Årsmöte

I går hade föreningen årsmötesförhandlingar på T&P Restaurang i Tierp. Till årsmötes ordförande valdes partiombudsman Lars-Peter Swärdh. Lars-Göran Birkehorn Karlsen valdes till ny ordförande i föreningen och ersätter därmed Per Davidsson som varit ordförande i nio år. Per flyttar senare under året till Uppsala. Gunilla Petterson slutade som styrelsens kassör efter att ha haft posten sedan 1970-talet. Då föreningen omorganiserat till en mindre styrelse avgick även Jelena Zivkovic, Christer Bolin, Jim Blomstedt, Peter Dons-Möller och Roger Henningsson.

IMG_4712

Den nya styrelsen får följande sammansättning.

Ordförande: Lars-Göran Birkehorn Karlsen
Vice ordförande: Emma Lokander
Sekreterare: Sven Lokander
Kassör: Daniel Blomstedt
Ledamöter: Åsa Sikberg och Jan Samuelsson

Efter årsmötesförhandlingarna höll riksdagsledamot och länspartiordförande Jessica Roswall ett inspirerande anförande om var vi står inför valet 2018.

Skriv en kommentar

Så ska skolan lyfta i Tierp

Läs Åsa Sikbergs kommentarer till till skolchefens uttalande i UNT.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/sa-ska-skolan-lyfta-i-tierp-4485132.aspx

Skriv en kommentar

Stärk den lokala demokratin – vitalisera Kommunfullmäktige i Tierp.

Läs artikeln i UNT om Daniels och Lars-Görans motion. Kommunalrådet kommenterar motionen.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/m-vill-banta-kommunfullmaktige-4470541.aspx

Skriv en kommentar

Motionerar för bättre trafikmiljö

Läs artikeln i UNT om Daniels och Christers motion.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/motionerar-for-battre-trafikmiljo-4462969.aspx

Skriv en kommentar

Stärk den lokala demokratin – vitalisera Kommunfullmäktige i Tierp.

Den 1:a januari 2007 sjösattes en organisation i princip utan nämnder i Tierps kommun. Organisationsstrukturen arbetades fram utav en av kommunfullmäktige utsedd parlamentarisk kommitté. Den politiska organisationen i Tierps kommun har sedan dess varit förebild till flera kommuners organisationsförändringar.

Ett av de bärande incitamenten i den parlamentariska kommitténs arbete var att vitalisera debatten i kommunfullmäktige och därmed stärka fullmäktiges roll i den politiska processen. En av kommitténs lösningar på den frågeställningen var att inrätta ett antal beredningar direkt kopplade till kommunfullmäktige. Beredningarnas arbetssätt skall även bidra till ökat inflytande och medvetenhet bland innevånarna i kommunen.

Parallellt med att verkställa intentionerna om vitalisering har utvecklingsarbetet fortsatt. På moderat initiativ har bland annat en ytterligare fast allmänpolitiskdebatt inrättats och kommunstyrelsen utreder nu förutsättningarna till webbsända sammanträden med datoriserat närvaro/röstningssystem. Vidare har de kommunfullmäktige fattat beslut om att endast nyttja sig av tillfälliga beredningar, med undantag för Demokratiberedningen, vilket bland annat ger ämnesaktuella förtroendeuppdrag att besätta med till exempel sakintresserade förtroendevalda.

Naturligtvis har respektive parti som är representerat i kommunfullmäktige ett särskilt ansvar att utbilda sina förtroendevalda och genom ökad kunskap stärka den enskilde ledamoten i sitt arbete. Organisationsstruktur och kultur tillsammans med stimulerande och meningsfyllda uppdrag är dock avgörande för att lyckas med vitaliseringen.

Efter snart 10 år med beredningar kan det dock konstateras att andelen kommunfullmäktigeledamöter som frekvent är aktiva i talarstolen/debatten inte märkbart ökat. Tonvikten ligger fortfarande på utskotts- och beredningsordförandena, gruppledarna och några få övriga ledamöter. Av dagens 49 ordinarie ledamöter hade närmare 40 % en plats i kommunfullmäktige 2002-2006. Det innebär att det finns en bred erfarenhet bland ledamöterna om att arbeta politiskt i en organisation med eller utan nämnder.

