ulf

Skriv en kommentar

Cykelplan och strategi för integration

Föredragningslistan inför tisdagskvällens fullmäktigesammanträde i Tierps kommunhus upptog ett tjugotal punkter. De flesta av dessa klarades av utan att några större meningsskiljaktligheter kom i dagen. Det första avsteget från detta kom när kommunens cykelplan skulle klubbas.

Nya Moderaternas Lars-Göran Birkehorn Karlsen påminde i talarstolen om att han i fyra års tid, förgäves försökt få den styrande majoriteten att rusta upp cykelvägen på den gamla banvallen mellan Tobo och Örbyhus. Lars-Görans inledande motion i ärendet ansågs besvarad, i och med att kommunledningen hänvisade till en kommande cykelplan. Något konkret gjordes däremot inte, åren gick, och under tiden fortsatte förfallet av den aktuella cykelvägen. Mycket snack och lite verkstad, således.

Den nu föreliggande cykelplanen har förvisso flera förtjänster, men, som Tierpsmoderaternas gruppledare Daniel Blomstedt påpekade, det är inte bra att styra och reglera med förbud. Man kan välja de alternativ som är säkrast för oskyddade trafikanter utan att försämra för bilisterna. Föga förvånande ville dock inte den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, höra på det örat. Deras förkärlek för att uppifrån styra och begränsa människors liv och val, framträdde med stor tydlighet. Både miljön och trafikanterna i Tierps kommun är förlorarna, men den styrande majoritetens såg förstås föga förvånande annorlunda på saken.

På intitiativ från Nya Moderaternas Daniel Blomstedt och Åsa Sikberg, har Tierps kommun tagit fram en strategi för integration. Denna strategi var nu uppe till behandling i fullmäktige, och med ett undantag var de församlade partierna eniga om att denna strategi var både bra och nödvändig. Den samsynen var löftesrik och viktig.

Precis som man kunde förvänta sig från det hållet, ville dock inte Sverigedemokraterna veta av den aktuella strategin. Deras kvinnliga representant gjorde från talarstolen ett märkligt uttalande, vilket landade i slutsatsen att vi snarast borde segregera våra skolor. Enligt Sverigedemokraten ifråga borde samhället aktivt satsa på en uppdelning i vi, och de där andra. Att detta är en linje som även drivs av en och annan religiös extremist, tycks hon inte ha klart för sig.

Vi behöver MER integration, INTE mindre! Det finns trots allt 130 utanförskapsområden i Sverige idag, som Lars-Göran mycket riktigt påminde om i talarstolen. Strategin för integration i Tierps kommun är ett mycket viktigt och bra steg mot ett bättre samhälle för alla, oavsett kön, läggning, härkomst, hudfärg, eventuell religiös konfession, osv. Idèn till att ta fram en sådan, kom, som redan omnämnts, från Tierpsmoderaterna.

Tierp behöver en ny och ansvarsfull kommunledning!

Christer Bolin

Skriv en kommentar

Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående platsbristen på Danielsgården.

2013 och 2014 interpellerade Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Pia Wårdsäter (S) om platsbristen på Danielsgården som leder till att medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar inom specialistvården.

Konsekvenserna av platsbristen:

 • den skapar onödigt lidande för patienter
 • skapar problem för deras anhöriga
 • kommunen förlorar flera miljoner
 • landstinget får platsbrist

Då det fortfarande är platsbrist på Danielsgården undrar jag:

 • För hur många patientdygn har Kommunen betalat Landstinget för färdigbehandlade patienter under 2013, 2014, 2015, 2016?
 • Vad har detta kostat kommunen?
 • Hur många patienter är drabbade av detta?
 • Hur många dygn har de med längst vistelse tvingats ligga kvar efter att de varit färdigbehandlade?
Skriv en kommentar

Inga större överraskningar

Säsongsfinalen för Tierps kommunfullmäktige bjöd inte på några större överraskningar. Den styrande majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, fortsatte att sin vana trogen mer eller mindre avslå de motioner som skrivits av företrädare för Nya Moderaterna i Tierp. Det är tydligt hur majoritetspartierna räds valfrihet för medborgarna i kommunen, och på olika sätt försöker bromsa och förhala initiativ i den riktningen, även om de förstås inte är lika frispråkiga kring detta, som den ledande företrädare för Vänsterpartiet, som häromåret i talarstolen frankt deklarerade att det inte skulle vara någon valfrihet i kommunen, och att hans parti skulle göra allt för att förhindra att så blev fallet.

