysning saknas är södra infarten till Tobo och norra infarten till Örbyhus, båda längs väg 292 samt avfarten till Strömsbergs bruk. I mörker och vid halt väglag är detta en icke obetydlig olycksrisk, som bör elimineras.

Föreningsliv och intresseorganisationerna verkar ofta för en förbättrad lokal trafiksituation gentemot berörda myndigheter. I de allra flesta fall är det inte kommunen som är huvudman för de aktuella avfarterna men har ett inte obetydlig inflytande och påverkansmöjlighet.

Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:
att kommunen själv eller tillsammans lokala aktörer verkar, gentemot berörda instanser, för att aktuella avtagsvägar inventeras, och att det därefter anläggs tydlig markering och/eller belysning där sådan saknas.

Strömsberg och Tobo november 2016

Daniel Blomstedt (M) Christer Bolin (M)

Skriv en kommentar

Skärpta insatser mot brott som drabbar äldre

För att öka tryggheten hos äldre och motverka den här typen av brottslighet behövs flera insatser. Därför föreslår Moderaterna:

 • Rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra som kan ha svårt att värja sig från brott. Åklagarmyndigheten bör därför ges i uppdrag att följa upp Alliansens straffskärpningsreform från 2010, som bland annat syftade till attstraffskärpningsgrunderna i brottsbalken skulle få större genomslag, och om det behövs föreslå ytterligare skärpningar.
 • Brott mot äldre ska förebyggas och utredas effektivt i hela landet . Polismyndigheten bör därför ges i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet. Arbetet ska redovisas årligen till regeringen.
 • Bättre stöd till äldre brottsoffer. Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen ansvar att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Äldre är en särskilt sårbar grupp och kan ha behov av stöd. Stödet kan dock se mycket olika ut i kommunerna och det finns skäl att skapa en samlad bild av hur stödet fungerar. Socialstyrelsen bör därför ges ett särskilt uppdrag att i dialog med Sveriges kommuner och landsting, SKL, sammanställa aktuell lägesbild i syfte att förbättra stödet till äldre brottsoffer.
 • Tydligare bild av brott mot äldre. Den Nationella trygghetsundersökningen går upp till 79 års ålder.
 • Det bör övervägas om undersökningen ska gå högre upp i åldrarna eller om en särskild nationell trygghetsundersökning för äldre behövs för att få en tydligare bild av de äldstas utsatthet för brott och upplevda trygghet.
Skriv en kommentar

Het debatt om barnomsorg

Det som gav bränsle till diskussionen var den motion som Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn (M) lämnat in, Barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus.

http://www.unt.se/uppland/tierp/het-debatt-om-barnomsorg-4425836.aspx

Skriv en kommentar

Skolfrågorna i fokus igen

Skolfrågorna ägnades mycket uppmärksamhet under tisdagens kommunfullmäktigesammanträde, och det med rätta. Barnen är allas vår framtid, och att bibringa alla barn en bra utbildning, är en synnerligen viktig samhällsuppgift. Grunden läggs föga förvånande tidigt i livet, varför det är särskilt viktigt med tidiga insatser för att förhindra att vissa barn hamnar på efterkälken kunskapsmässigt, eller i värsta fall rent av slås ut.
I Tierp finns ett trettiotal elever som inte klarar gymnasiet, pga att de tillåtits glida igenom grundskolan, utan att tillägna sig de kunskaper den utbildningsnivån kräver. När dessa ungdomar når gymnasiet, tvingas den utbildningsnivån att försöka reparera det som gått fel i grundskolan för dessa elever. Detta är förstås inte bra för någon, varesig för de enskilda eleverna, eller för samhället.
Tierpsmoderaternas Åsa Sikberg gjorde flera förtjänstfulla och engagerade inlägg i frågan, och hon undrade retoriskt varför den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, kan vara så nöjda, när resultaten ser ut som de gör. Något egentligt svar fick hon inte, trots långa och ordrika inlägg i den vänstra talarstolen.
På liknande sätt blev det när en motion av Åsa Sikberg och Lars-Göran Birkehorn Karlsen rörande barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus, ansågs besvarad av den styrande majoriteten. Det blev fler långa och ordrika svar, vilka alla nogsamt tassade runt det som var motionens kärna.
Kommunledningen tycks ha gjort vad den kunnat för att förhala det fulla införandet av det fria valet av utförare inom vård och omsorg. Socialister tenderar ju att vara mer eller mindre negativt inställda till människors fria val, och kommunister är förstås totalt emot det. Tierpsmoderaterna har dock lyckats få med en skrivning om att det fria valet av utförare skall utredas ytterligare, varför dörren till denna viktiga valfrihetsreform inte smälls igen.
Socialdemokraterna har innehaft makten i 40 år i Tierps kommun. Att kommunen behöver en ny, ansvarsfull kommunledning som vågar ta tag i de uppenbara problem som faktiskt finns, är uppenbart. Så kan en bra kommun bli ännu bättre!
Christer Bolin