Det är viktigt att vi kontinuerligt arbetar för att stärka demokratin och inte ta den för given. Att lyckas med vitaliseringen av kommunfullmäktiges arbete och öka ledamöternas engagemang bidrar till att aktuella frågor blir belysta ur fler aspekter, debatterna blir livligare/intressantare och medborgardialogen utvecklande. En viktig fråga att ställ är ” Vad kan göras ytterligare för att vitalisera debatten och stärka demokrati och medborgarinflytande?”

Tierps kommun har valt att ha 49 ledamöter i Kommunfullmäktige. Kommunallagen medger att kommuner utav Tierps storlek (16.000-24.000 invånare) har en kommunfullmäktigeförsamling med som lägst 41 ledamöter. Det är allmänt känt att allt färre vill ta på sig politiska uppdrag orsakerna varierar men det är naturligtvis till sist en fråga om personlig prioritering utav den egna tiden. Att ha rätt antal intressanta politiska uppdrag att besätta är därför av stor betydelse.

Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:

att Demokratiberedningen får i uppdrag att tillsammans med kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utvärdera den politiska organisationen och bland annat utröna

Vad som skulle skapa ett bredare engagemang i debatten

Fördelar/nackdelar med nuvarande organisation

Hur skulle organisationen försätta utvecklas

att Demokratiberedningen med utgångspunkt av utvärderingen föreslår kommunfullmäktige åtgärder som leder till ökad vitalisering av fullmäktiges arbete

att fastställa antalet kommunfullmäktigeledamöter till 41 ledamöter från och med nästkommande mandatperiod

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Daniel Blomstedt (M)

Skriv en kommentar

Motion om ökad trafiksäkerhet i Tierps kommun.

Några av de viktigaste förutsättningarna för en god och säker trafikmiljö för samtliga trafikanter, är tydlighet och bra sikt. I Tierps kommun finns hårt trafikerade vägar, som till exempel vägarna 292 och 76, vilka är viktiga pulsådror för kommunikation och utveckling i hela regionen. Vägarna löper i stor utsträckning genom skogsbygd, inte sällan ett stycke utanför samhällen och tätorter.

Avtagsvägarna till dessa orter är dock många gånger svåra att upptäcka i mörker, trots adekvat skyltning. Orsaken till detta är att belysning saknas vid dessa avtagsvägar. Exempel där sådan belysning saknas är södra infarten till Tobo och norra infarten till Örbyhus, båda längs väg 292 samt avfarten till Strömsbergs bruk. I mörker och vid halt väglag är detta en icke obetydlig olycksrisk, som bör elimineras.

Föreningsliv och intresseorganisationerna verkar ofta för en förbättrad lokal trafiksituation gentemot berörda myndigheter. I de allra flesta fall är det inte kommunen som är huvudman för de aktuella avfarterna men har ett inte obetydlig inflytande och påverkansmöjlighet.

Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige måtte besluta:
att kommunen själv eller tillsammans lokala aktörer verkar, gentemot berörda instanser, för att aktuella avtagsvägar inventeras, och att det därefter anläggs tydlig markering och/eller belysning där sådan saknas.

Strömsberg och Tobo november 2016

Daniel Blomstedt (M) Christer Bolin (M)

Skriv en kommentar

Skärpta insatser mot brott som drabbar äldre

För att öka tryggheten hos äldre och motverka den här typen av brottslighet behövs flera insatser. Därför föreslår Moderaterna:

  • Rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra som kan ha svårt att värja sig från brott. Åklagarmyndigheten bör därför ges i uppdrag att följa upp Alliansens straffskärpningsreform från 2010, som bland annat syftade till attstraffskärpningsgrunderna i brottsbalken skulle få större genomslag, och om det behövs föreslå ytterligare skärpningar.
  • Brott mot äldre ska förebyggas och utredas effektivt i hela landet . Polismyndigheten bör därför ges i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet. Arbetet ska redovisas årligen till regeringen.
  • Bättre stöd till äldre brottsoffer. Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen ansvar att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Äldre är en särskilt sårbar grupp och kan ha behov av stöd. Stödet kan dock se mycket olika ut i kommunerna och det finns skäl att skapa en samlad bild av hur stödet fungerar. Socialstyrelsen bör därför ges ett särskilt uppdrag att i dialog med Sveriges kommuner och landsting, SKL, sammanställa aktuell lägesbild i syfte att förbättra stödet till äldre brottsoffer.
  • Tydligare bild av brott mot äldre. Den Nationella trygghetsundersökningen går upp till 79 års ålder.
  • Det bör övervägas om undersökningen ska gå högre upp i åldrarna eller om en särskild nationell trygghetsundersökning för äldre behövs för att få en tydligare bild av de äldstas utsatthet för brott och upplevda trygghet.
Skriv en kommentar

Het debatt om barnomsorg

Det som gav bränsle till diskussionen var den motion som Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn (M) lämnat in, Barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus.

http://www.unt.se/uppland/tierp/het-debatt-om-barnomsorg-4425836.aspx

Skriv en kommentar

Skolfrågorna i fokus igen

Skolfrågorna ägnades mycket uppmärksamhet under tisdagens kommunfullmäktigesammanträde, och det med rätta. Barnen är allas vår framtid, och att bibringa alla barn en bra utbildning, är en synnerligen viktig samhällsuppgift. Grunden läggs föga förvånande tidigt i livet, varför det är särskilt viktigt med tidiga insatser för att förhindra att vissa barn hamnar på efterkälken kunskapsmässigt, eller i värsta fall rent av slås ut.
I Tierp finns ett trettiotal elever som inte klarar gymnasiet, pga att de tillåtits glida igenom grundskolan, utan att tillägna sig de kunskaper den utbildningsnivån kräver. När dessa ungdomar når gymnasiet, tvingas den utbildningsnivån att försöka reparera det som gått fel i grundskolan för dessa elever. Detta är förstås inte bra för någon, varesig för de enskilda eleverna, eller för samhället.
Tierpsmoderaternas Åsa Sikberg gjorde flera förtjänstfulla och engagerade inlägg i frågan, och hon undrade retoriskt varför den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, kan vara så nöjda, när resultaten ser ut som de gör. Något egentligt svar fick hon inte, trots långa och ordrika inlägg i den vänstra talarstolen.
På liknande sätt blev det när en motion av Åsa Sikberg och Lars-Göran Birkehorn Karlsen rörande barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus, ansågs besvarad av den styrande majoriteten. Det blev fler långa och ordrika svar, vilka alla nogsamt tassade runt det som var motionens kärna.
Kommunledningen tycks ha gjort vad den kunnat för att förhala det fulla införandet av det fria valet av utförare inom vård och omsorg. Socialister tenderar ju att vara mer eller mindre negativt inställda till människors fria val, och kommunister är förstås totalt emot det. Tierpsmoderaterna har dock lyckats få med en skrivning om att det fria valet av utförare skall utredas ytterligare, varför dörren till denna viktiga valfrihetsreform inte smälls igen.
Socialdemokraterna har innehaft makten i 40 år i Tierps kommun. Att kommunen behöver en ny, ansvarsfull kommunledning som vågar ta tag i de uppenbara problem som faktiskt finns, är uppenbart. Så kan en bra kommun bli ännu bättre!
Christer Bolin

Skriv en kommentar

Interpellation till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson angående hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

Det svenska samhället vilar på en värdegrund för hur vi ska förhålla oss till och bete oss mot varandra. Det är en viktig del av det som håller samman vårt samhälle. Dessa värderingar är också djupt förankrade hos de allra flesta som bor i Sverige. Det handlar exempelvis om alla människors lika värde, allas rätt till sitt liv och sin frihet, vikten av en fungerande rättsstat samt rätten att ha en religion, men också att avstå från att ha en religion.

Hur utbrett är det hedersrelaterade våldet och förtrycket i Tierps kommun?

Vad gör Kommunen för att motverka hedersförtryckande normer?

Tobo den 25 oktober 2016

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Skriv en kommentar