Samme person utmärkte sig för övrigt även under kvällens i övrigt trevliga, intressanta och givande fullmäktigesammanträde, genom att plötsligt, och helt opåkallat, från talarstolen gå till oprovocerade, verbala attacker mot bl.a Nya Moderaterna och vår gruppledare, Daniel Blomstedt. Daniel blev dock honom inte svaret skyldig, men gjorde det med bevarat lugn och med den vältaliga värdighet som hör hemma i talarstolen i ett sammanhang som detta.

Tierps kommun står inför stora utmaningar, både i det korta och det långa perspektivet. Därför är det viktigt med engagemang, och seriösa försök att hitta lösningar på såväl gamla problem, som på nya. Då krävs många gånger nytänkande, och en beredvillighet att gå varandra till mötes. Jakt på syndabockar, populistiskt fiske i grumliga vatten och pajkastning, är inte till gagn för någon, utom för de ytterkantsrörelser som hänger sig åt dylikt.

Engagemanget i A salen gick hursomhelst inte att ta miste på, och den överlag goda stämningen och debattklimatet, kändes som en värdig avslutning på den politiska vårterminen, och en inledning på sommarledigheten.

En trevlig och skön sommar tillönskas alla medlemmar och sympatisörer!

Christer Bolin

Skriv en kommentar

Barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus!

Denna motion tillkom efter att vi haft vårt öppna möte om alternativ barnomsorg. Kommunen försöker stoppa andra former än kommunal förskola. 

I alla frågor som berör barn utgår vi moderater från föräldrarna och deras ansvar för barnens uppväxt, trygghet och välmående, men det finns också ett gemensamt ansvar. I så stor utsträckning som möjligt ska alla barn ges likvärdiga förutsättningar att utifrån sina och sina föräldrars egna möjligheter forma en bra start i livet.

Det handlar om att på olika sätt försöka utjämna de skilda förutsättningar som kommer av barns olika bakgrund, uppväxt och föräldrar, att bidra till trygga uppväxtmiljöer och till en förskola fylld med pedagogiskt lärande anpassat till barns olika behov. 
Vår utgångspunkt är att de allra flesta föräldrar är kloka, kapabla och vuxna ansvaret att ge kärlek, trygghet och en god uppväxt för sina barn. Det ställer i sin tur krav på att de offentligt finansierade verksamheterna möter upp och kan tillgodose dessa skilda förutsättningar.

I Tierps kommun bedrivs i dag nästan all barnomsorg i kommunal regi. Kommunen erbjuder institutionspedagogisk barnomsorg. Där kvalitet bland annat mäts genom andel personal med högskoleexamen. Vi moderater värdesätter personalens utbildning högt, samtidigt som vi uppmuntrat till vidareutbildning och vill tillse att den lönar sig. Vi anser dock att en rad andra faktorer måste vägas in i den samlade bedömningen av kvalitén och attraktiviteten utav den egna verksamheten. Andra viktiga kvalitetsfaktorer är storleken på barngrupperna, hur många barn varje vuxen har ansvar för under dagen, och hur många vuxna ett barn möter varje dag.

Enligt Tor Wennerbergs tre artiklar på temat anknytning, När den livsviktiga anknytningen inte fungerar (Psykologtidningen 9/08), vi blir våra relationer – Om mentalisering, en livslång process (Psykologtidningen 12/08) och Frågorna som överraskar det omedvetna (Psykologtidningen 10/09) kan ett litet barn endast knyta an till en, eller två, vuxna personer. Tal och språkcentra är inte fullt utvecklat förrän barn är ca 3 år gamla, vilket innebär att de inte har strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära anknytningsperson. Om barn utsätts för många separationer, leder det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet. Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar och känslor hos sig själv och hos.

Bra mentaliseringsförmåga leder till att man lättare kan tillgodogöra sig ny kunskap, och att man utvecklar stor nyfikenhet och en lust att lära. Därför är det viktigt för ett barns utveckling, att barnet har så få anknytnings personer som möjligt innan 3 års ålder.

Den bristande mångfalden (konkurrenssituationen) är ett grundläggande problem som försvårar en lokal kvalitetsjämförelse, och kraftigt inskränker småbarnsföräldrarnas valfrihet. Därför måste det finnas möjlighet för föräldrar att få välja en barnomsorgsform, som möter de behov som föräldrar och barn har. Ett exempel där Kommunen inte möter familjens behov är frågan om flexibla barnomsorgstider. Detta faktum försvårar och i vissa fall omöjliggör ett fungerande arbetsliv och därmed leda till utanförskap.