Skriv en kommentar

Interpellation till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson angående hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

Det svenska samhället vilar på en värdegrund för hur vi ska förhålla oss till och bete oss mot varandra. Det är en viktig del av det som håller samman vårt samhälle. Dessa värderingar är också djupt förankrade hos de allra flesta som bor i Sverige. Det handlar exempelvis om alla människors lika värde, allas rätt till sitt liv och sin frihet, vikten av en fungerande rättsstat samt rätten att ha en religion, men också att avstå från att ha en religion.

Hur utbrett är det hedersrelaterade våldet och förtrycket i Tierps kommun?

Vad gör Kommunen för att motverka hedersförtryckande normer?

Tobo den 25 oktober 2016

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Skriv en kommentar

Han vill få mer fart på Tierpspolitiken

Läs artikeln i Uppsala Nya Tidning där Lars-Göran Birkehorn Karlsen berättar hur han vill få mer fart på den lokala demokratin. Motion kommer inom kort.

http://www.unt.se/uppland/tierp/han-vill-fa-mer-fart-pa-tierpspolitiken-4407851.aspx

Skriv en kommentar

Längre arbetsliv och tryggare ekonomi för pensionärer

 • Att erfarna medarbetare vill jobba längre ska inte straffa sig – det ska löna sig. Det är en central del av Moderaternas plan för ett starkare Sverige. För den som vill och kan jobba längre vill vi ta bort regeringens straffskatt. Det skulle öka drivkraften för att få äldre att stanna kvar och jobba, säger Elisabeth Svantesson.
 • Samtidigt stärker vi ekonomin för pensionärer med de allra lägst inkomsterna. Våra satsningar innebär 2 miljarder kronor per år för erfarna medarbetare och en tryggare ekonomi för Sveriges pensionärer med lägst inkomster, avslutar Svantesson.

Moderaterna föreslår:

 • Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år.

Förslaget innebär att 70 000 64-åringar får sänkt skatt och sysselsättningen beräknas öka med mellan 1 000 till 4 000 personer. Vi vill även sänka anställningskostnaden för erfarna medarbetare. Därför vill vi avskaffa den särskilda straffskatt på äldre anställda som regeringen införde från årsskiftet.

 • Samtidigt stärker vi hushållsekonomin för de pensionärer som har allra lägst inkomster.

Moderaterna föreslår därför att bostadstillägget för pensionärer utökas med 200 miljoner kronor vilket kan ge upp till 100 kr extra i plånboken för en pensionär med låg pension.

Sammantaget satsar Moderaterna 2 miljarder kronor per år för ett längre arbetsliv för erfarna medarbetare samt en trygg ekonomi för pensionärer med låg inkomst.

Skriv en kommentar

Platsbristen på Danielsgården

Den bifogade artikeln i UNT beskriver konsekvenserna av problemen med platsbristen på Danielsgården. I artikeln intervjuas två Centerpartister och man får uppfattningen att C varit drivande i denna fråga. Detta stämmer inte. Den som drivit frågan i Kommunfullmäktige sedan 2013 är den moderate fullmäktigeledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen. Han har interpellerat tre gånger,  9 april 2013, 8 april 2015 och 20 september 2016. Den senaste interpellationen behandlades av Kommunfullmäktige som en fråga.

Lars-Göran skickade interpellationen och det tal han höll i fullmäktige till UNT:s journalist dagen efter fullmäktige, denne uppgav samma dag att han inte hade tid att skriva om Lars-Görans Interpellation och tal. Istället kom idag den bifogade artikeln

Lars-Görans tal i fullmäktige:

Pia, platsbristen på Danielsgården har varit en följetong i fullmäktige sedan jag uppmärksammade problemet första gången, med den interpellation jag skrev den 14 december 2012. I det skriftliga svar jag fick av dig Pia, i april 2013, framkom att en handlingsplan med kort och långsiktiga lösningar upprättats och att kommunen under 2012 betalat i snitt 4 000 kronor per dag för 504 dagar, totalt 2 016 000.

Trots dina försäkringar om framgångsrika åtgärder i det första interpellationssvaret kvarstår problemet och i en ny interpellation som jag skriver den 4 april 2014 frågar jag om planen verkligen tagits fram och varför situationen inte blivit bättre. I det skriftliga svaret jag får framgår att handlingsplaner tagits fram och att situationen förbättrats.

Under sommaren 2016 får jag vetskap om att problemen fortfarande kvarstår genom att anhöriga till flera patienter kontaktar mig. Trots att kommunens biståndshandläggare beslutat att den färdigbehandlade patienten skall få vila och rehabilitering på Danielsgården efter avslutad specialistvård, kan denne bli kvar inom specialistvården i flera veckor. Att en gammal människa inte får den rehabilitering de behöver i tid efter en svår sjukdom eller olycka, kan få svåra konsekvenser för denne.

De generella konsekvenserna av platsbristen på Danielsgården är att:

 • den skapar onödigt lidande för patienter
 • den skapar problem för deras anhöriga
 • kommunen förlorar flera miljoner
 • landstinget får platsbrist inom specialistvården vilket leder till att andra patienter i behov av specialistvård får vänta

Pia Wårdsäter: Nu har kommunen haft platsbrist i minst fem år på Danielsgården och uppenbarligen fungerar inte handlingsplanen. Hur länge tycker du att det är rimligt att gamla människor ska få lida? Och hur många miljoner av medborgarnas pengar tycker du att kommunen kan slösa bort? Ni Socialdemokrater säger till medborgarna att ni är ett parti som satsar på välfärd? Ni föregår sannerligen inte med gott exempel i Tierps kommun.

http://www.unt.se/uppland/tierp/fardigbehandlade-kostar-miljoner-4386974.aspx

Skriv en kommentar

 

ulf

Skriv en kommentar

Cykelplan och strategi för integration

Föredragningslistan inför tisdagskvällens fullmäktigesammanträde i Tierps kommunhus upptog ett tjugotal punkter. De flesta av dessa klarades av utan att några större meningsskiljaktligheter kom i dagen. Det första avsteget från detta kom när kommunens cykelplan skulle klubbas.

Nya Moderaternas Lars-Göran Birkehorn Karlsen påminde i talarstolen om att han i fyra års tid, förgäves försökt få den styrande majoriteten att rusta upp cykelvägen på den gamla banvallen mellan Tobo och Örbyhus. Lars-Görans inledande motion i ärendet ansågs besvarad, i och med att kommunledningen hänvisade till en kommande cykelplan. Något konkret gjordes däremot inte, åren gick, och under tiden fortsatte förfallet av den aktuella cykelvägen. Mycket snack och lite verkstad, således.

Den nu föreliggande cykelplanen har förvisso flera förtjänster, men, som Tierpsmoderaternas gruppledare Daniel Blomstedt påpekade, det är inte bra att styra och reglera med förbud. Man kan välja de alternativ som är säkrast för oskyddade trafikanter utan att försämra för bilisterna. Föga förvånande ville dock inte den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, höra på det örat. Deras förkärlek för att uppifrån styra och begränsa människors liv och val, framträdde med stor tydlighet. Både miljön och trafikanterna i Tierps kommun är förlorarna, men den styrande majoritetens såg förstås föga förvånande annorlunda på saken.

På intitiativ från Nya Moderaternas Daniel Blomstedt och Åsa Sikberg, har Tierps kommun tagit fram en strategi för integration. Denna strategi var nu uppe till behandling i fullmäktige, och med ett undantag var de församlade partierna eniga om att denna strategi var både bra och nödvändig. Den samsynen var löftesrik och viktig.

Precis som man kunde förvänta sig från det hållet, ville dock inte Sverigedemokraterna veta av den aktuella strategin. Deras kvinnliga representant gjorde från talarstolen ett märkligt uttalande, vilket landade i slutsatsen att vi snarast borde segregera våra skolor. Enligt Sverigedemokraten ifråga borde samhället aktivt satsa på en uppdelning i vi, och de där andra. Att detta är en linje som även drivs av en och annan religiös extremist, tycks hon inte ha klart för sig.

Vi behöver MER integration, INTE mindre! Det finns trots allt 130 utanförskapsområden i Sverige idag, som Lars-Göran mycket riktigt påminde om i talarstolen. Strategin för integration i Tierps kommun är ett mycket viktigt och bra steg mot ett bättre samhälle för alla, oavsett kön, läggning, härkomst, hudfärg, eventuell religiös konfession, osv. Idèn till att ta fram en sådan, kom, som redan omnämnts, från Tierpsmoderaterna.

Tierp behöver en ny och ansvarsfull kommunledning!

Christer Bolin

Skriv en kommentar