Vi moderater står bakom Tierps kommunfullmäktiges beslut om att följa FN:s barnkonvention. Det är vår uppfattning att en politik för ökad valfrihet och mångfald bättre möter konventionens § 3 där barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Med denna motion vill vi värna:

 • Små barns behov genom att minimera antalet separationer
 • Föräldrars valfrihet genom att skapa alternativ till den kommunala förskolan
 • Kvinnligt företagande genom att uppmuntra avknoppning inom skola och förskola

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:

Att uppdrag ges kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att öka mångfalden inom barnomsorgen, både kommunalt och enskilt, för att öka föräldrars valfrihet samt att stimulera till eget företagande inom välfärdsområdet.

Att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för alternativa driftsformer av förskola.

Tierp 2016-06-10

Åsa Sikberg (M) Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Skriv en kommentar

Barnomsorg med barnens behov och föräldrarnas valfrihet i focus.

Igår hade vi ett lyckat öppet möte i Kommunhuset med barnens behov och föräldrarnas valfrihet i fokus. Talare var krisexperten Regina Birkehorn och Verksamhetsledare Olle Hallin. Vi fick bra synpunkter från alla närvarande föräldrar vilka vi kommer att ta med i en motion som vi kommer att lämna in innan nästa Kommunfullmäktige.

Med motionen vill vi främja barns behov, föräldrars valfrihet och kvinnligt företagande.

IMG_1568 (1)

IMG_1567 (1)

 

 

 

 

IMG_1566 (1)

Skriv en kommentar

Alla är välkomna på öppet möte om barnomsorg.

Vid senaste Kommunfullmäktige sammanträdet som började med allmänhetens frågestund ställde två småbarnsmammor frågor om dagmammor till Kenneth Gunnarsson Miljöpartiet. Senare på mötet svarade denne även på Åsa Sikbergs interpellation om barnomsorgen i kommunen. Eftersom interpellationssvaren från miljöpartiet visade att kommunen endast är intresserad av kommunal institutionsbarnomsorg bestämde vi oss för att arrangera detta öppna möte för att värna:

 • små barns behov
 • föräldrars valfrihet
 • kvinnligt företagande

Alla är varmt välkomna till vårt öppna möte ”Barnomsorg med små barns behov och föräldrarnas valfrihet i fokus!” Författaren och krisexperten Regina Birkehorn berättar om små barns behov. Verksamhetsledaren Olle Hallin berättar om dagmammor som ett alternativ till förskola.

Agenda

18.45 – 19.00 Kaffe
19.00 – 19.05 Mötet öppnas, Vice Ordförande Lars-Göran B. Karlsen
19.05 – 20.00 Vilka behov har små barn, Regina Birkehorn
20.00 – 20.30 Dagmammor som alternativ till förskola, Olle Hallin
20.30 – 20.35 Presentation av ny motion till Kommunfullmäktige
20.35 – 20.45 Frågestund

Tid och plats

Den 13 april 2016, 18.45.
A-salen, Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp.

Skriv en kommentar

Interpellation till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson angående höga sjuktal och Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4.

Arbetsmiljöverket har tagit fram AFS 2015:4 som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken börjar gälla från 2016-03-31. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Den kompletterar en tidigare AFS 1999:7 som handlar om första hjälpen och krisstöd på arbetsplatser.

Samtidigt har Försäkringskassan har fått i uppdrag att anmäla arbetsgivare med hög sjukfrånvaro till Arbetsmiljöverket. Framför allt kommer man att inrikta sig på skola, omsorg, socialtjänst, personliga assistenter samt vård. Detta innebär att Försäkringskassan nästan helt kommer att inrikta denna satsning mot kommuner eftersom problemet är störst där.

Hur är sjukfrånvaron i vår kommun i förhållande till andra kommuner inom områdena skola, omsorg, socialtjänst och personliga assistenter?
Hur har kommunen förberett sig på att hantera det ökade ansvar kommunen får som arbetsgivare i AFS 2015:4?

2016-03-17

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Skriv en kommentar


Interpellation: Kommunal vuxenutbildning.

Vi lever i en värld där arbetsmarknaden förändras allt snabbare. Yrken och yrkesgrupper försvinner och ersätts utav nya. Arbetsuppgifter och produkter som för 10 – 20 år sedan var ovärderliga existerar inte längre eller kan idag utföras av tekniskutrustning och på distans. Sverige är, på den globala arbetsmarknaden, ett högkostnadsland avseende löner och måste därför konkurrera med effektivitet, kvalité och framförallt hög kompetens.

Att skapa möjligheter för människor att jobba, lära nytt (byta karriär) och vidareutbilda sig blir därför allt viktigare, oavsett vart i livet man befinner sig. Då spelar vuxenutbildningen en viktig roll.

Enligt skolverket är målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

De flesta som är över 20 år är behöriga att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå. Dessa måste erbjudas en plats inom vuxenutbildningen och läsa in grundläggande behörighet till högskolestudier. För att snabbt komma in på arbetsmarknaden alternativt ställa om från en karriär till en annan måste vuxenutbildningen vara väl planerad utifrån varje individs behov. Varje elev måste kunna erbjudas heltidsstudier utifrån dennes behov istället för deltidsstudier över fler läsår. För den enskilde är det många gånger helt avgörande att så snabbt som möjligt komma i sysselsättning. Även samhällsekonomiskt har det betydande positiva effekter.
Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följande.

 • Kan vuxenutbildningen tillgodose heltidsstudier utifrån den enskilldes behov?
 • Hur stor andel utav vuxenutbildningen sker idag på distans?
 • Vilka eventuella utvecklingsplaner finns för den kommunala vuxenutbildningen?

Strömsbergs bruk och Gåvastbo februari 2016

Daniel Blomstedt (M)  Åsa Sikberg (M)

Skriv en kommentar

Interpellation till Kenneth Gunnarsson angående möjlighet till valfrihet inom barnomsorgen i Tierps kommun.

I december fick Tierps kommun förfrågningar om att det finns dagmammor som vill starta verksamhet runt om i  kommunen. Under de 8 år som jag suttit i Barn och ungas utskott har flera föräldrar sökt barnomsorg där de önskat andra tider än vad kommunen kan erbjuda, samtliga har fått avslag. I Tierps kommun bedrivs i dag princip all barnomsorg i förskola och i kommunal regi. Det innebär att, idag, har kommunen ansvar för närmare 95 % av alla barn genom den kommunala barnomsorgen. Den bristande mångfalden (konkurrenssituationen) är ett grundläggande problem som försvårar lokal kvalitetsjämförelse och kraftigt inskränker småbarnsföräldrarnas valfrihet. I frågan om ökad valfrihet har vi Moderater ensamt och tillsammans med övriga alliansparter verkat för en förändring.

I dag är det fri etablerings rätt för att starta barnomsorg i Sverige. I utskottet barn och unga togs det ett beslut 2015 om att skyndsamt skriva avtal med C företaget som är ett företag som anställer dagmammor genom ett avtal med kommunen.

Vad är majoritetens tolkning på skyndsamt?
Enligt förvaltningslagen är det 3 veckor.
Enligt ordets betydelse är det snabbt, rask det som skyndar.
Tycker majoritet att de har behandlat detta företag och deras dagmammor samt föräldrar som har sina barn i kö för att få placera sina barn hos en dagmammor SKYNDSAMT?

De tre första åren i barnets liv är de viktigaste, när det gäller anknytning, mentalisering och trygghet. Då präglas  barnet av sina nära vuxna. När barnet är 3 till 7 år har barnet fortfarande behov av kontinuitet och bör därför ha en begränsad skara trygga vuxna att ty sig till. Så när det är dags för lämning på förskolan/dagmamman är det viktigt att personalen som tar emot barnet är välbekant med barnet och har tid att ta emot. Det samma gäller vid hämtning där behövs tid för information till föräldrarna hur dagen har varit osv.

Som leverantör av barnomsorg är det viktigt att lyssna till föräldrarnas behov och den oro de känner när deras barn visar upp ett nytt beteende som visar att barnet inte mår bra. Då måste det finnas möjlighet att få välja barnomsorg som uppfyller de krav som föräldrarna och deras barn behöver.

Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följande.

• På vilket sätt arbetar kommunen för att öka mångfalden av utförare/former av
• barn omsorg i kommunen?
• Vad är majoritetens tolkning på hur lång tid ett skyndsamt beslut ta?
• Tycker majoritet att man har behandlat C företagets ansökan om att starta dagmammor i Tierps kommun skyndsamt?
Gåvastbo 2016-01-29

Åsa Sikberg (M)  Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Skriv en kommentar